Len­nyn ja Pres­leyn lumoa­vat häät Ponsse-tyy­liin

Rak­kaus on toi­si­naan ruusuilla tans­si­mista, mutta Lenny Pet­kaulle ja hänen vai­mol­leen Pres­leylle se oli myös iloi­nen ajelu PONSSE Scor­pion Kin­gillä avio­lii­ton onnel­li­seen sata­maan.

Lenny ja Pres­ley näyt­ti­vät hää­vie­rail­leen, että rak­kaus on raja­ton – eivätkä rajoi­tuk­set vai­vaa edes hää­ajo­neu­von valin­taa. Kun nuo­ret löy­si­vät elä­mänsä vali­tun niin­kin epä­to­den­nä­köi­sestä pai­kasta kuin kes­keltä jyl­hiä met­siä, osa tutuista perin­teistä sai unoh­tua myös hää­juh­lassa.

Lenny ja Pres­ley Pet­kaun rak­kaus­ta­rina hui­pen­tui Onta­rion Emossa. Limusii­nin ja mui­den tavan­omais­ten vaih­toeh­to­jen sijaan pari valitsi hää­ajo­neu­vok­seen kul­ku­pe­lin, joka kuvas­taa hei­dän yhteistä into­hi­mo­aan met­sä­työ­hön. He valit­si­vat PONSSE Scor­pion Kin­gin!

Hää­päivä oli juh­lava: Ilma oli täynnä läm­pöä ja rak­kautta, lupausta yhtei­se­losta ja tuo­reen män­nyn rai­kasta tuok­sua. Sit­ten met­sä­ra­jasta ilmes­tyi Scor­pion King ‑har­ves­teri majes­tee­til­li­sesti jylis­ten poi­mi­maan hää­pa­rin kyy­tiinsä. Hetki sykäh­dyt­täisi var­masti jokai­sen met­sä­am­mat­ti­lai­sen mieltä ja teki taa­tusti unoh­tu­mat­to­man vai­ku­tuk­sen myös hää­vie­rai­siin

Met­sä­ala on Len­nyn suvulle hyvin tuttu jo pit­kältä ajalta, joten Scor­pion King oli sul­ha­selle selvä valinta. Len­nyn isä Henry Pet­kau omis­taa Henry’s Truc­king ‑yri­tyk­sen, joka on Rea­dyQui­pin, Pons­sen jäl­leen­myy­jän tär­keä asia­kas. Per­hey­ri­tys on kuu­lu­nut alu­een met­sä­am­mat­ti­lais­ten yhtei­söön jo suku­pol­vien ajan, ja Scor­pion Kin­gin valinta Len­nyn hää­ajo­neu­voksi on kun­nia­no­soi­tus tälle perin­nölle.

Pons­sen hyvin tun­teva Pet­kaun perhe osti ensim­mäi­sen PONSSE-lait­teensa vuonna 2021. Se oli H8HD-har­ves­te­ri­pää, jonka Rea­dyQui­pin asian­tun­teva tiimi asensi JD 803MH ‑har­ves­te­riin. Tästä alkoi Pet­kaun per­heen yhteis­työ PONS­SEn ja Rea­dyQui­pin kanssa sekä tarina, joka on täynnä met­sä­ko­neita – ja rak­kautta.

Olemme iloi­sia ainut­laa­tui­sista häistä sekä Len­nyn ja Pres­leyn yhtei­sestä mat­kasta, joka alkoi Pons­sen kyy­dissä. Yhteistä pol­kua kul­keva paris­kunta on hieno esi­merkki omis­tau­tu­mi­sesta. Sydä­men ääntä seu­raa­malla ja arvoil­leen uskol­li­sena pysy­mällä elä­mästä on mah­dol­lista tehdä unoh­tu­ma­ton seik­kailu.