EV1-tek­no­lo­gia­kon­sep­tille Suo­men vuo­den 2023 Auto­maa­tio­pal­kinto

Pons­sen ja Epecin yhteis­työssä kehit­tämä PONSSE EV1 on vuo­den 2023 Auto­maa­tio­pal­kin­non voit­taja. Auto­maa­tio­pal­kinto on Suo­men Auto­maa­tio­seu­ran kah­den vuo­den välein jakama tun­nus­tus­pal­kinto, joka huo­mioi alalla teh­tyä mer­kit­tä­vää tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­työtä.