Käy­tetty käy! Käy­tet­ty­jen met­sä­ko­nei­den kauppa nos­taa suo­sio­taan

Käy­tet­ty­jen met­sä­ko­nei­den kauppa on nos­ta­nut suo­sio­taan. Hyvä­kun­toi­nen, tar­kas­tettu ja huol­lettu sekä hin­nal­taan edul­li­sempi kone saa­daan nopeasti tuot­ta­vaan työ­hön, eikä luo­tet­ta­van asia­kas­suh­teen syn­nyt­tyä koneen aiempi tun­ti­mää­rä­kään herätä pel­koa.

Jos pitäisi tehdä suo­ra­vii­vai­nen luon­neh­dinta nyky­ai­kai­sesta met­sä­ko­ne­kau­pasta Suo­messa, se menisi jok­seen­kin näin: Suo­ma­lai­set yri­tyk­set osta­vat uusia koneita, ja uuden koneen myy­neen yhtiön tasee­seen siir­ty­nyt vaih­to­kone on kau­pattu eteen­päin vaik­kapa Bal­ti­aan tai Euroop­paan. Tie­ten­kin käy­tet­tyjä koneita on jää­nyt jat­ka­maan työ­uraansa myös Suo­meen, mutta pää­osin suo­ma­lai­nen asia­kas on mie­lel­lään suo­si­nut uutta konetta.

Viime vuo­det ovat muo­kan­neet aja­tus­maa­il­maa kui­ten­kin monen yrit­tä­jän osalta uuteen uskoon, sillä ensin maa­il­man­laa­jui­sesti iske­nyt koron­pan­de­mia ja myö­hem­min glo­baa­listi vai­kut­ta­nut Ukrai­nan sota ovat aiheut­ta­neet kai­kille met­sä­ko­ne­val­mis­ta­jille paitsi radi­kaa­lis­ti­kin piden­ty­neitä toi­mi­tusai­koja uusien met­sä­ko­nei­den tuo­tan­nossa, myös kohon­neita hin­toja.

Hyvä­kun­toi­nen käy­tetty met­sä­kone on vai­kut­ta­nut yhä hou­kut­te­le­vam­malta vaih­toeh­dolta myös niille ura­koit­si­joille, jotka ovat tot­tu­neet osta­maan pää­asiassa uutta kalus­toa.

KÄY­TET­TYJÄ KUU­LOS­TE­LE­MASSA

Kor­pi­lah­te­lai­selle PH-Forest Oy:lle sekä uusien että käy­tet­ty­jen Ponsse-met­sä­ko­nei­den hank­ki­mi­nen tilan­teen mukaan on ollut jo pidem­män ajan perinne, eli sii­hen ei ole 18 koneen talossa ryh­dytty nyky­ti­lan­tei­den pakot­taessa. Toi­min­ta­tapa on ollut PH-Fores­tin yrit­tä­jän Pasi Hyny­sen mukaan hyvä eri­tyi­sesti yri­tyk­sen kokoa kas­va­tet­taessa.

”Kun kalus­toa on lisätty, on yleensä aloi­tettu käy­te­tyllä koneella, joka on sit­ten vaih­dettu uuteen muu­ta­man vuo­den käy­tön jäl­keen”, Pasi ker­too.

Uusim­pana käy­tet­tynä han­kin­tana Hyny­sellä on muu­ta­man vuo­den ikäi­nen Scor­pion King, joka tuli alun perin vuo­kra­ko­neena. ”Het­ken päästä ostin tämän pois, ja syk­syn ja tal­ven aikana käy­tet­tyjä Scor­pio­neja on han­kittu yhteensä kolme”, Pasi ker­too.

Eri­tyi­sesti tällä het­kellä käy­tet­ty­jen konei­den kauppa käy kuu­mana, joten nopei­ta­kin rat­kai­suja ja tark­kaa havain­noin­tia tar­vi­taan.

”Kun tarve lisä­ka­lus­tolle alkaa näyt­tää ajan­koh­tai­selta, olen yhtey­dessä Jyväs­ky­län Ponsse-myy­jään, Raja­lan Pek­kaan. Hän sit­ten puo­les­taan akti­voi­tuu etsi­mään sopi­via vaih­toeh­toja”, Hyny­nen sanoo.

Pasi Hynynen poseeraa kädet taskussa Ponsse-koneen edessä.
Itse ohjak­sissa. Pasi Hyny­nen aloitti met­sä­ko­ney­rit­tä­jänä Jyväs­ky­län seu­dulla vuonna 2006. Nyt PH-Fores­tilla on töissä 18 omaa konetta sekä tar­vit­tava määrä ali­hank­ki­joita. Hyny­nen on itse aja­nut met­sä­ko­netta vuo­desta 1998 läh­tien.

”Viime vuo­sina toi­mi­tusa­jat ovat olleet pit­käh­köjä, mutta se ei ollut ainoa syy. Kyllä hyvä­kun­toi­nen käy­tetty kone on mie­les­täni sopiva yri­tyk­sen kas­vat­ta­mi­sen alku­pa­nos niin motoissa kuin ajo­ko­neissa. Tämä on kevyt inves­tointi uuteen ver­rat­tuna, ja aika­naan kun vaih­de­taan käy­tetty uuteen, on saatu vielä ihan jär­ke­viä hyvi­tys­sum­mia”, Pasi lin­jaa pää­tök­sen perus­syitä.

