Teho­kasta palo­tor­jun­taa Uru­guayssa

Pons­sen palo­sam­mu­tus­lait­teis­toja on myyty jo lähes kym­me­neen maa­han. Lait­teis­ton edut vai­keissa maasto-olo­suh­teissa on huo­mattu myös Uru­guayssa.

Kesällä 2021 ja 2022 suu­ret met­sä­pa­lot kurit­ti­vat Uru­guayta. Pit­kä­ai­kai­nen Pons­sen asia­kas, Mon­tes del Plata, sai oppia oma­koh­tai­sesti muun muassa sen, miten­tie­tyille paloa­lueille oli vai­kea päästä. Vesi- ja sam­mu­tusau­tot eivät pääs­seet alueille, joi­den maasto oli epä­ta­saista, kivistä tai alu­eella oli äsket­täin kaa­dettu puita.

Samaan aikaan Ponsse oli juuri esi­tel­lyt inno­va­tii­vi­sen palo­tor­jun­ta­rat­kai­sun ja Mon­tes del Plata halusi tutus­tua lait­teis­toon tar­kem­min.

”Ponsse tar­josi meille uutta palo­tor­jun­ta­lait­teis­toa kokeil­ta­vak­semme. Tutus­tuimme lait­teis­toon ja tote­simme sen ole­van ihan­teel­li­nen Uru­guayn sam­mu­tus­töi­hin, eten­kin omaan käyt­töömme.”

Juan Bide, uru­guay­lai­sen Mon­tes del Pla­tan maa­no­mis­tuk­sen ja met­sän­hoi­don pääl­likkö omaa 33 vuo­den koke­muk­sen met­sän­hoi­dosta ja ‑kor­juusta.

”Tur­val­li­suus on yksi tär­keim­mistä arvois­tamme ja Pons­sen kehit­tämä palo­sam­mu­tus­lait­teisto on erit­täin tur­val­li­nen. Lisäksi se on ket­terä ja toi­mii maas­tossa kuin maas­tossa, minkä vuoksi se on myös luo­tet­tava. Tämä on meille erit­täin tär­keää. Pää­dyim­me­kin hank­ki­maan ker­ralla kolme lait­teis­toa”, toteaa Juan Bide.

Palo­sam­mu­tus­lait­teis­tolla voi­daan kul­jet­taa paloa­lu­eelle suuri määrä vettä, kun vesi­säi­liön tila­vuus on 10 000 lit­raa. Kuor­mat­rak­to­rin­kul­jet­ta­jan on helppo oppia lait­teis­ton käyttö. Sitä voi käyt­tää kul­jet­taja ja maas­tossa toi­miva ohjaaja kauko-ohjauk­sella. Lait­teis­ton vesi­ty­kin pis­te­suihku yltää lähes 50 met­rin pää­hän, jol­loin palo­rin­ta­man edus­talla toi­mit­taessa ei tar­vitse ajaa liek­kien lähelle.

”Tulok­set oli­vat lois­ta­via. Olimme erit­täin tyy­ty­väi­siä – jopa niin tyy­ty­väi­siä, että ostimme nel­jän­nen palo­sam­mu­tus­lait­teis­ton seu­raa­vaa eli vuo­sien 2022 ja 2023 palo­kautta var­ten”, ker­too Juan.

”Nyky­ään meillä on käy­tössä neljä PONSSE-palo­sam­mu­tus­lait­teis­toa. Jos täy­tyy nimetä paras omi­nai­suus, niin se on luo­tet­ta­vuus. Lait­teisto on ket­terä ja tur­val­li­nen. Palo­sam­mu­tus­lait­teisto on myös teho­kas. Se kul­kee kai­ken­lai­sessa maas­tossa ja vesi­säi­liö voi­daan täyt­tää esi­mer­kiksi luon­non­ve­si­läh­teistä. Tämä ei ole aina onnis­tu­nut, jos veden äärelle pää­se­mi­nen on ollut han­ka­laa. Lait­teisto on paran­ta­nut ja tehos­ta­nut palon­tor­jun­taamme pal­jon”, Juan jat­kaa.

