Swe­dish Fore­stry Expo – met­sä­alan uusi koh­taus­paikka

Kesä­kuun alussa Tuk­hol­massa jär­jes­tet­tiin met­sä­alan suur­ta­pah­tuma Swe­dish Fore­stry Expo. Kol­mi­päi­väi­sen mes­su­ta­pah­tu­man aikana 150 näyt­teil­lea­set­ta­jaa esit­teli met­sä­teol­li­suu­den koneita ja pal­ve­luja yli 10 000 mes­su­vie­raalle, joita saa­pui yli 30 maasta.

”Mes­sut sai­vat alkunsa mei­dän ja mui­den met­sä­ko­ne­val­mis­ta­jien aja­tuk­sesta. Halusimme kokeilla uuden­laista tapah­tu­maa, jossa huo­mion koh­teena oli­si­vat ennen kaik­kea tuot­teet ja pal­ve­lut ja johon asiak­kai­den olisi helppo tulla. Mas­kin­Le­ve­ran­tö­rerna-jär­jestö met­sä­ko­nea­lan jäse­ni­neen aloitti jär­jes­te­lyt, ja tänä vuonna mes­sut vih­doin toteu­tui­vat”, toteaa Ponsse AB:n toi­mi­tus­joh­taja Carl-Hen­rik Ham­mar.

”Pons­selle mes­sut oli­vat menes­tys. Saimme pal­jon myön­teistä palau­tetta säh­köi­sen kuor­mat­rak­to­rimme PONSSE EV1:n ajo­näy­tök­sistä, niissä oli satoja kävi­jöitä jokai­sena mes­su­päi­vänä. Parasta oli, että mes­sut oli­vat ammat­ti­lais­ta­pah­tuma. Kaikki kävi­jät oli­vat asiak­kaita tai mui­den sidos­ryh­mien edus­ta­jia”, Ham­mar jat­kaa.