• Ponsse-ver­kosto
  • Savot­ta­uu­ti­set

Joen­suu on vuo­den koti­maan pal­ve­lu­kes­kus

Pons­sen koti­maan vuo­den 2023 huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­seksi nousi Joen­suu.  Arvioin­ti­kri­tee­ristö perus­tuu asia­kas­pa­laut­tee­seen, toi­min­nan- ja tur­val­li­suu­den kehi­tyk­seen sekä kan­nat­ta­vuu­teen.

Lue­tuim­mat artik­ke­lit

  • Ponsse-ver­kosto
  • Pons­sen rat­kai­sut
  • Vas­tuul­li­suus

Epec avasi vas­tuul­li­sen ja älyk­kään teh­taan

Tek­no­lo­gian nopea kehi­tys ja kas­va­vat vas­tuul­li­suus­vaa­ti­muk­set anta­vat Epecille oivan mah­dol­li­suu­den osal­taan mah­dol­lis­taa nol­la­pääs­töi­syy­teen täh­tää­vää tek­no­lo­giaa.
  • Asia­kas­ta­ri­nat

Pons­sen 20 000. met­sä­kone val­mis­tui

Pons­sen Vie­re­män teh­taalla juh­li­taan tänään 11. jou­lu­kuuta 20 000. met­sä­ko­neen val­mis­tu­mista. Juh­lan jäl­keen PONSSE Bear ‑har­ves­teri, joka on varus­tettu PONSSE H8 ‑har­ves­te­ri­päällä, mat­kaa nor­ja­lai­selle asiak­kaalle Lågen Skogsdrift AS:lle.