Thin­ning Den­sity Assis­tant: har­ven­nus­ti­heyttä mit­taava tek­no­lo­gia­kon­septi

Yhtei­nen tavoit­teemme on, että met­sät säi­ly­vät myös tule­ville suku­pol­ville, siksi niistä tulee pitää huolta kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukai­sesti ja vas­tuul­li­sesti. Oikeaop­pi­nen met­sän­hoito var­mis­taa, että met­sän tuotto säi­lyy hyvänä koko met­sän kier­toa­jan.

Har­ven­nus­hak­kuilla paran­ne­taan puus­ton laa­tua

Met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jan ammatti on vas­tuul­li­nen ja vaa­tiva. Kul­jet­ta­jan on hal­lit­tava puu­la­jit, koneen käsit­tely ja ‑tek­niikka sekä työn suun­nit­telu. Hänen on myös tun­net­tava puun­kor­juuta ohjaava met­sä­laki, luon­non­suo­je­lu­laki ja met­sien ser­ti­fioin­nin muka­naan tuo­mat kri­tee­rit.

Har­ven­nus­hak­kuilla on suuri mer­ki­tys met­sän tuot­ta­vuu­teen, siksi har­ves­te­rin­kul­jet­ta­jan on tär­keää tun­nis­taa, mikä puu jäte­tään kas­va­maan ja mikä pois­te­taan. Valin­nan hel­pot­ta­mi­seksi on kehit­teillä tek­no­lo­giaa, joka aut­taa pää­tös­ten teke­mi­sessä.

Esit­te­limme syk­syllä Thin­ning Den­sity Assis­tant ‑tek­no­lo­gia­kon­sep­tin, joka ei ole tois­tai­seksi saa­ta­vana kau­pal­li­sesti, mutta jota tut­ki­taan ja tes­ta­taan aktii­vi­sesti.

Tek­no­lo­gia tun­nis­taa puut ja muo­dos­taa puu­kar­tan

Lidar-tek­niik­kaa hyö­dyn­tävä kon­septi tun­nis­taa puut koneen ympä­ris­tössä ja muo­dos­taa puu­kar­tan kor­juu­koh­teesta. Tek­no­lo­gia piir­tää tie­to­ko­ne­ruu­dulle kuvan koneen tar­kasta sijain­nista suh­teessa puus­toon ja vie­rei­seen ajou­raan.

”Jär­jes­telmä ei valitse pro­ses­soi­ta­via run­koja, joten met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jan asian­tun­te­musta tar­vi­taan jat­kos­sa­kin”, ker­too Markku Savo­lai­nen Pons­selta.

Kehit­teillä ole­van tek­nii­kan avulla voi­daan ensim­mäistä ker­taa mitata met­sään jää­vän puus­ton määrä sieltä kor­ja­tun puus­ton lisäksi. Kerä­tyllä tie­dolla opas­te­taan kul­jet­ta­jaa saa­vut­ta­maan oikea ja met­sän­hoi­don kan­nalta paras har­ven­nus­ti­heys, joka myös doku­men­toi­daan.

”Jär­jes­tel­mälle anne­taan lei­mik­ko­koh­tai­nen run­ko­ti­heys; run­koa per
heh­taari, jonka toteu­tu­mista jär­jes­telmä alkaa opas­ta­maan kul­jet­ta­jalle”, Savo­lai­nen tar­ken­taa ja jat­kaa: ”Jär­jes­telmä on reaa­liai­kai­nen, eli mitään las­kel­mia ei tehdä jäl­ki­kä­teen, vaan tilanne esi­te­tään met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jalle reaa­lia­jassa. Har­ven­nus­ti­heyttä voi seu­rata Optin ruu­dulta nor­maa­lin työs­ken­te­lyn ohessa.”

Kun kul­jet­taja siir­tää konetta eteen­päin ajou­ralla, päi­vit­tyy näkymä uusilla run­goilla. Jos vie­rellä on toi­nen ajoura, har­ven­nus­ti­hey­den avus­tin osoit­taa ajou­ran sijain­nin sekä urien väli­sen tar­kan etäi­syy­den. Näin jär­jes­telmä opas­taa myös liian pit­kästä tai liian lyhyestä ajou­ra­vä­listä.

THIN­NING DEN­SITY ASSIS­TANT

Thin­ning Den­sity Assis­tant ‑tek­no­lo­gia­kon­septi hyö­dyn­tää useita eri tek­no­lo­gioita:

  • Lidar-tek­nii­kan avulla kar­toi­te­taan met­sä­ko­neen ympä­ristö ja tun­nis­te­taan puut koneen lähiym­pä­ris­tössä.
  • Met­sä­ko­neen sijain­ti­tieto mää­ri­te­tään satel­liit­tien avulla.
  • Har­ves­te­ri­pään sijainti puu­kar­talla mää­ri­tel­lään Active Crane nos­tu­rin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män antu­ri­tie­to­jen perus­teella. Lisäksi jär­jes­telmä hyö­dyn­tää PONSSE Scor­pio­nin kat­ta­vaa antu­roin­tia.