Kuinka valit­sen käy­te­tyn met­sä­ko­neen?

Käy­te­tyn met­sä­ko­neen osta­mi­nen on usein uuden yri­tyk­sen ensim­mäi­nen inves­tointi ja tär­kein pää­tös. Olemme koon­neet muu­ta­mia vink­kejä avuksi käy­te­tyn koneen valin­taan ris­kien mini­moi­mi­seksi.

1. OSTA KOKE­NEELTA AMMAT­TI­LAI­SELTA

Tätä suo­sit­te­lemme. Konetta ei kan­nata ostaa myy­jältä, jolla ei ole koke­musta lii­ke­toi­min­nasta tällä alalla. Pons­sella haluamme luoda pit­kä­ai­kai­sia suh­teita, ja tii­mimme tukeen voit tur­vau­tua kau­pan jäl­keen­kin. Maa­il­man­laa­jui­nen myyn­ti­tii­mimme tun­tee metsä- koneet. Ammat­ti­lai­semme etsi­vät sinulle par­haat rat­kai­sut kone­ kan­nas­tamme, jossa on yli 250 käy­tet­tyä konetta.

2. MÄÄ­RIT­TELE TAR­PEESI

Lii­ke­toi­min­taa aloit­taes­sasi et vält­tä­mättä osaa arvioida tar­kasti kuu­kausit­tai­sia tuo­tan­to­mää­riä. Asiak­kailta saat kui­ten­kin joi­ta­kin tie­toja:

Har­ves­teri: Minkä kokoi­sia puita kes­ki­mää­rin työs­ken­te­ly­alu­eella on, onko leh­ti­puita vai havu­puita, min­kä­lai­sessa maas­tossa työs­ken­nel­lään (rin­teissä, kos­teilla alueilla) ja onko kyseessä pää­asiassa har­ven­nusta vai pää­te­hak­kuuta

Kuor­mat­rak­tori: Ovatko kul­je­tus­mat­kat pit­kiä, kuinka pit­kiä tavara­ lajit ovat ja onko koneen levey­delle rajoit­teita? On myös hyvä arvioida, kuinka monta tun­tia vuo­dessa metsä- koneella työs­ken­nel­lään. Kun meillä on nämä tie­dot, löy­dämme tar­pei­tasi vas­taa­van koneen.

3. EI LIIAN TIUK­KAA BUD­JET­TIA

Met­sä­ko­neet ovat ammat­ti­lais­ten käyt­tä­miä työ­ko­neita, joten niitä on huol­let­tava ja nii­hin tar­vi­taan varao­sia. Kun tar­vit­set apua huolto­ töissä, voit tur­vau­tua huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­siimme ja huolto­ autoi­himme ympäri maa­il­maa.

4. SEL­VITÄ KONEEN HIS­TO­RIA

Kuinka monta omis­ta­jaa koneella on ollut ennen sinua? Missä konetta on aiem­min käy­tetty? Miksi kone on myyn­nissä? Älä oleta vaan kysy! Jos huo­maat, että har­ves­te­rin ren­kaat ovat todella kulu­neet, vaikka konetta on käy­tetty alle 10 000 tun­tia, kysy syy kulu­mi­selle. Pons­sen konei­siin on saa­ta­vana huol­to­so­pi­mus. Kun ostat käy­te­tyn koneen, jossa on ollut huol­to­so­pi­mus, saat hel­posti tie­dot koneen aiem­mista käyt­tö­koh­teista ja ‑tun­neista järjestelmäs­ tämme. Pys­tymme myös arvioi­maan tule­vat huol­to­tar­peet.

5. KYSY TAKUUSTA

Jois­sa­kin tapauk­sissa voimme myön­tää käy­te­tylle koneelle takuun. Tätä kan­nat­taa tie­dus­tella pai­kal­li­selta myy­jältä. Tun­nemme meillä myyn­nissä ole­vat koneet, joten pys­tymme arvioi­maan ris­kejä kans- sasi ja aut­ta­maan valit­se­maan par­haan vaih­toeh­don.

