PONSSE Parts Online — varao­sa­myy­mälä aina mukana

PONSSE Parts Online sisäl­tää val­ta­van mää­rän tie­toa konees­tasi ja sii­hen sopi­vista varao­sista. Mihin vuo­ro­kau­den aikaan tahansa näet oikeat osat, hin­nat ja reaa­liai­kai­sen saa­ta­vuu­den. Voit tilata ne halua­mas­tasi huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sesta halua­maasi paik­kaan.

PONSSE Parts Online toi­mii kai­killa pää­te­lait­teilla ja on erit­täin help­po­käyt­töi­nen. Kone­koh­tai­set tie­dot, tilaus­his­to­ria ja räjäy­tys­ku­vat ovat saa­ta­villa PONSSE Parts Onli­nesta. Sieltä löy­ty­vät tar­peen tul­len myös käyt­tö­ohje- ja varao­sa­kir­jat hel­posti, joten PONSSE Parts Online on pal­jon muu­ta­kin kuin varao­sien tilaus­so­vel­lus. Ja mikä parasta, se ei maksa mitään.

Parts Offline ‑omi­nai­suus toi­mii sil­loin kun verk­ko­yh­teyttä ei ole tai yhteys on heikko. Voit tehdä varao­sa­ti­lauk­sen mil­loin vain ja tilaus läh­tee välit­tö­mästi, kun yhteys palau­tuu. Parts Offline pitää huo­len, että et menetä tilaus­tasi, vaikka yhteys kat­keaa. Omi­nai­suus sisäl­tyy Parts Online ‑sovel­luk­seen, joten sitä ei tar­vitse erik­seen ladata.

WWW.PONSSE.COM/PALVELUT

OTA PAL­VELU KÄYT­TÖÖN NÄIN:

  1. PONSSE MANA­GER ‑TUN­NUS­TEN TILAUS
  2. JÄR­JES­TEL­MÄÄN PEREH­DYT­TÄ­MI­NEN
  3. TUN­NUS­TEN AKTI­VOINTI