Kou­lu­tus on osa Pons­sen koko­nais­val­taista rat­kai­sua asiak­kaalle

Pons­sen eri osaa­mi­sa­luei­den asian­tun­ti­joista koos­tuva kou­lu­tus­tiimi var­mis­taa, että Pons­sen met­sä­ko­neita osa­taan maa­il­man savo­toilla käyt­tää suju­vasti, tur­val­li­sesti ja talou­del­li­sesti. Tii­min tekemä työ ei tuo pika­voit­toja, vaan tär­keän työn sato kor­ja­taan oppien muu­tut­tua käy­tän­nön rutii­neiksi.

KOU­LU­TUS­KEN­TÄN PALA­PELI

Uusien PONSSE-konei­den toi­mi­tuk­seen kuu­luu osana kat­tava käyt­tö­kou­lu­tus. Käyt­tö­kou­lu­tuk­sen teh­tävä on tar­jota asiak­kaille ja hei­dän kul­jet­ta­jil­leen tar­vit­tava tie­tä­mys ja osaa­mi­nen uusista rat­kai­suista sekä konei­den käy­töstä. Pons­sella on laaja ver­kosto käyt­tö­kou­lut­ta­jia eri maissa. He kou­lut­ta­vat konei­den käyt­tä­jiä jat­ku­vasti toi­mi­maan tur­val­li­sesti ja ener­gia­te­hok­kaasti Pons­sen met­sä­ko­neilla. Käyt­tö­kou­lu­tusta anne­taan usein met­sä­ko­neen luona, mutta nyky­ään hyö­dyn­ne­tään myös PONSSE-simu­laat­to­reita, joi­den avulla osaa­mi­sen päi­vit­tä­mi­nen käy hel­posti. Teh­taan kou­lu­tus­tii­min 11 kou­lut­ta­jan teh­tä­vänä on huo­leh­tia Ponsse-ver­kos­ton käyt­tö­kou­lut­ta­jien osaa­mi­sesta.

KÄYT­TÖ­KOU­LU­TUS ON KOU­LU­TUK­SEN YDIN

Käyt­tö­kou­lu­tuk­sen punai­nen lanka on osaa­mi­sen var­mis­ta­mi­nen. Jos asia­kas on han­kin­nut ensim­mäi­sen

PONSSE-met­sä­ko­neensa, hänelle kou­lu­te­taan kaikki tar­peel­li­nen uudesta kone­mal­lista. Jos taas kul­jet­ta­jalla on vuo­sien koke­mus Pons­seista, sil­loin päi­vi­te­tään aikai­sempi osaa­mi­nen. Käyt­tö­kou­lu­tuk­sessa käy­dään läpi tur­val­li­nen työs­ken­te­ly­tapa, koneen yllä­pito ja huol­to­toi­met, tie­don­siir­to­jär­jes­tel­mät ja nii­den käyttö, rapor­tointi, koneen ja kul­jet­ta­ja­koh­tai­set sää­döt sekä auto­ma­tiikka. Lisäksi ker­ra­taan eri­lai­silla hak­kuu­koh­teilla tar­vit­ta­vat työs­ken­te­ly­tek­nii­kat eri kone­mal­leilla. Kou­lu­tus voi­daan aloit­taa uusille kul­jet­ta­jille simu­laat­to­reilla, muu­toin kou­lu­tus toteu­te­taan koneen toi­mi­tuk­sen yhtey­dessä. Jos tarve vaa­tii, kou­lu­tusta voi­daan jat­kaa myös etänä ver­kon väli­tyk­sellä tai puhe­li­mitse. ”Kou­lut­taja var­mis­taa ja täy­den­tää kul­jet­ta­jien osaa­mi­sen riit­tä­välle tasolle, jotta koneen käyt­tä­mi­nen on tur­val­lista ja teho­kasta”, kokoaa tuo­te­kou­lut­taja Hannu Vauh­ko­nen.