6. HAR­VES­TE­RISSA KIIN­NITÄ HUO­MIOTA HAR­VES­TE­RI­PÄÄ­HÄN

Har­ves­te­ri­pää on har­ves­te­rin olen­nai­nen osa. Sillä tar­tu­taan pui­hin, ja sen läpi run­got kul­ke­vat päi­västä toi­seen. Luo­tet­ta­valla har­ves­teri- päällä väl­te­tään monet kari­kot, koska osaa­vien val­mis­ta­jien val­mis- tamat perus­ko­neet ovat yleensä luo­tet­ta­via. Jos tie­toa har­ves­te­ri­pään hak­kuu­mää­rästä ei ole saa­ta­villa, kan­nat­taa tut­kia terien kunto. Myös itse run­gon kunto on tär­keä tekijä. Arvioimme mit­taus­jär- jes­tel­män kun­non ja voimme päi­vit­tää sen tar­vit­taessa. Pons­sen har­ves­te­ri­päät ovat tun­net­tuja kor­keasta laa­dus­taan.

7. KIIN­NITÄ HUO­MIOTA KUOR­MAT­RAK­TO­RIN VOI­MAN­SIIR­TOON JA NOS­TU­RIIN

Kuor­mat­rak­to­riin las­ta­taan ja siitä pure­taan puuta päi­västä toi­seen. Nos­tu­rin onkin oltava vahva ja luo­tet­tava. Pons­sella tun­nemme nos- turit, koska myös val­mis­tamme niitä. Kuor­mat­rak­to­rin voi­man­siir- tojär­jes­tel­mään on voi­tava luot­taa, ja jar­ru­tus­jär­jes­tel­män on oltava var­masti toi­miva. Tämä takaa tur­val­li­suu­den.

8. ULKO­NÄKÖ ON TÄR­KEÄ MUTTA EI RAT­KAI­SEVA TEKIJÄ

Puhumme nyt kui­ten­kin käy­te­tystä met­sä­ko­neesta. Koneen maali- pinta saat­taa olla pai­koin kulu­nut, ren­kaat voi­vat olla kulu­neet ja koneessa saat­taa olla kol­huja. Tästä ei kan­nata huo­les­tua! Täl­lai­set viat ovat kor­jat­ta­vissa, jos perus­asiat ovat koneessa kun­nossa.

9. SUUN­NIT­TELE SIJOI­TUS ETU­KÄ­TEEN

Kun löy­dät sopi­van koneen, varaa aikaa sen kun­nos­tuk­seen ja kul­je­tuk­seen. Osal­listu kou­lu­tuk­seemme, niin saat par­haan hyö­dyn met­sä­ko­neesta. Kun käy­tet­tyä konetta val­mis­tel­laan asiak­kaalle toi­mi­tet­ta­vaksi, mat­kassa on jos­kus mut­kia. Aika­taulu saat­taa venyä koke­neen­kin mekaa­ni­kon alus­ta­vasta arviosta. Sol­mimme pitkä­ aikai­sen suh­teen, jossa kär­si­väl­li­syys pal­ki­taan monin tavoin.

10. SAA­TAT VIELÄ MYYDÄ OSTA­MASI KONEEN

Kun perus­tat yri­tystä, juuri osta­masi koneen myy­mi­nen ei välttä- mättä ole pääl­lim­mäi­senä mie­les­säsi. Se on kui­ten­kin tär­keä seikka, koska inves­toin­tisi kan­nalta on mer­ki­tystä sillä, han­kitko koneen puo­leksi vai kol­meksi vuo­deksi. Kun pidät käy­te­tystä konees­tasi hyvää huolta, voit saada inves­toin­tisi aina­kin osit­tain takai­sin, kun myyt koneen tai vaih­dat sen uuteen.

Selaa käy­tet­tyjä koneita verk­ko­si­vuil­tamme »