40 vuotta yrit­tä­jyyttä — 10 vuotta yhteis­työtä Pons­sen kanssa 

Met­sä­ko­ney­rit­täjä Inge Gus­tafs­so­nilla on neljä kone­ket­jua, ja usein jokin kauppa meneil­lään Gimossa, Poh­jois-Uplan­nissa, Ruot­sissa. Elä­keiän reilu yli­tys­kään ei estä Ingeä suun­nit­te­le­masta uusia inves­toin­teja. Jos aikaa jää jää har­ven­nus­töi­hin, niin mies on tyy­ty­väi­nen.

Inge Gus­tafs­son aloitti met­sä­ko­ney­rit­tä­jänä jo vuonna 1984, muu­tama vuosi sen jäl­keen, kun hän oli aloit­ta­nut met­su­rin työn Hargs Bru­killa Poh­jois-Uplan­nissa. Kaikki alkoi yhdestä kuor­mat­rak­to­rista, mutta ei jää­nyt sii­hen. Pian yri­tyk­sessä oli sekä har­ves­teri että kuor­mat­rak­tori ja nii­den lisäksi puu­ta­vara-autoja.

Yri­tyk­sen yhteis­työ Pons­sen kanssa alkoi, kun eräälle asiak­kaalle teh­tiin pal­jon töitä peh­meässä maas­tossa.  Tämän jäl­keen Inge Gus­tafs­son ja eräs toi­nen met­sä­ko­ney­rit­täjä inves­toi­vat kum­pi­kin omaan kym­men­pyö­räi­seen PONSSE-kuor­mat­rak­to­riinsa. Sitä on seu­ran­nut kel­ta­musta kone yksi toi­sensa jäl­keen.

Inge Gus­tafs­son lähes­tyy 70 ikä­vuotta, mutta hänellä ei ole pie­nin­tä­kään aiko­musta lopet­taa ura­koin­tia. Hän miet­tii aina, kuinka voisi vielä kehit­tää lii­ke­toi­min­taansa.

Arvos­te­tun per­hey­ri­tyk­sen juu­ret

”Ponsse tekee mei­hin jat­ku­vasti yhä suu­rem­man ja suu­rem­man vai­ku­tuk­sen. Meille on tär­keää ostaa per­hey­ri­tyk­seltä. Koemme Pons­sen suh­teen mei­hin lähei­seksi, avoi­meksi ja sitou­tu­neeksi – kai­killa tasoilla. Se tun­tuu tur­val­li­selta”, Inge kuvai­lee.

Inge Gus­tafs­sons Skog­strans­port AB:ssä on käyn­nissä pal­jon muu­tok­sia, kun uusia met­sä­ko­neita ja har­ves­te­ri­päivä on tilattu. Pian Gus­tafs­so­nin PONSSE-kone­kan­taan kuu­lu­vat har­ves­te­reista PONSSE Bear ja PONSSE  Scor­pion Giant, joissa molem­missa on H8-har­ves­te­ri­pää, ja kuor­mat­rak­to­reista PONSSE Mam­moth ja PONSSE Elep­hant King.

”Uudis­tus­hak­kuissa käy­tetty kone­ketju on eri­kois­ryhmä, jota käy­te­tään, kun työs­ken­nel­lään peh­meäm­millä mailla. Har­ves­te­rina toi­mii vas­ta­han­kittu Scor­pion King, jossa on H7-har­ves­te­ri­pää ja eri­kois­tela. Eri­kois­ko­ne­ryh­män kuor­mat­rak­to­rina toi­mii PONSSE Buf­falo, jossa on kym­me­nen pyö­rää ja takana tukiak­seli. Tämä on toi­nen kym­men­pyö­räi­nen kuor­mat­rak­to­rimme vuo­den 2014 jäl­keen.”

Har­ven­nus­hak­kuissa käy­te­tään kone­ket­jua, jossa on H6-har­ven­nus­päällä varus­tettu Scor­pion ja äsket­täin han­kittu PONSSE Elk-kuor­mat­rak­tori.

Gus­tafs­so­nin mie­lestä Pons­sen koneet mah­dol­lis­ta­vat kone­ryh­mien tehok­kaan opti­moin­nin toi­mek­sian­to­jen mukaan.

