Wah­lers Ladies Lounge

Sak­sa­lais­ten ja itä­val­ta­lais­ten met­sä­alan nai­sam­mat­ti­lais­ten seu­rue toteutti vuo­den 2022 loka­kuussa 20-vuo­tis­juh­la­mat­kan Pons­sen vie­raaksi Vie­re­mälle. Anne Wah­lers-Dree­ken mukaan reis­suja on tehty jo vuo­desta 2002, ja osal­lis­tu­jien palaute on ollut aina posi­tii­vista.

”On tär­keää tar­jota met­sä­alalla toi­mi­ville nai­sille mah­dol­li­suus ver­kos­toi­tua päi­vit­täis­ten met­sä­töi­den ulko­puo­lella. Tämä on joh­ta­nut uusiin ystä­vyys­suh­tei­siin ja amma­til­li­sen yhteis­työn kehit­tä­mi­seen”, Anne ker­too.

Wah­lers Ladies Loun­gen ohjel­maan sisäl­tyy aina kiin­nos­ta­via esi­tyk­siä, esi­mer­kiksi konei­den lea­sing­pal­ve­luista ja vakuu­tuk­sista, met­sä­alan kou­lu­tuk­sesta, sak­sa­lai­sen met­sän­hoi­don ja met­sä­tek­no­lo­gian ajan­koh­tai­sista hank­keista ja työ­tur­val­li­suu­desta.

Yhdellä mat­koista sai alkunsa aja­tus nais­tu­lok­kaille suun­na­tuista kuor­mat­rak­to­ri­kou­lu­tuk­sista. Niitä Anne Wah­lers- Dreeke on jär­jes­tä­nyt sään­nöl­li­sesti vuo­desta 2011 Einari Vidgren Sää­tiön tuella yhteis­työssä met­sä­op­pi­lai­tok­sen kanssa.

Par­hail­laan käyn­nissä on ensim­mäi­nen nai­sille suun­nattu kou­lu­tus, joka kes­kit­tyy digi­ta­li­saa­tioon ja met­sä­alan yri­tys­ten kone­tie­to­jen hal­lin­taan. Kou­lu­tuk­sen tavoite on myös hou­ku­tella nuo­rem­pia suku­pol­via met­sä­alalle.

PER­HEY­RI­TYK­SESSÄ KAI­KILLE LÖY­TYY TEKE­MISTÄ

Per­hey­ri­tyk­sen nai­set ovat suku­pol­vien ajan olleet mukana yri­tyk­sen toi­min­nassa tavalla tai toi­sella, eivätkä Anne ja Monika poik­kea tästä. Monika kou­lut­tau­tui sepäksi van­hem­piensa yri­tyk­sessä, kehit­tyi kil­tansa par­haaksi ja jopa hankki sep­pä­mes­ta­rin tit­te­lin. Hän on työs­ken­nel­lyt yri­tyk­sessä siitä läh­tien. Myös Anne aloitti var­hain van­hem­piensa yri­tyk­sessä ja otti hoi­taak­seen toi­mis­to­työt.

Wah­lers Ladies Lounge toi­mii yhtey­den­pi­to­ka­na­vana alalla työs­ken­te­le­vien nais­ten välillä. Tähän men­nessä Anne Wah­lers-Dreeke on saa­nut omis­tau­tu­neesta työs­tään kaksi pal­kin­toa, joista toi­sen Sak­san met­sä­neu­vos­tolta.