Käyt­tö­kou­lu­tuk­sen lisäksi Ponsse tar­joaa tuo­te­kou­lu­tusta sekä lisä­kou­lu­tuk­sia, kuten ammat­ti­kul­jet­ta­jien tehok­kaan koneen käy­tön kou­lu­tuk­sia.

ERGO­NO­MIAA JA HYVIN­VOIN­TIA

Tär­keä osa kou­lu­tusta on kul­jet­ta­jan ergo­no­mia ja työ­hy­vin­vointi. Kul­jet­ta­jille opas­te­taan istui­men ja hal­lin­ta­lait­tei­den säätö ja koneen eri auto­maa­tio­toi­min­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen fyy­si­sen rasi­tuk­sen vähen­tä­mi­seksi. Oikeilla sää­döillä ja työ­ta­voilla kul­jet­taja ei esi­mer­kiksi väsy työs­sään niin hel­posti. Konei­den ja tek­nii­kan kehit­tyessä myös työ­me­ne­tel­mät kehit­ty­vät ja hel­pot­tu­vat, näin ollen jat­kuva osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen on tär­keää. Ponsse haluaa tar­jota asiak­kail­leen koko­nais­val­tai­sen rat­kai­sun ja kou­lu­tus on tär­keä osa sitä. ”Kun asia­kas ostaa koneen, se ei ole sen yhteis­työn huip­pu­kohta vaan sen tari­nan alku­piste, mistä läh­de­tään eteen­päin”, Jussi Jur­va­nen, Pons­sen kou­lu­tus­pääl­likkö, muo­toi­lee.

KOU­LU­TUS LISÄÄ TYÖ­HY­VIN­VOIN­TIA JA TEHOK­KUUTTA

Itä-Lapin ja Koil­lis­maan alu­eella toi­mi­van Kimmo Kulo­järvi Oy:n hen­ki­lös­tölle jär­jes­tet­tiin Pons­sen kou­lu­tus­päivä. Kou­lu­tuk­siin osal­lis­tui yhteensä 15 osal­lis­tu­jaa ja jou­kossa oli sekä har­ves­teri- että kuor­mat­rak­to­ri­kul­jet­ta­jia. ”Kaikki oli­vat kou­lu­tuk­sesta innois­saan. He ovat ammat­ti­lai­sia koko porukka ja kou­lu­tus avasi eri­lai­sia näke­myk­siä kor­juu­tek­niik­kaan. Hen­ki­lös­töstä huo­masi, että he sai­vat sel­lai­sia ahaa-elä­myk­siä ymmär­täes­sään, että asioita voi tehdä myös toi­sin kuin on totuttu teke­mään”, kokoaa toi­mi­tus­joh­taja Kimmo Kulo­järvi. Työ­hy­vin­vointi ja ener­gia­te­ho­kas työs­ken­tely oli­vat Kulo­jär­velle kou­lu­tuk­sen tär­keim­piä valt­teja. ”Kaikki kul­jet­ta­ja­po­ruk­kaan saa­tava uusi tieto on aina hyvästä. Kou­lu­tuk­sen parasta antia oli­vat neu­vot sii­hen, kuinka kul­jet­taja jak­saa parem­min työ­päi­vän. Jos työ saa­daan keveäm­mäksi kou­lu­tuk­sen avulla, kul­jet­ta­jat ovat sil­loin ehkä vir­keäm­pinä läh­dössä työ­päi­vän jäl­keen kotiin. Se olisi itselle se suu­rin kan­nus­tin”, toteaa Kulo­järvi. Kou­lu­tuk­sessa käy­tiin läpi myös muun muassa nos­tu­rin sää­töjä ja kul­jet­ta­jat sai­vat vah­vis­tusta omaan teke­mi­seen. Kou­lu­tus herätti aja­tuk­sia ja toi­veissa onkin jär­jes­tää pian uusi kou­lu­tus mit­ta­lait­teen käy­töstä ja sen omi­nai­suuk­sista.