Elä­ke­päi­vät kut­sui­vat pit­kän lin­jan pons­se­laista: Reijo Puska vaih­taa myyn­ti­työt moot­to­ri­pyö­räi­lyyn

Ansai­tut elä­ke­päi­vät odot­ta­vat Etelä-Poh­jan­maan alue­myyn­ti­pääl­lik­köä Reijo Pus­kaa. Takana on Ponsse-uraa jo yli 26 vuotta Rei­jon siir­tyessä eläk­keelle vuo­den vaih­dut­tua.

 ”Työ­urani on ollut hyvä ja pitkä”, Reijo kokoaa ja jat­kaa: ”Ponsse on ollut todella hyvä työ­paikka, ja aika­naan oli var­masti tuu­ria­kin mat­kassa, kun täl­lai­sen työ­pai­kan löy­sin.”

Aivan koko työ­uraansa Reijo ei ole Pons­selle teh­nyt. Työ­uran alku­tai­val kier­rätti ympäri Suo­mea teh­das­ra­ken­tei­den parissa keikka hom­missa. Sen jäl­keen hän teki met­sä­ko­neita Kin­dailla.

HUOL­TO­TEH­TÄ­VISTÄ MYY­MÄÄN

Reijo kuuli avoi­mesta huol­toa­sen­ta­jan teh­tä­västä Pons­sella, ja pian poh­jan­maa­lai­nen löysi itsensä kou­lu­tuk­sesta Iisal­men huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­selta ja Vie­re­män teh­taalta. Muu­tama vuosi ehti vie­räh­tää Sei­nä­joen huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sella huol­toa­sen­ta­jana, kun­nes alu­eelle haet­tiin uutta alue­myyn­ti­pääl­lik­köä.

”Olin ollut siinä vai­heessa kuusi vuotta Pons­sella töissä, ja alu­een asia­kas­kunta oli tut­tua. Hain alue­myyn­ti­pääl­li­kön teh­tä­vää ja pian mat­ka­sin Vie­re­mälle Einari Vidgre­nin ja Erkki Karp­pi­sen haas­tat­te­luun. Ei men­nyt kau­aa­kaan, kun lyö­tiin kättä päälle”, Reijo muis­te­lee.

Rei­jolle huol­to­teh­tä­vistä myyn­ti­hom­miin siir­ty­mi­nen oli help­poa, sillä asiak­kaat oli­vat tul­leet vuo­sien saa­tossa tutuiksi. Ponsse-uran ensim­mäi­nen kone­kauppa toteu­tui uusi­kaar­le­by­läi­sen asiak­kaan Brö­derna Backlun­din kanssa.

”Reijo on myy­nyt meille lähem­mäs 30 konetta vuo­sien var­rella, ja yhteis­työ on suju­nut hyvin. Rei­jon aloi­tet­tua teh­tä­väs­sään meillä ei ole muita met­sä­ko­neita ollut kuin Pons­seja”, ker­too pian itse­kin eläk­keelle jäävä toi­nen Brö­derna Backlun­din perus­ta­jista Gun­nar Backlund.

Näillä näky­min Ponsse-uran vii­mei­set kau­pat syn­ty­vät Brö­derna Backlun­din kanssa myö­hem­min syk­syllä, kun yksi yri­tyk­sen ajo­ko­neista vaih­tuu uudem­paan.

VANKKA LUOTTO TAUS­TA­JOUK­KOI­HIN

Rei­jon myyn­tiu­ran aikana Länsi-Suo­men mark­kina-alue on kas­va­nut hyvää tah­tia. Etelä-Poh­jan­maan alu­eella kone­kan­nasta yli 50 pro­sent­tia on PONSSE-met­sä­ko­neita.

”Sei­nä­joen huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sella on monta pit­kä­ai­kaista työn­te­ki­jää, useim­mat ovat olleet yli 10 vuotta Pons­sella töissä. Se tar­koit­taa vank­kaa ammat­ti­tai­toa. Täällä on ollut helppo toi­mia myy­jänä, kun taus­talla on toi­mi­vat huolto- ja varao­sa­pal­ve­lut”, Reijo kiit­te­lee.

”Olen tul­lut asiak­kai­den kanssa aina hyvin toi­meen ja voin sanoa, että olen pyr­ki­nyt ole­maan reilu ja rehel­li­nen”, Reijo kokoaa.

HYVÄÄ YHTEIS­HEN­KEÄ

Reijo kehuu Suo­men myyn­ti­tii­min hyvää yhteis­hen­keä. Pons­sen koti­maan myynti pal­kit­tiin Suo­men par­haana myyn­tior­ga­ni­saa­tiona vuonna 2022.

”Monen­moista on koettu yhdessä Rei­jon ja muun myyn­ti­tii­min kanssa vuo­sien mit­taan”, toteaa aina vuo­desta 2009 Rei­jon esi­hen­ki­lönä toi­mi­nut Suo­men maa­joh­taja Jani Liuk­ko­nen.

”Reijo on kuu­lu­nut Ponsse Bikers ‑ryh­mämme vetä­jiin, reis­sut aloi­tet­tiin jo vuonna 2011 Nor­jasta. Mukava aja­tus olisi, jos saa­tai­siin Reijo mukaan vielä jat­kos­sa­kin”, Jani jat­kaa.

Myös Reijo itse toi­voo löy­tä­vänsä elä­ke­päi­villä enem­män aikaa moot­to­ri­pyö­räi­lyyn. Aikaa kuluu var­masti myös pojan hal­lilla, jossa eri­lai­set kone­pro­jek­tit odot­ta­vat teki­jäänsä.