Ope­ra­tor Talent: kul­jet­taja- ja mekaa­nik­ko­kou­lu­tusta asiak­kai­demme tar­peita kuun­nel­len

Ponsse Uru­guay päätti vas­tata kou­lu­tus­kier­tu­een avulla asiak­kai­demme tar­pei­siin, ja näin syn­tyi Ope­ra­tor Talent ‑kou­lu­tus­oh­jelma. Ohjel­man avulla etsi­tään, vali­taan ja kou­lu­te­taan met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jia ja huol­toa­sen­ta­jia.

Kul­jet­ta­jat ja huol­toa­sen­ta­jat ovat elin­tär­keä osa met­sän­kor­juuta. Kas­va­vien mark­ki­noi­den mukana kas­vaa myös tarve osaa­ville teki­jöille. Kou­lu­tet­tu­jen ja osaa­vien työn­te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen voi olla iso haaste. Pons­sen tavoit­teena on aina ollut tar­jota rat­kai­suja ja pal­ve­luita asiak­kail­lemme vas­tuul­li­sen met­sä­ta­lou­den tar­pei­siin. Yksi näistä rat­kai­suista on jo vuo­sien ajan toi­mi­nut Ponsse Aka­te­mia, Pons­sen oma kou­lu­tus­tar­jonta kul­jet­ta­jille ja mekaa­ni­koille.

URU­GUAYSSA KOKEIL­TIIN JOTAIN UUTTA

UPM:n toi­sen sel­lu­teh­taan ollessa raken­teilla Uru­guayi­hin pons­se­lai­set poh­ti­vat, että tilan­tee­seen voi­tai­siin val­mis­tau­tua enna­kolta. Elet­tiin vuotta 2021, kun syn­tyi aja­tus Ope­ra­tor Talent ‑ohjel­masta. Kyse on kai­kille avoi­mesta kou­lu­tus­oh­jel­masta, johon ovat ter­ve­tul­leita osal­lis­tu­maan kaikki, jotka halua­vat kou­lut­tau­tua met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jiksi tai huol­toa­sen­ta­jiksi. Ohjel­man ensim­mäi­seen osaan voi­vat osal­lis­tua kaikki ja tes­tien kautta jou­kosta vali­koi­tu­vat ne, jotka pää­se­vät suo­rit­ta­maan koko ohjel­man ja kou­lu­tuk­sen. Kou­lu­tus­kier­tu­eet toteu­tet­tiin vuo­sina 2021 ja 2022 siten, että Ponsse Uru­guayn kou­lu­tus­tiimi kiersi asiak­kai­demme toi­min­nan kan­nalta tär­keillä paik­ka­kun­nilla kou­lu­tus­oh­jel­maa tar­jo­ten. Parin vuo­den aikana yli 1200 hen­ki­löä otti osaa kou­lu­tus­kier­tu­ee­seen.

KOLME VAI­HETTA

Kou­lu­tus­oh­jel­maan kuu­lui kolme osaa. Ensim­mäi­sessä vai­heessa osal­lis­tu­jat vas­ta­si­vat psy­ko­lo­gi­seen tes­tiin, jossa mää­ri­tel­tiin osal­lis­tu­jien sovel­tu­vuutta työ­teh­tä­viin. Ne, jotka sel­vit­ti­vät tiensä seu­raa­vaan vai­hee­seen, pää­si­vät näyt­tä­mään tai­tonsa met­sä­ko­ne­si­mu­laat­to­rin ratissa. Vii­mei­seen vai­hee­seen pääs­seet osal­lis­tu­jat pää­si­vät kou­lu­tuk­seen. Osal­lis­tu­jat sai­vat valita kah­den ilmai­sen kurs­sin välillä: metsäkoneenkuljettaja- tai huol­toa­sen­ta­ja­kou­lu­tuk­sen. Tänä päi­vänä yhteensä 135 hen­ki­löä on suo­rit­ta­nut kou­lu­tuk­sen ja monet heistä työs­ken­te­le­vät Pons­sen asiak­kai­den pal­ve­luk­sessa eri puo­lilla Uru­guayta. Tär­keässä roo­lissa kou­lu­tuk­sen toteut­ta­mi­sessa oli tasa-arvo. Kou­lu­tuk­sen jokai­nen vaihe toteu­tet­tiin niin, ettei osal­lis­tu­jien tar­vin­nut mat­kus­taa koti­paik­ka­kun­nal­taan. Näin halut­tiin tar­jota jokai­selle yhtä­lai­nen mah­dol­li­suus osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen.

WAL­TER CALCER­RADA

LECAL SRL, OMIS­TAJA

Ope­ra­tor Talent oli oma­laa­tui­nen ja inno­va­tii­vi­nen rat­kaisu haas­tee­seen. Läh­dimme ensim­mäistä ker­taa mukaan tämän­kal­tai­seen hank­kee­seen ja koke­muk­set siitä ovat todella hyvät. Ohjel­man kautta saimme osaa­via työn­te­ki­jöitä ja tänä päi­vänä meillä on töissä seit­se­män Pons­sen ohjel­masta val­mis­tu­nutta met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jaa. Hei­dät pal­kat­tiin kah­dek­san kuu­kautta sit­ten ja kaikki on men­nyt hyvin. He ovat tai­doil­taan lähes samalla tasolla kuin koke­neim­mat kul­jet­ta­jamme. Tämä oli epäi­le­mättä hyö­dyl­li­nen rat­kaisu meille, saimme osaa­via kul­jet­ta­jia ja pro­ses­sin aikana hyvän tuen Pons­sen tii­miltä, ker­too Wal­ter Calcer­rada Lecal SRL:stä.

LEO­NARDO APA­RICIO

LECAL SRL, METSÄKONEENKULJETTAJA

Olen Leo­nardo Apa­ricio Polancon kau­pun­gista, joka sijait­see lähellä Laval­le­jan kau­pun­kia Uru­guayssa. Työs­ken­te­len tällä het­kellä Lecal SRL:ssä met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jana, kii­tos siitä kuu­luu Ponsse Uru­guayn jär­jes­tä­mälle Ope­ra­tor Talent ‑ohjel­malle vuonna 2021. Sain tie­don kou­lu­tus­kier­tu­eesta sosi­aa­li­sen median kautta ja pää­tin ottaa osaa. Ohjel­man vai­heet oli­vat haas­ta­via. Koke­mus oli kui­ten­kin todella tär­keä niin minulle kuin koti­paik­kani yhteis­tölle: ohjel­maan pää­si­vät osal­lis­tu­maan myös pien­ten paik­ka­kun­tien ihmi­set ilman, että hei­dän tar­vitsi mat­kus­taa pit­kiä mat­koja tai mak­saa siitä. Se oli ennen­nä­ke­mä­töntä. Pons­sen tii­min tekemä työ ja kou­lut­ta­jat oli­vat mah­ta­via, samoin kou­lu­tuk­sen sisältö. Unoh­tu­ma­ton koke­mus, ker­too Lecal SRL:n metsäkoneenkuljettaja Leo­nardo Apa­ricio.