Ponsse rahoi­tus­rat­kai­sut

Met­sä­ko­neen han­kinta on mer­kit­tävä inves­tointi sekä aloit­ta­valle yrit­tä­jälle että jo toi­min­nassa ole­valle yri­tyk­selle.

Val­taosa asiak­kais­tamme haluaa jo nyt tasa­pai­not­taa yri­tys­toi­min­tansa taloutta ja tekee siksi suu­rim­mat inves­toin­nit niin met­sä­ko­ne­kau­poissa kuin huol­to­pal­ve­lu­han­kin­nois­sa­kin rahoi­tus­pal­ve­luilla. Olemme kehit­tä­neet vas­tuul­li­sen met­sän­kor­juun rat­kai­suja jo yli vii­si­kym­mentä vuotta, ja rahoi­tusta olemme tar­jon­neet lähes yhtä kauan.

Tar­joamme yhteis­työ­kump­pa­niemme kautta rahoi­tus­rat­kai­suja niin uusien met­sä­ko­nei­den han­kin­taan kuin käy­tet­ty­jen­kin konei­den inves­toin­tiin. Mak­suai­ka­ra­hoi­tusta on tar­jolla yhteis­työ­kump­pa­nin kautta huol­to­pal­ve­lui­hin ja varao­sa­han­kin­toi­hin. Kun Ponsse hoi­taa rahoi­tuk­seen liit­ty­vän yhtey­den­pi­don ja hake­muk­set, asia­kas voi kes­kit­tyä yri­tyk­sensä ydin­osaa­mi­seen eli met­sä­työ­hön.

Kysy lisä­tie­toja oman alu­eesi myy­jältä tai huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sesta.