Moni­käyt­töi­syy­tensä joh­dosta palo­sam­mu­tus­lait­teisto voi­daan liit­tää mihin tahansa kuor­mat­rak­to­riin. Se on yhteen­so­piva myös mui­den merk­kien konei­den kanssa. Mon­tes del Pla­talla on käy­tössä omat koneet sam­mu­tus­teh­tä­viin, mutta tar­vit­taessa lait­teisto voi­daan siir­tää hel­posti puo­lessa tun­nissa kuor­mat­rak­to­rista toi­seen. Palon kes­täessä pit­kään, voi itse perus­kone vaa­tia huol­toa tai kor­jausta. Täl­löin lait­teis­ton nopea ja helppo siirto toi­seen konee­seen on suuri etu. 

Palo­sam­mu­tus­lait­teis­toon on saa­ta­villa myös hal­kai­si­jal­taan pie­nempi letku, joita voi olla useam­pi­kin samassa lait­teis­tossa. Palo­sam­mu­tus­lait­teis­to­jen lisäksi Mon­tes del Plata on teh­nyt Pons­sen kanssa yhteis­työtä yli kym­me­nen vuotta, ja yri­tys on ollut Pons­sen Full Ser­vice ‑asia­kas vuo­desta 2013 alkaen.

”Koemme ole­vamme enem­män yhteis­työ­kump­pani kuin asia­kas, ja olemme kehit­tä­neet yhdessä palo­sam­mu­tus­lait­teis­toon monia paran­nuk­sia. Kump­pa­nuus on yksi arvoista, jonka perus­teella valit­semme yri­tyk­set, kenen kanssa teemme yhteis­työtä. Jaamme samat arvot, mikä aut­taa suu­resti löy­tä­mään yhtei­sen vision tehok­kuu­desta ja koke­mus­ten jaka­mi­sesta. Ponsse on aina ollut meitä koh­taan avoin ja rehel­li­nen.”

”Nämä vah­vuu­det ovat aut­ta­neet meitä kas­va­maan yhdessä. Arvos­tamme suu­resti konei­den huol­toa ja kun­nos­sa­pi­toa, varao­sien saa­ta­vuutta, hen­ki­lös­tön kou­lu­tusta ja nopeaa rea­goin­tia kii­reel­li­siin tapauk­siin. Nämä asiat ovat meille todella tär­keitä, ja Ponsse on onnis­tu­nut niissä erin­omai­sesti.”

PONS­SEN PALO­SAM­MU­TUS­LAIT­TEISTO

 • Yhteen­so­piva PONSSE Buf­falo, Buf­falo King, Elep­hant ja Elep­hant King kanssa.
 • 10 000 lit­ran vesi­säi­liö, johon on asen­nettu pumppu ja vesi­ty­kit.
 • Vesi­tykki ympä­ri­pyö­rivä 360 astetta.
 • Lan­gat­to­malla kauko-ohjai­mella voi­daan sää­tää vesi­suih­kun suun­tausta pysty- ja
  vaa­ka­suun­nassa sekä suih­kun muo­toa. Ohjai­men toi­minta-alue on n. 100 m
 • Pis­te­suihku yltää lähes 50 met­riin.
 • Vesi­säi­liö voi­daan täyt­tää luon­non­ve­si­läh­teestä noin seit­se­mässä minuu­tissa.

MON­TES DE PLATA

 • Yri­tys perus­tettu vuonna 2009
 • Full Ser­vice asia­kas vuo­desta 2013
 • 28 Pons­sen konetta, FFE-lait­teis­tot asen­nettu Buf­falo King kuor­mat­rak­to­rei­hin
 • 1,4 mil­joo­naa ton­nia sel­lu­loo­saa vuo­dessa
 • 7,5 % Uru­guayn vien­nistä
 • 6 500 työn­te­ki­jää (suo­rat ja epä­suo­rat työn­te­ki­jät koko tuo­tan­to­ket­jussa)