Pons­sesta tulee Suo­messa savu­ton työ­paikka

Pons­sen kaikki toi­mi­pis­teet Suo­messa ovat savut­to­mia työ­paik­koja 1.1.2024 alkaen. Savu­ton työ­paikka tar­koit­taa, että koti­maan asia­kas­pal­ve­lu­kes­kuk­sissa tai pal­ve­lu­kes­kus­ten ton­teilla ei saa tupa­koida tai polt­taa säh­kö­tu­pak­kaa 1.1.2024 alkaen. Myös toi­mis­tot, jotka eivät ole asia­kas­pal­ve­lu­kes­kus­ten yhtey­dessä, siir­ty­vät savut­to­muu­teen samassa aika­tau­lussa. Alueilla ei myös­kään ole tupak­ka­paik­koja. Vie­re­män teh­das on ollut savu­ton 7.8.2023 alkaen.