Joen­suun uusi huol­to­pal­ve­lu­kes­kus: entis­tä­kin nopeampi huolto ja laa­duk­kaampi pal­ve­lu­taso

Ponsse haluaa pal­vella Itä-Suo­men alu­een asiak­kai­taan entistä parem­min ja avasi uuden huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sen Joen­suu­hun. Noin 1 000 neliön huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sesta löy­tyy kenttä- ja tie­to­jär­jes­tel­mä­huolto, varaosa- ja kone­myynti, tek­ni­nen tuki, reilu varao­sa­va­rasto ja Ponsse Shop.

”Uuden huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sen myötä voimme tar­jota asiak­kail­lemme entis­tä­kin laa­duk­kaam­man pal­ve­lu­ta­son. Huol­to­kor­jaamo ja varao­sa­va­rasto samoissa tiloissa takaa­vat lisäksi huol­to­jen lyhyen läpi­me­noa­jan ja tätä kautta mah­dol­li­sim­man häi­riöt­tö­män puun­kor­juun”, ker­too Ponsse Suo­men maa­joh­taja Jani Liuk­ko­nen.

”Varaos­a­puo­lella mah­dol­lis­tuu lisäksi toi­mi­tus­pal­velu, jol­loin asiak­kaat voi­vat tehdä suju­van pal­ve­luso­pi­muk­sen tar­vi­ke­han­kin­noista”, täy­den­tää Liuk­ko­nen.

Uusien tilo­jen myötä hen­ki­lös­tön kou­lu­tuk­seen panos­te­taan lisää ja hen­ki­lö­mää­rää on mah­dol­li­suus tar­vit­taessa kas­vat­taa. Työn­te­ki­jöitä on tällä het­kellä pal­ve­luk­sessa 13.

Pal­ve­lu­kes­kus sijait­see Joen­suun Papin­kan­kaalla val­ta­tie 6:n var­ressa, osoit­teessa Rul­lak­ko­tie 8, noin kuusi kilo­met­riä kau­pun­gin kes­kus­tasta ete­lään. Sijain­niksi kat­sot­tiin paikka, johon asiak­kai­den on helppo tulla kai­kista ilman­suun­nista.

Suo­men pal­ve­lu­ver­kos­tossa on tällä het­kellä 26 toi­mi­paik­kaa, joissa työs­ken­te­lee yhteensä noin 190 ammat­ti­laista. Pons­sen mark­ki­nao­suus Suo­messa on 53 pro­sent­tia.

Pons­sen kan­sain­vä­li­nen huol­to­ver­kosto koos­tuu 235 pal­ve­lu­kes­kuk­sesta. Kaikki huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­set on sijoi­tettu sekä asiak­kai­den toi­min­nan että logis­tii­kan kan­nalta kes­kei­siin paik­koi­hin.