Met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jana Kana­dan jyl­hissä mai­se­missa

Vuonna 2019 kan­ga­sa­la­lai­nen Arvo Tai­pale päätti suun­nata Kana­daan työs­ken­te­le­mään met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jana. Hei­nä­kuussa hänelle tulee jo neljä vuotta täy­teen Kana­dan jyl­hissä mai­se­missa.

Arvon ensim­mäi­nen työ­paikka oli itä­ran­ni­kolla New Brunswic­kin alu­eella toi­miva JD Irving. Pari vuotta myö­hem­min, saa­tu­aan pysy­vän asu­mi­soi­keu­den Kana­daan, Arvo pää­tyi het­keksi työs­ken­te­le­mään Onta­riossa. Lopulta hän kui­ten­kin ajoi koko maan halki 5 500 kilo­met­riä ja aloitti työt Brit­ti­läi­sessä Kolum­biassa Freya Log­gin­gilla. “Freya Log­gin­gilla olen työs­ken­nel­lyt noin 1,5 vuotta. Työ­maat ovat yleensä Prince Geor­gen alu­eella, mutta nyt kevä­tai­kaan työs­ken­te­len noin 400 kilo­met­rin päässä kotoa Jas­pe­rin alu­eella, Alber­tan pro­vins­sin län­sio­sassa”, Arvo ker­too.

Nykyi­sen työ­nan­ta­jan PONSSE-kone­kan­taan kuu­luu neljä Elep­hant King ‑kuor­mat­rak­to­ria sekä Bear- ja Scor­pion-har­ves­te­rit. Yri­tyk­sellä on myös mui­den val­mis­ta­jien koneita. Freya Log­gin­gilla on myös 24 000 tun­tia ajettu Buf­falo King, joka on yri­tyk­sen ensim­mäi­nen met­sä­kone. Vapaa-aika­na­kin Arvo tyk­kää tou­huta konei­den parissa. “Kesällä tulee ajel­tua endu­ro­pyö­rällä ja talvi tait­tuu moot­to­ri­kelk­kail­lessa. Kana­dassa on pal­jon val­tion mää­rit­tä­miä reit­tejä, joten liik­ku­mi­nen eri väli­neillä luon­nossa niin kesällä kuin tal­vel­la­kin on help­poa”, Arvo toteaa. Arvon tavoin Freya Log­gin­gin met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jista monet muut­kin ovat kotoi­sin Euroo­pasta. Brit­ti­läi­sessä Kolum­biassa on pulaa ammat­ti­tai­toi­sista har­ves­teri- ja kuor­mat­rak­to­rio­pe­raat­to­reista, jotka hal­lit­se­vat tava­ra­la­ji­me­ne­tel­män puun­kor­juun. Val­halla Equip­ment Inc. on Pons­sen viral­li­nen edus­taja Kana­dan Brit­ti­läi­sen Kolum­bian alu­eella.

FREYA LOG­GING – PIO­NEERI KANA­DASSA TAVA­RA­LA­JI­ME­NE­TEL­MÄN HAR­VEN­NUS­HAK­KUISSA

Freya Log­ging tekee uudis­tus­hak­kui­den lisäksi myös har­ven­nuk­sia. Yri­tyk­sen omis­ta­jille tava­ra­la­ji­me­ne­telmä on tuttu hei­dän euroop­pa­lais­ten taus­to­jensa ansiosta, ja yri­tys onkin edis­tä­nyt tava­ra­la­ji­me­ne­tel­män käyt­töä Kana­dan Brit­ti­läi­sessä Kolum­biassa

FREYA LOG­GING

  • Sijainti: Prince George, Brit­ti­läi­nen Kolum­bia, Kanada
  • Perus­tettu 2016
  • Yri­tyk­sen omis­ta­vat Liam ja Sofa Parft, Mirko ja Susanne Jan­sen ja Sebas­tian Mayer
  • Kor­jaa noin 350 000 kuu­tio­met­riä
  • Puu­la­jit setri, hem­lokki, mänty, kuusi, jalo­kuusi, haapa ja koivu
  • Yri­tys työl­lis­tää noin 25 hen­ki­löä ja ali­han­kin­tana vielä 30–35 kuorma-autoi­li­jaa ja mekaa­nik­koa
  • Kevään istu­tus­kau­della yri­tys työl­lis­tää jopa 20 puu­nis­tut­ta­jaa