”Suuri osa met­sistä kas­vaa nopeasti. Minusta on aina muka­vaa aloit­taa uusi työ samalla met­sä­maalla, jolla olen jos­kus aiem­min ura­koi­nut. Voin sil­loin nähdä aiem­min teh­dyn työn tulok­sen”, Inge Gus­tafs­son ker­too.

”Met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jat ovat kai­ken perusta”

Val­taosa töistä on yleensä uudis­tus­hak­kuita, mistä huo­li­matta Inge Gus­tafs­son pitää hen­ki­lö­koh­tai­sesti eni­ten har­ven­nus­töistä.

”Isoilla har­ven­nus­työ­mailla unoh­dan hel­posti ajan kulun. Työn teke­mi­nen on haus­kaa. Minusta tun­tuu, että luon jota­kin uutta tule­vai­suutta var­ten.”

Tällä het­kellä Ingen yri­tyk­sessä on yhteensä 14 työn­te­ki­jää. Yhdessä he muo­dos­ta­vat hyvän työ­po­ru­kan, Inge ker­too.

”Met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jat ovat kai­ken perusta. Kai­killa savo­toilla on omat vaa­ti­muk­sensa, ja osassa niistä tar­vi­taan vielä jota­kin yli­mää­räis­tä­kin. Sil­loin on hyvä,että meillä on  hyvät ja tai­ta­vat kul­jet­ta­jat ja erit­täin hyvät, toi­mi­vat koneet.”

Työs­ken­nel­ty­ään vuo­den ajan PONSSE Mam­moth ‑kuor­mat­rak­to­rilla Ras­mus Kvar­ne­brink toteaa, että koneen voima ja kapa­si­teetti yhdis­ty­vät jous­ta­vuu­teen ja yllät­tä­vän alhai­seen polt­toai­neen­ku­lu­tuk­seen.

Kolme uusinta konetta ovat  har­ves­teri PONSSE Bear, kuor­mat­rak­to­rit PONSSE Mam­moth ja PONSSE Elep­hant King, jotka kaikki on otettu  käyt­töön vuonna 2023.

”Mam­moth on mel­koi­nen jät­ti­läi­nen, mutta toi­mii silti erit­täin hyvin sekä koneel­li­sessa työssä että met­sässä. Se kul­kee tasai­sesti ja sen polt­toai­neen­ku­lu­tus  on alhai­nen. Lisäksi sen tasa­paino on erit­täin hyvä pit­källä taka­te­lillä.”

Yri­tyk­sellä on PONSSE Active Care ‑huol­to­so­pi­mus kai­kissa koneissa.

”Huol­to­so­pi­mus hel­pot­taa mei­dän työ­tämme ja var­mis­taa, että kaikki huol­to­toi­met teh­dään oikealla tavalla ja oike­aan aikaan.

Inge Gus­tafs­son ei kos­kaan kyl­lästy met­sässä ole­mi­seen, vaan viet­tää siellä mie­lel­lään aikaa myös työ­päi­vän jäl­keen. Met­säs­tys on tär­keä har­ras­tus, jossa hän käyt­tää myös kol­mea koi­raansa: kahta jämt­lan­nin­pys­ty­kor­vaa ja yhtä mäy­rä­koi­raa. Myös avo­vaimo Ann Berg­ström on yrit­täjä. Hänellä on oma kam­paamo. Per­hee­seen kuu­luu lisäksi kaksi lasta ja kaksi lap­sen­lasta.

Maa­ta­lous­töistä met­su­riksi

Inge Gus­tafs­so­nista olisi toden­nä­köi­sesti tul­lut maan­vil­je­lijä, jol­lei hän ei olisi ihas­tu­nut met­sään.

”Tein maa­ta­lous­töitä ennen met­su­rina aloit­ta­mista. Pidin maan­vil­je­lystä pal­jon, mutta en kadu valin­taani. Välillä on tie­tysti ollut rank­kaa, mutta ylei­sesti ottaen vuo­det ovat olleet erit­täin hyviä.”

Ura­kointi nel­jällä kone­ket­julla tuo muka­naan vas­tuita ja pal­jon hal­lin­nol­li­sia teh­tä­viä, mutta toi­min­taa on har­joi­tettu ajoit­tain myös isom­massa mit­ta­kaa­vassa.

”Nykyi­nen yri­tyk­sen koko tun­tuu sopi­valta”, Inge Gus­tafs­son sanoo.