Janne Lopo­nen nimi­tetty Ponsse Latin Ame­rica Ltda:n toi­mi­tus­joh­ta­jaksi

Pons­sen bra­si­lia­lai­sen tytä­ryh­tiön Ponsse Latin Ame­rica Ltda:n toi­mi­tus­joh­taja vaih­tuu. Yhtiön uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jaksi on nimi­tetty 1. hel­mi­kuuta 2024 alkaen Janne Lopo­nen.

Janne Lopo­sen sijain­ti­paikka tulee ole­maan Bra­si­lia ja hän rapor­toi Ponsse-kon­ser­nin myynti‑, huolto- ja mark­ki­noin­ti­joh­taja (Chief Sales, Ser­vice & Mar­ke­ting Officer) Marko Mat­ti­lalle. Ponsse Latin Ame­rica Ltda:n aiem­pana toi­mi­tus­joh­ta­jana on vuo­desta 2018 alkaen toi­mi­nut Fer­nando Cam­pos Pas­sos.

Janne Lopo­sella on pitkä koke­mus kan­sain­vä­listä teh­tä­vistä Ponsse-kon­ser­nissa vuo­desta 2002 alkaen. Hän on toi­mi­nut laa­jasti eri­lai­sissa jäl­ki­mark­ki­noin­nin teh­tä­vissä Suo­messa, Rans­kassa, Kii­nassa, Yhdys­val­loissa ja Bra­si­liassa. Lopo­nen siir­tyy uuteen teh­tä­väänsä Ponsse-kon­ser­nin har­ves­te­ri­päi­den ja kuor­mat­rak­to­rei­den tuo­te­pääl­li­kön teh­tä­västä, jossa hän on toi­mi­nut 2016 alkaen toi­mi­pis­tee­nään Bra­si­lia.

Janne Lopo­nen siir­tyy uuteen teh­tä­väänsä välit­tö­mästi. Fer­nando Cam­pos Pas­sos tukee teh­tä­vien siir­toa Janne Lopo­selle tule­vina kuu­kausina ja hänen tuleva roo­linsa ilmoi­te­taan myö­hem­min. Kii­tämme Fer­nando Cam­pos Pas­sosta hänen työs­tään Ponsse Latin Ame­rican veto­vas­tuussa ja toi­vo­tamme samalla Janne Lopo­selle onnea uuteen teh­tä­vään.