Pons­sen 19 000. met­sä­kone toi­mi­tet­tiin skot­lan­ti­lai­selle asiak­kaalle

Pons­sen 19 000. Vie­re­mällä val­mis­tettu met­sä­kone luo­vu­tet­tiin pit­kä­ai­kai­selle asiak­kaalle Elliot Hen­der­son Ltd:lle. PONSSE Scor­pion Giant ‑har­ves­teri varus­tet­tuna H8-har­ves­te­ri­päällä pää­see hak­kuu­työ­maille Scot­tish Bor­der­sin ja Skot­lan­nin ala­maan alueille.

ELLIOT HEN­DER­SON LTD – YHTEIS­TYÖTÄ YLI 20 VUOTTA

Yli 35 vuotta sit­ten toi­min­tansa aloit­ta­neen Elliot Hen­der­son Ltd:n toi­mi­paikka on Sel­kir­kissä Skot­lan­nissa. Tänään yri­tyk­sellä on yli 40 met­sä­ko­netta, joilla teh­dään har­ven­nuk­sia, hak­kuita jyr­killä rin­teillä, pää­te­hak­kuita, maa­pe­rän paran­nusta ja met­sä­teitä. Elliot Hen­der­son Ltd:llä on myös val­miu­det hak­kuu­täh­tei­den ja kan­to­jen pois­toon sekä raaka-aineen toi­mit­ta­mi­seen bio­mas­sa­teol­li­suu­den tar­pei­siin. Yhtiö on myös Forest Industry Safety Accord ‑jär­jes­tön perus­ta­ja­jä­sen ja Fore­stry Cont­rac­tors Associa­tion ‑jär­jes­tön jäsen.

Elliot Hen­der­son Ltd on ollut Pons­sen asia­kas jo yli 20 vuo­den ajan, joten 19 000. met­sä­ko­neen toi­mi­tus juuri heille on hieno kun­nia­no­soi­tus pit­källe asia­kas­suh­teelle.

”Olemme olleet aina edel­lä­kä­vi­jänä hank­ki­massa uusim­pia koneita ja näin olemme var­mis­ta­neet, että puun­kor­juu­ka­lus­tomme on tuot­ta­vaa ja inno­va­tii­vista. Odo­tamme malt­ta­mat­to­mina kalus­tomme täy­den­tä­mistä Scor­pion Gian­tilla. Kone pää­see heti töi­hin kor­jaa­maan Arwen-myrs­kyn kaa­ta­mia puita, ja uskomme, että suu­rem­masta tehosta ja H8-har­ves­te­ri­päästä on siinä hyö­tyä. On hie­noa päästä pian näke­mään, mihin kone pys­tyy. Meillä on jo käy­tössä PONSSE Scor­pion, Ergo, kolme Elep­han­tia ja Buf­falo”, ker­too Neil Pur­ves, Direc­tor of Har­ves­ting, Elliot Hen­der­son Group.

PONSSE UK

Ponsse UK perus­tet­tiin vuonna 1996, ja vuo­desta 2017 läh­tien yhtiön koti­paik­kana on ollut Annan Skot­lan­nissa. Ponsse toi­mitti ensim­mäi­sen met­sä­ko­neensa Isoon-Bri­tan­ni­aan jo vuonna 1994, ja tällä het­kellä kone­kanta on maassa lähes 400. Anna­nin huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sessa työs­ken­te­lee noin 30 Pons­sen ammat­ti­laista.

MET­SÄ­TA­LOUS SKOT­LAN­NISSA

Skot­lanti on ihan­teel­lista seu­tua met­sän kas­vulle: tal­vet ovat leu­toja, sadetta on pal­jon, maa­perä on rikasta ja mäki­nen maasto antaa suo­jaa puille. Skot­lan­nissa met­siä ja met­sä­maata on yli 1,4 mil­joo­naa heh­taa­ria, eli 18,5 % maasta on met­sien pei­tossa. Met­sä­ta­lou­den osuus Skot­lan­nin talou­desta on lähes mil­jardi pun­taa, ja ala työl­lis­tää yli 25 000 tuhatta ihmistä. Skot­lan­nin met­sä­maasta 81,6 % on vil­je­lys­met­sää, jossa kas­vaa vie­ras­pe­räi­siä havu­puita, kuten sit­kan­kuusia, kon­tor­ta­män­tyjä, leh­ti­kuusia ja met­sä­kuusia. Met­sä­maasta 11,6 % on koto­pe­räistä män­ty­met­sää.