Yhteis­työ oppi­lai­tos­ten kanssa avaa nuo­rille ovia tule­vai­suu­teen

Ponsse tekee yhteis­työtä eri oppi­lai­tos­ten ja opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen kanssa har­joit­te­lu­jak­soi­hin ja kan­sain­vä­li­siin vie­rai­lui­hin liit­tyen.

Yksi har­joit­te­lu­jak­son Pons­sella kulu­vana vuonna teh­neistä on Fin­lan­dia Uni­ver­si­tyn mar­kin­noin­ni­no­pis­ke­lija Made­lyn Water­man. Hän suo­ritti osan opin­toi­hinsa kuu­lu­vasta har­joit­te­lu­jak­sosta Ponsse North Ame­rican toi­mi­pis­teellä Rhi­ne­lan­de­rissa ja toi­sen osan Suo­messa. Har­joit­telu mah­dol­lis­tui Einari Vidgrén Sää­tiön avulla.

Made­lyn kuvaa har­joit­te­lu­jak­so­aan Suo­messa ainut­laa­tui­seksi.

”Tavoit­tee­nani oli naut­tia tästä ker­ran elä­mässä koh­dalle osu­vasta mah­dol­li­suu­desta sekä saada mukaani täältä niin pal­jon tie­toa kuin vain mah­dol­lista”, hän sanoo.

Made­ly­nin har­joit­te­lu­jak­soon kuu­lui muun muassa osal­lis­tu­mi­nen Swe­dish Fore­stry Expo ‑tapah­tu­maan Ruot­sissa sekä eri­lai­sia mark­ki­noin­nin teh­tä­viä sosi­aa­li­sen median ja Ponsse Col­lec­tion ‑tuot­tei­den parissa.

Kuvassa Einari Vidgrén Sää­tiön puheen­joh­taja Juha Vidgren ja opis­ke­lija Made­lyn Water­man.