“Met­sään men­nään, oli pak­kasta tai hel­lettä”

Met­su­rit­rio on ener­gi­nen ja vir­taa täynnä oleva kol­mikko, jonka muo­dos­ta­vat met­su­rit Anna ja Ella Hau­ta­viita sekä Emi­lia Määttä. Met­sän­hoi­to­pal­ve­luita tar­joava yri­tys Met­su­rit­rio Oy rai­vaa esi­mer­kiksi 500 heh­taa­ria met­sää vuo­dessa, mutta myös istut­taa 300 000 tainta istu­tus­kau­della sekä tar­joaa kesäi­sin töitä muil­le­kin nuo­rille. Kol­mikko on tuo­nut met­sä­alaa ja puun­kor­juuta posi­tii­vi­sesti esille sosi­aa­li­sen median kautta, ja hei­dät pal­kit­tiin kesällä 2023 Einari Vidgrén Sää­tiön tun­nus­tus­pal­kin­nolla.

Met­su­rit­rio tun­ne­taan myös sosi­aa­li­sessa mediassa. Trio­lai­set totea­vat työn molem­pien puo­lien ole­van tär­keitä: ala tar­vit­see posi­tii­vista näky­vyyttä ja met­sät tar­vit­se­vat hoi­toa. Työ luon­nossa antaa pal­jon, mutta se myös vaa­tii sisua ja asen­netta.

“Työ myös kas­vat­taa sisua. Met­sään men­nään, oli pak­kasta tai hel­lettä”, ker­too Emi­lia Määttä (kuvassa kes­kellä).

Lue laaja artik­keli Met­su­rit­riosta Einari Vidgrén Sää­tiön sivuilta.