• Asia­kas­ta­ri­nat

Neljä vuo­si­kym­mentä yhteis­työs­työtä Pons­sen kanssa 

Kun­nos­taes­saan van­haa har­ves­te­ri­aan 80-luvulla Rolf Nyström valitsi sii­hen Pons­sen har­ves­te­ri­pää .  Tuol­loin alkoi yhteis­työ, joka on jat­ku­nut tähän päi­vään saakka. Rolf muis­te­lee 40 vuot­taan met­sä­alalla ja yhteis­työtä Pons­sen kanssa. 
  • Asia­kas­ta­ri­nat

PONSSE Scor­pion Giant — koke­mus vailla ver­taa

Vain koke­nut metsäkoneenkuljettaja huo­maa, että Mag­nus Ber­gin ohjaa­massa koneessa on ennen­nä­ke­mät­tö­miä omi­nai­suuk­sia. Kone oli lajis­saan Ruot­sin ensim­mäi­nen, kaik­ki­aan koneen val­mis­tus­nu­mero oli neljä, ja Berg toimi uuden PONSSE Scor­pion Giant ‑har­ves­te­rin tes­ti­kul­jet­ta­jana.
  • Savot­ta­uu­ti­set

Huolla työ­vaat­teet oikein

Kuten lait­teet myös työ­vaat­teet tar­vit­se­vat huol­toa pysyäk­seen kun­nossa. Työ­vaat­tei­den oikea hoi­ta­mi­nen on tär­keää, sillä se piden­tää nii­den käyt­töi­kää ja rasit­taa siksi myös vähem­män lom­pak­koa.
  • Savot­ta­uu­ti­set

Met­sä­ko­ne­si­mu­laat­to­rit oppi­mi­sen tukena

Rova­nie­men kou­lu­tus­kun­tayh­ty­män, REDU:n Rova­nie­men Jän­kä­tien yksi­kössä kou­lu­te­taan muun muassa tule­via met­sä­alan osaa­jia ja oppi­lai­tos on panos­ta­nut han­ke­toi­min­nan avulla moni­puo­lis­ten oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen ja ‑väli­neis­tön kehit­tä­mi­seen.

Lue­tuim­mat artik­ke­lit

  • Ponsse-ver­kosto
  • Savot­ta­uu­ti­set

Joen­suu on vuo­den koti­maan pal­ve­lu­kes­kus

Pons­sen koti­maan vuo­den 2023 huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­seksi nousi Joen­suu.  Arvioin­ti­kri­tee­ristö perus­tuu asia­kas­pa­laut­tee­seen, toi­min­nan- ja tur­val­li­suu­den kehi­tyk­seen sekä kan­nat­ta­vuu­teen.
  • Ponsse-ver­kosto
  • Pons­sen rat­kai­sut
  • Vas­tuul­li­suus

Epec avasi vas­tuul­li­sen ja älyk­kään teh­taan

Tek­no­lo­gian nopea kehi­tys ja kas­va­vat vas­tuul­li­suus­vaa­ti­muk­set anta­vat Epecille oivan mah­dol­li­suu­den osal­taan mah­dol­lis­taa nol­la­pääs­töi­syy­teen täh­tää­vää tek­no­lo­giaa.