Tie­to­suo­ja­se­loste

REKIS­TE­RIN­PI­TÄJÄ

Ponsse Oyj
Y‑tunnus: 0934209–0
Pons­sen­tie 22, 74200 Vie­remä
Puh. +358 20 768 800
www.ponsse.com

Tutustu tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen Ponsse Oyj:n verk­ko­si­vulla osoit­teessa ponsse.com


EVÄS­TEET

Sivus­tol­lamme käy­te­tään eväs­teitä (coo­kies). Eväste on pieni teks­ti­tie­dosto, jonka inter­net­se­lain tal­len­taa kävi­jän lait­teelle. Eväs­teitä käy­te­tään esi­mer­kiksi sil­loin, kun kävi­jän tie­toja halu­taan säi­lyt­tää tämän siir­tyessä inter­net­pal­ve­lun sivulta toi­selle. Eväs­teet eivät vahin­goita kävi­jän lai­tetta tai tie­dos­toja. Eväste voi­daan tal­len­taa kävi­jän lait­teelle pysy­västi tai se voi­daan pois­taa pal­ve­lun käy­tön jäl­keen.

Eväs­tei­den avulla voi­daan kerätä muun muassa seu­raa­via tie­toja:

SIVUS­TON OMAT EVÄS­TEET

Sivus­ton omiin eväs­tei­siin voi­daan tal­len­taa sivus­ton käyt­töön tar­koi­tet­tuja kävi­jä­koh­tai­sia tie­toja ja ase­tuk­sia, kuten esi­mer­kiksi käyt­tä­jä­nimi, pal­ve­lun sisään­kir­jau­tu­mis­tie­dot, kieli- tai alue­va­linta. Tie­toja käy­te­tään sivus­ton toi­min­to­jen toteut­ta­mi­seen, mukaut­ta­mi­seen ja käyt­tä­jän teke­mien valin­to­jen muis­ta­mi­seen. Nämä eväs­teet saat­ta­vat olla sivus­ton toi­min­nan ja käy­tön vuoksi vält­tä­mät­tö­miä. Eväs­tei­siin ei tal­len­neta tie­toa, jota käy­tet­täi­siin mark­ki­noin­tiin tai kävi­jöi­den seu­ran­taan muissa pal­ve­luissa tai muilla sivus­toilla.

KOL­MAN­NEN OSA­PUO­LEN EVÄS­TEET

Keräämme kol­man­sien osa­puo­lien tar­joa­mien pal­ve­lu­jen avulla sivus­ton kävi­jä­ti­las­toja ja ana­ly­soimme tie­toja. Tavoit­tee­namme on kehit­tää sivus­tomme laa­tua ja sisäl­töjä käyt­tä­jä­läh­töi­sesti. Kävi­jä­seu­ran­nan ja ana­ly­tii­kan toteut­ta­mi­seksi pal­ve­lut voi­vat tal­len­taa omia eväs­tei­tään, sekä hyö­dyn­tää ja yhdis­tää tie­toja, joita pal­velu on kerän­nyt samasta kävi­jästä eri sivus­toilla.

Var­mis­tamme että EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lella käyt­tä­mämme pilvi- tai muut verk­ko­pal­ve­lut toi­mi­vat hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­sesti.

Lisä­tie­toja kun­kin pal­ve­lun­tar­joa­jan toi­min­nasta, kerät­tä­vistä tie­doista, eväs­tei­den käy­töstä ja tie­to­suo­ja­käy­tän­nöistä voit lukea kysei­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan omalta sivus­tolta.

SIVUS­TOLLA KÄY­TET­TÄ­VÄT PAL­VE­LUT

Käy­tämme sivus­tolla myös ulko­puo­li­sia pal­ve­luita esi­mer­kiksi mark­ki­noin­nin seu­raa­mi­seen ja pal­vel­lak­semme asiak­kai­tamme entis­tä­kin parem­min. Suo­sit­te­lemme, että tutus­tutte lisäksi pal­ve­lui­den omiin tie­to­suo­ja­käy­tän­töi­hin.

GOOGLE ANA­LY­TICS

Google Ana­ly­tics on Googlen seu­ran­ta­työ­kalu, joka ker­too muun muassa kuinka pal­jon sivus­tolla on vie­raita tiet­tyinä aikoina ja mitä kautta kävi­jät tule­vat sivus­tolle. Käy­tämme Ana­ly­tic­siä mark­ki­noin­nin ja koh­de­ryh­mien käyt­täy­ty­mi­sen seu­raa­mi­seen.

Lisä­tie­toja: Googlen tie­to­suo­ja­käy­tän­nöt ja Google Ana­ly­tic­sin tie­to­suoja- ja tur­val­li­suus­pe­ri­aat­teet