VIE­RE­MÄLLÄ VART­TU­NUT

Tällä het­kellä PH-Fores­tilla on töissä 18 omaa konetta, ja tar­vit­taessa hyö­dyn­ne­tään ali­hank­ki­joita. Ponsse on suve­reeni pää­merkki, sillä Ergoja on kolme, Scor­pio­neja seit­se­män, Elgejä kaksi ja Buf­fa­loita viisi. Tämä tekee yhteensä vasta 17 yksik­köä, ja se 18. on tässä poru­kassa vie­ras­la­ji­nen yksilö.

”Olen syn­tyi­sin ja kotoi­sin Vie­re­mältä, ihan teh­taan vie­ressä. Isä oli liki 40 vuotta Pons­sen teh­taalla töissä, joten ei ollut muita merk­kejä ihas­tella siinä”, hän nau­raa.

Pasin oma aktii­vi­nen met­sä­ko­neura alkoi vuonna 1998 eli 16-vuo­ti­aana.
”Sil­loin aloin itse ajaa ajo­ko­netta. Vuonna 2006 aloi­tin sit­ten yrit­tä­jänä täällä Jyväs­ky­län seu­dulla, kun tein yhden moton sopi­muk­sen Päi­jän­teen MHY:n kanssa”, hän muis­te­lee.

Vuo­sia on kulu­nut tuosta vain rei­lut 16, ja yri­tys on kas­va­nut huo­mat­ta­vasti tässä ajassa. Nyt sopi­mus­kump­pa­neina ovat Ver­sowood, Kor­kea­kos­kella toi­miva JPJ-Wood Oy:n saha sekä edel­leen Päi­jän­teen MHY. Työ­alue piir­re­tään noin 100 kilo­met­rin säteellä Kor­pi­lah­delta, ja tällä het­kellä motot toi­mi­vat yhdessä vuo­rossa, ajo kah­dessa.

Yksi kah­dek­sas­ta­toista. PH-Fores­tilla on tällä het­kellä 18 konetta, joista 17 on Pons­sea. Näistä puo­les­taan seit­se­män on Scor­pio­neja.

LUOT­TA­MUSTA JA OMAA KOKE­MUSTA

Kun pala­taan vielä kes­kus­te­luun käy­te­tyistä koneista, Hyny­nen koros­taa eri­tyi­sesti luot­ta­musta myy­jän ja asiak­kaan välillä.

”Olen osta­nut aina tutulta myy­jältä, vaikka tie­ten­kin kalus­toa on muu­al­la­kin myyn­nissä. Yhteis­työ on ollut tosi hyvää Pons­sen ja Pekka Raja­lan kanssa, joten en ole läh­te­nyt muu­alta kat­se­le­maan”, Pasi tuu­mii.

Osana kau­pan­te­koa on kui­ten­kin myös oma ammat­ti­taito ja silmä ostet­ta­vaa konetta koh­taan.

”Kun esi­mer­kiksi Scor­pio­nia on ollut talossa jo vuo­desta 2015 läh­tien, sitä osaa jo kat­soa tie­tyt koh­dat läpi, ja myös arvioida konetta sen mukaan min­kä­lai­sessa käy­tössä se on aiem­min ollut.”

Hak­kuu­ko­neen osalta Pasi Hyny­nen ker­too kou­ran ole­van tär­keä indi­kaat­tori sille, mitä koneen kun­nosta voi koko­nai­suu­tena olet­taa.

”Pal­jon ker­too se, mikä koura koneessa on ja miten sitä on käy­tetty. Min­kä­ko­koista puuta sillä on tehty, ja mistä koh­dista koura on kulu­nut”, hän toteaa.

Tämän perus­teella koneen men­neestä elä­mästä ja mah­dol­li­sesti myös tule­vai­suu­desta voi pää­tellä jo pal­jon­kin.

”Tie­ten­kin kaup­paa teh­täessä saa myös tie­toon huol­to­his­to­rian sekä sen, missä työssä kone on ollut. Usein aut­taa myös, jos tie­tää koneen edel­li­sen omis­ta­jan”, Pasi muis­tut­taa.

Tar­kan ja tun­nol­li­sen mai­neessa ole­vien omis­ta­jien koneita on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti­kin hel­pompi ostaa, ja esi­mer­kiksi nyt töissä ole­van Scor­pio­nin Pasi kehuu ole­van erit­täin hyvä­kun­toi­nen yksilö.

KUN­NOLLA KUN­NOS­TETTU

Kaup­paa var­mis­ta­vaksi teki­jäksi Hyny­nen mai­nit­see myös Pons­sen vaih­to­ko­ne­kun­nos­tus­toi­min­nan. Se mah­dol­lis­taa paitsi nimensä mukai­sen koneen kohen­ta­mi­sen myös halu­tun varus­te­lun, jos jota­kin uutta tar­vi­taan. Toki remont­tia voi tehdä itse­kin, mutta Hyny­sen mukaan luo­tet­tava ja asian­tun­teva koneen läpi­käynti ennen kau­pan­te­koa on kan­nat­tava toi­men­pide jat­koa aja­tel­len.

Ja kan­nat­ta­vana Pasi pitää käy­te­tyn koneen han­kin­taa laa­jem­mas­sa­kin mie­lessä. Kun kau­pat saa­daan par­haim­mil­laan hyvin­kin nopeasti luk­koon, tuo laa­du­kas käy­tetty kone peli­va­raa ja jous­ta­vuutta niin talou­del­li­sesti kuin pit­käh­kö­jen toi­mi­tusai­ko­jen ja kor­juu­yri­tyk­sen toi­min­nan kas­vat­ta­mi­sen aika­pai­neissa.