• Savot­ta­uu­ti­set

Tapio Lahi­kai­nen: Toi­veam­mat­tia toi­sil­le­kin 

Hil­jai­nen ja vaa­ti­mat­to­man oloi­nen met­sä­ko­ney­rit­täjä on ollut monelle nuo­relle amma­tin esi­ku­vana. Monet pie­net pojat ovat seu­rail­leet Tapion työs­ken­te­lyä met­sässä, ja moni on met­sä­alan yrit­tä­jäksi pää­ty­nyt­kin.

Lue­tuim­mat artik­ke­lit

  • Ponsse-ver­kosto
  • Pons­sen rat­kai­sut
  • Vas­tuul­li­suus

Epec avasi vas­tuul­li­sen ja älyk­kään teh­taan

Tek­no­lo­gian nopea kehi­tys ja kas­va­vat vas­tuul­li­suus­vaa­ti­muk­set anta­vat Epecille oivan mah­dol­li­suu­den osal­taan mah­dol­lis­taa nol­la­pääs­töi­syy­teen täh­tää­vää tek­no­lo­giaa.
  • Asia­kas­ta­ri­nat

Pons­sen 20 000. met­sä­kone val­mis­tui

Pons­sen Vie­re­män teh­taalla juh­li­taan tänään 11. jou­lu­kuuta 20 000. met­sä­ko­neen val­mis­tu­mista. Juh­lan jäl­keen PONSSE Bear ‑har­ves­teri, joka on varus­tettu PONSSE H8 ‑har­ves­te­ri­päällä, mat­kaa nor­ja­lai­selle asiak­kaalle Lågen Skogsdrift AS:lle.