Katse eteen­päin

Met­sä­teol­li­suu­den tilanne on haas­tava. Pape­rin, kar­ton­gin ja sel­lun kulu­tus on epä­var­massa talous­ti­lan­teessa las­ke­nut ja saha­ta­va­ran kysyntä hii­pu­nut raken­ta­mi­sen vähen­tyessä.

Muu­tos­ten ja vai­keuk­sien kes­kellä teke­mi­sen ja tavoit­tei­den on oltava kirk­kaita. On teh­tävä vas­tuul­li­sia pää­tök­siä, jotka kan­ta­vat pit­källä aika­vä­lillä. Jos haluaa pysyä mukana kil­pai­lussa, on kes­ki­tyt­tävä olen­nai­seen, inves­toi­tava jär­ke­västi ja pidet­tävä hyvää huolta työn­te­ki­jöistä ja asiak­kaista.

Kat­seen suun­taa­mi­nen tule­vai­suu­teen myös haas­tei­den kes­kellä on aina ollut Pons­selle omi­naista. Tuo­te­ke­hi­tyk­seen panos­ta­mi­nen ja Epecin uusi teh­das Sei­nä­joella ovat hyviä esi­merk­kejä pit­källe tule­vai­suu­teen täh­tää­vistä inves­toin­neista. Huol­to­pal­ve­luissa inves­toimme Keski-Rans­kaan sijoit­tu­vaan uuteen asia­kas­pal­ve­lu­kes­kuk­seen, ja jäl­leen­myyn­ti­ver­kos­tomme inves­toi vah­vasti omaan pal­ve­lu­ver­kos­toonsa.

Voi­mak­kaim­min met­sä­ta­lou­den haas­tei­siin on vai­kut­ta­nut geo­po­liit­tis­ten jän­nit­tei­den voi­mis­tu­mi­nen. Aiem­min oli mel­keinpä itses­tään sel­vää laa­jen­tua uusille mark­ki­noille, mutta maa­ilma on muut­tu­nut. Esi­merk­kinä voi­daan käyt­tää pää­tös­tämme luo­pua lii­ke­toi­min­nasta Venä­jällä ja Valko-Venä­jällä. Ehdimme toi­mia Venä­jän mark­ki­noilla yli 20 vuotta, ja toi­min­nan lop­pu­mi­nen iski lii­ke­toi­min­taamme laa­jasti. Pää­tös oli yhtiölle ras­kas sekä talou­den että pai­kal­li­sen hen­ki­lös­tömme kan­nalta. Nyt sopeu­dumme nyky­ti­lan­tee­seen. Katse on oltava eteen­päin ja kas­vua haet­tava sieltä, missä toi­min­taym­pä­ristö on vakaa ja lii­ke­toi­minta vas­tuul­lista.

Yhdys­val­loissa kehi­timme toi­min­taa poik­keuk­sel­li­sella tavalla sol­mi­malla PacWest Mac­hi­ne­ryn kanssa jäl­leen­myyn­ti­so­pi­muk­sen, johon kuu­lui myös Ore­go­nissa sijait­se­van huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sen myynti PacWes­tille. Yhteis­työn myötä län­si­ran­ni­kon huol­to­pal­ve­lu­ver­kos­tomme laa­jeni ja uusia huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sia tuli lisää. Vas­taa­vaa rat­kai­sua emme aiem­min ole teh­neet, mutta pää­tös oli asiak­kai­demme kan­nalta paras mah­dol­li­nen. Yhteis­työn myötä Ponsse-pal­ve­lui­den saa­ta­vuus län­si­ran­ni­kolla paran­tui mah­dol­lis­taen myös toi­min­nan kas­vun tule­vai­suu­dessa.

Haas­ta­vina aikoina kil­pai­lu­kyky pun­ni­taan, ja näissä tilan­teissa Ponsse on aina ollut par­haim­mil­laan. Läpi his­to­riamme olemme kehit­tä­neet toi­min­taamme ja usko­neet omaan teke­mi­seemme. Täs­sä­kin maa­il­man­ti­lan­teessa olen varma, että olemme oikealla ja kas­va­valla alalla. Mei­dän tulee kat­soa eteen­päin myös työn­te­ki­jöi­demme tule­vai­suu­den vuoksi.

Haluamme tar­jota pons­se­lai­sille moti­voi­van ja tur­val­li­sen työym­pä­ris­tön, jossa jokai­nen pää­see kehit­ty­mään ja voi hyvin. Jokai­nen pons­se­lai­nen on tär­keä osa työyh­tei­sömme. Pons­se­lais­ten yhtei­senä tavoit­teena on halu pal­vella asiak­kai­tamme jat­ku­vasti parem­min. Kiris­ty­vässä kil­pai­lussa asiak­kai­demme luot­ta­mus ja tyy­ty­väi­syys Pons­seen on kaik­kein tär­keintä. Se on kai­ken toi­min­tamme edel­ly­tys.

Jarmo Vidgrén

Pons­sen hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja