Pons­sesta ensim­mäi­nen met­sä­ko­ne­val­mis­taja, joka käyt­tää SSAB:n fos­sii­li­va­paata terästä

SSAB ja Ponsse Oyj ovat sopi­neet kump­pa­nuu­desta, jonka myötä SSAB toi­mit­taa fos­sii­li­va­paata terästä Pons­selle asteit­tain vuo­desta 2026 alkaen. Kump­pa­nuus vah­vis­taa enti­ses­tään Pons­sen ase­maa kes­tä­vään met­sä­ta­lou­teen perus­tu­vien met­sä­ko­nei­den toi­mit­ta­jana ja tuo SSAB:n lähem­mäksi tavoi­tetta luoda fos­sii­li­va­paa arvo­ketju.

”On hie­noa, että Pons­sen kal­tai­nen luo­tet­tava kump­pani liit­tyy nyt fos­sii­li­va­paalle mat­kal­lemme. Tar­vi­taan yhtei­siä pon­nis­te­luja, jotta haas­tava tavoite hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi met­sä­ko­neissa voi­daan saa­vut­taa. Molem­mat yri­tyk­set aset­ta­vat kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukai­set rat­kai­sut etusi­jalle kehit­tääk­seen met­sä­ko­neita SSAB Fos­sil-free™ ‑terästä käyt­täen, edis­täen inno­vaa­tioita ja kun­nioit­taen luon­toa”, sanoo Lotta Ruot­ti­nen, SSAB Euro­pen myyn­ti­joh­taja.

”Tuot­teemme ja pal­ve­lumme ovat rat­kai­se­vassa roo­lissa aut­ta­massa asiak­kai­tamme ilmas­to­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sessa me vähä­hii­li­seen talou­teen. Täys­säh­kö­käyt­töi­nen PONSSE EV1 ‑kuor­mat­rak­to­ri­kon­sep­timme ja kump­pa­nuus SSAB:n kanssa fos­sii­li­va­pai­den teräs­ten osalta vie­vät meitä kohti hii­li­neut­raa­lia met­sä­ta­loutta”, sanoo Ponsse Oyj:n tut­ki­mus- ja kehi­tys­joh­taja Juha Inberg.

SSAB aikoo mul­lis­taa koko teräk­sen­val­mis­tus­pro­ses­sin. SSAB aikoo toi­mit­taa fos­sii­li­va­paata terästä mark­ki­noille kau­pal­li­sessa mit­ta­kaa­vassa vuo­den 2026 aikana ja pois­taa suu­relta osin toi­min­nas­tamme aiheu­tu­vat hii­li­diok­si­di­pääs­töt noin vuo­teen 2030 men­nessä. SSAB tekee yhteis­työtä rau­ta­mal­min­tuot­taja LKAB:n ja ener­giayh­tiö Vat­ten­fal­lin kanssa osana HYBRIT-han­ketta, jonka puit­teissa kehi­te­tään arvo­ketju fos­sii­li­va­paan rau­dan ja teräk­sen tuo­tan­toon ja kor­va­taan rau­ta­mal­mi­poh­jai­sessa teräk­sen­val­mis­tuk­sessa perin­tei­sesti käy­tetty koksi fos­sii­lit­to­malla säh­köllä ja vedyllä. Tämä pro­sessi käy­tän­nössä pois­taa teräs­tuo­tan­non hii­li­diok­si­di­pääs­töt.

SSAB on maa­il­man­laa­jui­sesti toi­miva poh­jois­mai­nen ja yhdys­val­ta­lai­nen teräs­yh­tiö. Yhtiön lisä­ar­voa tar­joa­vat tuot­teet ja pal­ve­lut on kehi­tetty tii­viissä yhteis­työssä asiak­kai­den kanssa. Tavoit­teena on vah­vempi, kevyempi ja kes­tä­vämpi maa­ilma. SSAB:llä on työn­te­ki­jöitä yli 50 maassa ja tuo­tan­to­lai­tok­sia Ruot­sissa, Suo­messa ja Yhdys­val­loissa. Lue lisää osoit­teessa www.ssab.com.

Kuvassa Juha Inberg, Ponsse Oy:n Chief R&D and Tech­no­logy Officer, Ponsse Oy, sekä Lotta Ruot­ti­nen, SSAB Europen Sales Direc­tor.