Einari Vidgrén Sää­tiö pal­kitsi ansioi­tu­neita met­sä­alan osaa­jia 18. ker­ran

Einari Vidgrén Sää­tiö pal­kit­see vuo­sit­tain ansioi­tu­neita met­sä­alan osaa­jia. Tänä vuonna sää­tiön pää­huo­mio­no­soi­tus, Eina­rin Pal­kinto, myön­net­tiin H.A. Forest Oy:n Heikki Aho­lalle ja Koneu­ra­kointi Vel­jek­set Man­ni­nen Ky:n Arvo ja Markku Man­ni­selle.

EINA­RIN PAL­KINTO

Einari Vidgrén Sää­tiön pää­huo­mio­no­soi­tus, Eina­rin Pal­kinto, myön­net­tiin H.A. Forest Oy:n Heikki Aho­lalle ja Koneu­ra­kointi Vel­jek­set Man­ni­nen Ky:n Arvo ja Markku Man­ni­selle.

Kri­tee­rinä pal­kin­nossa tänä vuonna oli­vat ammat­ti­tai­toi­nen ja koko­nais­val­tai­nen työs­ken­tely sekä laa­duk­kaan työn­jäl­jen yllä­pi­tä­mi­nen.

Heikki Aho­lan yri­tys H.A. Forest Oy on kas­va­nut yhden ajo­ko­neen yri­tyk­sestä laa­ja­vas­tui­seksi aluey­ri­tyk­seksi, joka työl­lis­tää kump­pa­niy­ri­tys­tensä kanssa lähes 50 työn­te­ki­jää. Yri­tyk­sen toi­min­taa ohjaa­vina arvoina ovat sosi­aa­li­nen, eko­lo­gi­nen ja talou­del­li­nen kes­tä­vyys sekä lisä­ar­von tuot­ta­mi­nen asiak­kaille.

Heikki Ahola (oik.) on opis­kel­lut koko uransa ajan työn ohessa. Ensin maa­ti­la­ta­loutta, sit­ten met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jaksi ja lopulta met­sä­ta­lous­in­si­nöö­riksi. Hänellä on myös EMBA-tut­kinto ja tulossa HHJ-tut­kinto. Hei­kin poika Jonne Ahola työs­ken­te­lee myös H.A. Forest Oy:ssä.

H.A. Forest Oy on teh­nyt yhteis­työtä Stora Enson ja Kimmo Kulo­järvi Oy:n kanssa kul­jet­ta­jien kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­sen eteen. Lisäksi Heikki Ahola on osal­lis­tu­nut jul­ki­seen kes­kus­te­luun mediassa, missä hän on tuo­nut posi­tii­vi­sesti met­sä­alaa esille.

Koneu­ra­kointi Vel­jek­set Man­ni­nen Ky:llä on taka­naan pitkä his­to­ria. Vel­jes­ten Arvo ja Markku Man­ni­sen yri­tys saa kii­tosta laa­duk­kaasta, luo­tet­ta­vasta ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sestä toi­min­nasta. Yri­tyk­sessä työt hoi­de­taan kai­nuu­lai­sella sit­key­dellä täs­mäl­li­sesti kuten on luvattu.

Arvon ja Mar­kun isä Han­nes aloitti ura­koin­nin 1960-luvulla. Nykyi­nen yhtiö jat­kaa Han­nes Man­ni­nen Ky:n jäl­kiä ja on osak­kaana Forest Logis­tics Oy ‑alueu­ra­koin­tiy­ri­tyk­sessä. Tänä päi­vänä yri­tys tekee töitä UPM:lle Kai­nuun, Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin alu­eella työl­lis­täen kah­dek­san hen­ki­löä.

Arvo ja Markku Man­ni­sen yri­tys Koneu­ra­kointi Vel­jek­set Man­ni­nen Ky saa kii­tosta laa­duk­kaasta, luo­tet­ta­vasta ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sestä toi­min­nasta.

ELÄ­MÄN­TYÖ­PAL­KIN­NOT

Tun­nus­tuk­sena mer­kit­tä­västä panok­sesta met­sä­ko­ney­rit­tä­jyy­den osalta Suo­men met­sä­ta­lou­delle, laa­duk­kaalle puun­kor­juulle ja maamme talous­kas­vulle men­neinä vuo­sina Einari Vidgrén Sää­tiö jakoi elä­män­työ­pal­kin­not Timo Tol­palle sekä Markku ja Mauri Kaner­volle. Elä­män­työ­pal­kin­to­jen koh­dalla arvos­tet­tiin pit­kää ja ansioi­tu­nutta yrit­tä­jä­tai­valta met­sä­ko­ney­rit­tä­jyy­den saralla.

Met­sä­ko­ne­pal­velu Oy:n Timo Tolppa on kehit­tä­nyt posi­tii­vi­sella asen­teel­laan Met­sä­ko­ne­pal­velu Oy:stä mer­kit­tä­vän toi­mi­jan met­sä­alalle.

Timo Tolppa on kehit­tä­nyt posi­tii­vi­sella asen­teel­laan Met­sä­ko­ne­pal­velu Oy:stä mer­kit­tä­vän

toi­mi­jan met­sä­alalle. Timo on roh­keasti läh­te­nyt kokei­le­man uutta ja kehit­tä­nyt yri­tyk­sen toi­min­taa mää­rä­tie­toi­sesti niin Suo­messa kuin Ruot­sissa. Hän on myös toi­mi­nut pit­kään Koney­rit­tä­jien lii­tossa. Timo on Einari Vidgrén Sää­tiön ensim­mäi­nen toi­sen pol­ven tun­nus­tuk­sen saaja, sillä hänen isänsä Tauno Tolppa sai pal­kin­non pit­kästä met­sä­ko­ney­rit­tä­jä­tai­pa­lees­taan vuonna 2014.

Markku ja Mauri Kanervo ovat teh­neet vuo­si­kym­me­niä kes­tä­neen uran koney­rit­tä­jinä.  He aloit­ti­vat puun­kor­juun pik­ku­poi­kina 50-luvulla isänsä apuna hevos­töinä teh­dyillä savo­toilla. Sit­tem­min vel­jek­set ovat näh­neet ja käy­neet läpi kaikki met­sä­teol­li­suu­den koneel­lis­ta­mi­sen vai­heet.

Pit­kän uran teh­nyt Mauri Kanervo pal­kit­tiin vel­jensä Mar­kun kanssa Eina­rin Elä­män­työ­pal­kin­nolla.
Vel­jensä kera pal­kittu Markku Kanervo aloitti met­sä­töissä 1950-luvulla isänsä apuna hevos­sa­vo­toilla.

Nyt 74- ja 75-vuo­tiaina he työl­lis­tä­vät täy­si­päi­väi­sesti edel­leen kolme ulko­puo­lista koneen­kul­jet­ta­jaa. Koneyh­tymä Kanervo Mauri ja Markku Ky tekee yhteis­työtä Ammat­tio­pisto Livian kanssa antaen nuo­rille mah­dol­li­suu­den kou­lu­tuk­sen aikai­seen har­joit­te­luun ja osaa­mi­sen hank­ki­mi­seen. Tämä yhteis­työ on koettu tär­keäksi voi­ma­va­raksi tule­vai­suutta aja­tel­len, ja vel­jes­ten mie­lestä onkin tär­keää olla mukana tuke­massa alaan liit­ty­vää kou­lu­tusta ja ope­tusta.