Vaih­to­ko­neen kauppa vaa­tii eri­tyistä luot­ta­musta

Maciej Urba­ne­kille laa­du­kas yhteis­työ Pons­sen jäl­leen­myy­jän CDN Ergo Sp. z o.o. kanssa mer­kit­see help­poa pää­syä huol­toon, nopeaa pal­ve­lua ja ammat­ti­lai­sen käden­jäl­keä. Luot­ta­muk­sel­li­set suh­teet ovat tär­keät, kun käy­dään kaup­paa vaih­to­ko­neilla. ”Kun yhteis­työ jat­kuu kuin tähän­kin saakka, kaikki on niin kuin pitää­kin”, hän kiit­tää.

Zakład Usług Leś­nych Grze­gorz Urba­nek on vuonna 1996 perus­tettu met­sä­pal­ve­lu­yri­tys, joka on alusta asti kes­kit­ty­nyt val­tion met­sien pal­ve­lu­tar­jon­taan. Yri­tystä joh­taa Grze­gorz Urba­nek, ja toi­min­nassa on mukana myös hänen poi­kansa Maciej Urba­nek.

”Olen pie­nestä pitäen avus­ta­nut isää, ja var­si­nai­sesti tulin mukaan 2012 osao­mis­ta­jana. Nyt kou­lu­tan ja avus­tan kul­jet­ta­jia, kun isän aika menee yri­tyk­sen joh­ta­mi­seen ja hal­lin­nol­li­siin töi­hin”, ker­too Maciej Urba­nek.

Yri­tys työl­lis­tää 10 työn­te­ki­jää ja tekee yhteis­työtä myös yhden ali­hank­ki­jan kanssa. Macie­jin mukaan korona-ajasta suu­rem­mitta ongel­mitta sel­vin­neellä yri­tyk­sellä on sopi­muk­set yhteensä 75 000 m³ hak­kuista.

”Pidimme vuonna 2020 kol­men kuu­kau­den sei­so­kin toi­sella kone­ket­julla ja toi­nen on ollut koko ajan töissä. Puun kysyntä on erit­täin suurta, eikä tau­koja ole käy­tän­nössä lain­kaan. Työs­ken­te­lemme pää­asiassa män­ty­met­sissä ja kaa­damme har­ves­te­reilla 5 000–7 000 m³ kuu­kau­dessa.”

URBA­NE­KIT LUOT­TA­VAT PONS­SEEN

Yri­tyk­sen työt Puo­lan met­sissä käyn­nis­tyi­vät trak­to­reilla ja met­sä­pe­rä­vau­nuilla. Ensim­mäi­nen har­ves­teri han­kit­tiin käy­tet­tynä vuonna 2015. Seu­raa­van vuo­den myrs­ky­tu­hot vauh­dit­ti­vat toi­sen koneen han­kin­taa, ja samalla mer­kiksi vaih­tui Ponsse.

”Nyt kone­kan­taamme kuu­luu kaksi PONSSE Elk ‑kuor­mat­rak­to­ria sekä har­ves­te­rit Ergo ja Bea­ver. Lisäksi meillä on muita met­sä­töi­hin tar­vit­ta­via koneita, kuten uusi trak­tori met­sä­pe­rä­vau­nui­neen.”

Pons­sen jäl­leen­myy­jän huol­to­pal­ve­lun laatu ja sen hyvä saa­ta­vuus ovat teh­neet vai­ku­tuk­sen Maciej Urba­ne­kiin. Mui­ta­kin merk­kejä ja nii­den huol­toja kokeil­leena hän arvos­taa pons­se­lais­ten halua saada kone nopeasti kun­toon ja takai­sin met­sään tuot­ta­vaan työ­hön.

”Apua on tar­jolla iltai­sin, viikon[1]loppuisin ja jopa etänä, jos muu ei auta. Kai­ken kaik­ki­aan PONSSE-met­sä­kone on käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen. Pys­tyn istu­maan uuden kul­jet­ta­jan kanssa tila­vassa muka­vassa hytissä ja neu­vo­maan, miten konetta ope­roi­daan”, hän sanoo.

PAL­VE­LULLA JA YHTEIS­TYÖLLÄ ON SUURI MER­KI­TYS

Macie­jin koke­muk­sen mukaan vaih­to­ko­nei­den ostossa käyt­tö­tun­tien lisäksi tär­keää on, mistä maasta kone tulee ja keneltä sen ostaa.

”Ver­rat­tuna koneen laa­tuun, vaih­to­ko­neen huol­toon ja val­mis­te­luun, muut yri­tyk­set eivät tar­joa samaa pal­ve­lu­ta­soa kuin Puo­lan Ponsse-jäl­leen­myyjä. Kun koneen myy CDN Ergo Sp. z o.o., tie­dän, että jos jota­kin on rikki tai jokin ei toimi sovi­tusti, se kor­ja­taan ilman kyse­lyjä.”

Urba­ne­kien joh­ta­man yri­tyk­sen toi­minta kes­kit­tyy Länsi- ja Lou­nais-Puo­lassa Zie­lona Goran ja Wrocławin alue­hal­lin­non alu­eelle. Se tar­joaa kat­ta­via pal­ve­luita puun­kor­juun sekä met­sän­ja­los­tuk­sen ja ‑hoi­don alalla pää­ura­koit­si­jana.

”Me tar­vit­semme sekä isom­pia että pie­nem­piä koneita. Noin 30-vuo­tiai­den met­sien har­ven­nuk­seen meillä on sopi­vat har­ves­te­rit. Elk sopii meille erin­omai­sesti yleis­ko­neena, ja se on osoit­ta­nut voi­mansa myös mäki­sessä maas­tossa. Seu­raa­vaksi kuor­mat­rak­to­riksi haluan ehdot­to­masti PONSSE Buf­fa­lon, koska se on hiu­kan voi­mak­kaampi ja sopi­vampi haas­ta­viin maasto-olo­suh­tei­siin.

”Maciej Urba­nek sanoo, että kone­kan­taa ei ole tar­koi­tus laa­jen­taa mutta uudis­taa kyl­lä­kin. Ensi vuonna aiko­muk­sena on kor­vata yksi van­hem­mista koneista uudella PONSSE Ergo ‑har­ves­te­rilla.