Kone­huolto P. Kula – toi­mi­vaa kump­pa­nuutta jo 20 vuotta

Pons­sen ja Var­si­nais-Suo­men alu­eella toi­mi­van Kone­huolto P. Kulan sopi­mus­huol­ta­jayh­teis­työ täytti kulu­vana vuonna 20 vuotta. Tänä päi­vänä Kone­huolto P. Kula Oy:n toi­minta vas­taa laa­juu­del­taan Pons­sen suu­rim­pien asia­kas­pal­ve­lu­kes­kuk­sien toi­min­taa. Vuo­sien aikana alu­een asia­kas­kunta on kas­va­nut, ja Ponsse-kone­kanta on nyt sata­kunta met­sä­ko­netta. Pää­osa asiak­kaista on noin 50 kilo­met­rin säteellä Pöy­tyällä sijait­se­vasta huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sesta.

“Haluan kiit­tää itse yrit­tä­jää Petri Kulaa jo 20 vuotta jat­ku­neesta lois­ta­vasta yhteis­työstä! Haluamme var­mis­taa asiak­kail­lemme hyvät huolto- ja varao­sa­pal­ve­lut, ja tähän tar­pee­seen Kula on vas­tan­nut täy­del­li­sesti. Onnit­te­lut Pet­rille 20 vuotta jat­ku­neesta huol­to­y­rit­tä­jyy­destä, ja menes­tystä on tie­dossa var­masti myös tule­vai­suu­dessa Pet­rin roh­kealla ja innos­tu­neella asen­teella”, onnit­te­lee Pons­sen Suo­men maa­joh­taja Jani Liuk­ko­nen.

“Onhan tämä 20 vuotta ollut mah­tava matka! En usko, että parem­paa yhteis­työ­kump­pa­nia voisi olla­kaan. Asiat rat­kais­taan maa­lais­jär­jellä, pons­se­lais­ten kanssa on helppo neu­vo­tella ja toi­mia. Jaamme saman aja­tus­maa­il­man: asiak­kaan etu edellä men­nään”, toteaa yrit­täjä Petri Kula.

Kuvassa Pons­sen Nak­ki­lan sopi­mus­huol­taja Sasuco Oy onnit­te­lee Petri Kulaa (kesk.) 20 vuo­den toi­min­nasta juh­la­vuo­den kun­niaksi jär­jes­te­tyillä mark­ki­na­päi­villä. Vasem­malla Mar­kus San­tikko, oikealla Joo­nas Suo­ma­lai­nen Sasuco Oy:stä.