Datan hal­linta ohjaa met­sä­ko­ney­ri­tyk­sen kehi­tystä

Nopeasti muut­tu­vassa maa­il­massa käsi­tel­lään val­ta­via tie­to­mää­riä joka päivä. Digi­taa­li­set rat­kai­sut ja nii­den kehit­tä­mi­nen on Pons­sella yksi mer­kit­tävä askel kohti kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukaista met­sän­kor­juuta.

On tär­keää kehit­tää pal­ve­luja niin, että yrit­täjä saa met­sä­ko­neesta dataa hel­posti ja kus­tan­nus­te­hok­kaasti rapor­tointi- ja toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­miin oman yri­tyk­sensä kehit­tä­mi­seen. Tie­don helppo käy­tet­tä­vyys var­mis­taa myös suun­ni­tel­mal­li­sen ja suju­van toi­min­nan ja hel­pot­taa puun­kor­juusta vas­taa­vien arkea. Tarkka, mitattu tieto aut­taa teke­mään yri­tyk­sen toi­min­nasta läpi­nä­ky­vää. Pons­sella digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den kehi­tystä ohjaa­vat vah­vasti asiak­kailta saatu palaute ja vas­tuul­li­suus­ta­voit­teet.

PONSSE Mana­ger 2.0
KOKOAA DIGI­TAA­LI­SET RAT­KAI­SUT YHDELLE ALUS­TALLE

PONSSE Mana­ger 2.0 on uuden suku­pol­ven digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den alusta ja met­sä­ko­nei­den hal­lin­ta­jär­jes­telmä. Asiak­kaat saa­vat sen kautta tie­toja muun muassa konei­den sijain­nista, tuot­ta­vuu­desta ja polt­toai­neen kulu­tuk­sesta. Sillä voi myös seu­rata konei­den tuo­tan­to­mää­riä puu­ta­va­ra­la­jeit­tain ja toi­mi­tus­ten mukaan sekä tulos­taa mit­taus- ja kuor­maus­to­dis­tuk­sia. Mana­ger 2.0 ‑alusta tukee sekä työ­mailla työs­ken­te­le­viä että kalus­ton jous­ta­vasta ja tehok­kaasta hal­lin­nasta vas­taa­via ammat­ti­lai­sia.

Digi­taa­li­sella Ponsse Mana­ger 2.0 ‑alus­talla käyt­tä­jät voi­vat luoda rää­tä­löi­dyn aloi­tus­si­vun, jossa olen­nai­sim­mat tie­dot ovat saa­ta­villa heti. Kaikki tär­keä tieto näkyy nopeasti ja muu­tok­set havai­taan hel­posti. Näin jär­jes­tel­män käyt­täjä voi tehdä kor­jaa­vat toi­men­pi­teet välit­tö­mästi. Kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen käy­tet­tä­vissä ovat kaikki digi­taa­li­set rat­kai­sut, joilla paran­ne­taan toi­min­nan tehok­kuutta ja tuot­ta­vuutta – yhdessä verkko-osoit­teessa.

JAT­KUVA KEHI­TYS ASIAK­KAI­DEN TAR­PEITA KUUN­NEL­LEN

Ponsse Mana­ger 2.0 sisäl­tää kat­ta­van rapor­toin­nin, jonka avulla käyt­tä­jät voi­vat mm. ana­ly­soida tuo­tan­toa, työ­ai­kaa ja polt­toai­neen­ku­lu­tusta kor­juu­ta­po­jen, met­säyh­tiöi­den, konei­den ja kul­jet­ta­jien mukaan halut­tuna aika­jak­sona. Työ­mai­den kor­jat­ta­van puus­ton kes­ki­jä­reyttä, kor­juu­ta­paa ja kuor­mat­rak­to­rin kes­ki­mää­räistä ajo­mat­kaa voi ver­rata tuot­ta­vuus- ja polt­toai­neen­ku­lu­tus­lu­ke­miin.

Yhdellä uusista avain­toi­min­noista voi­daan ladata kaikki rapor­tit esi­mer­kiksi las­ken­ta­tau­luk­koon, jossa ne voi­daan yhdis­tää mui­hin tie­toi­hin ja tuot­taa hyö­dyl­li­siä ana­lyy­seja toi­min­noista. Ponsse Apps on ladat­ta­vissa ilmai­seksi sovel­lus­kau­pasta. Se näyt­tää käyn­nissä ole­vista tekoa­lueista olen­nai­sim­mat tie­dot sel­keästi ja infor­ma­tii­vi­sesti.

Ponsse Mana­ger 2.0 ‑alus­talta asia­kas näkee koneen huol­to­his­to­rian, kun kone on huol­lettu Pons­sen huol­to­pal­ve­luissa. Ajan­ta­sai­set mer­kin­nät aut­ta­vat koneen omis­ta­jaa seu­raa­maan, mil­loin mää­rä­ai­kais­huolto teh­tiin ja mitä sii­hen kuu­lui.

Mul­tifleet by Ponsse
RAT­KAISU KOKO KONE­KAN­NAN HAL­LIN­TAAN

Mul­tifleet by Ponsse on digi­taa­li­nen rat­kaisu, joka on kehi­tetty aut­ta­maan yri­tyk­sen koko kone­kan­nan hal­lin­nassa. Ei ole väliä sillä, onko kyseessä metsä‑, maa­ta­lous- tai maan­tie­a­jo­neuvo, minkä merk­ki­nen ajo­neuvo on ja onko kone­kanta pieni tai suuri. Ajo­neu­voon asen­ne­taan antenni ja elekt­ro­niik­ka­mo­duuli, jotka toi­mit­ta­vat arvo­kasta reaa­liai­kaista tie­toa koneista ja nii­den toi­min­nasta data­pil­veen joko mobii­li­ver­kon tai satel­liit­tiyh­tey­den kautta. Pons­sen Mul­tifleet-rat­kaisu muun­taa tämän datan asiak­kaan lii­ke­toi­min­taa tuke­viksi rapor­teiksi. Verk­ko­yh­tey­den avulla käyt­täjä voi hyö­dyn­tää tie­toja missä ja mil­loin tahansa, mikä hel­pot­taa pää­tök­sen­te­koa ja mak­si­moi yri­tyk­sen tuot­ta­vuu­den. Yri­tys­koh­tai­sia tie­toja voi käyt­tää mat­ka­pu­he­li­mella, table­tilla tai tie­to­ko­neella lin­kin tai sovel­luk­sen ja käyt­tä­jä­tun­nus­ten avulla.

PONSSE Ser­vice Applica­tion ‑sovel­lus
Mobii­li­so­vel­luk­sella asia­kas pää­see tutus­tu­maan PONSSE-huol­to­pal­ve­lu­tuot­tei­siin, kuten met­sä­ko­ne­tar­vik­kei­siin. Sovel­lus on ladat­ta­vissa Androi­dille Google Playstä sekä iOS:lle App Sto­resta ja se toi­mii myös offline-tilassa.

PONSSE Parts Online
VARAO­SAT VER­KOSTA 24/7

Suu­ren suo­sion saa­vut­ta­neesta varao­sien verk­ko­kau­pasta asia­kas voi tilata osia PONSSE-konee­seensa kel­lon ympäri. Jär­jes­tel­mästä näkyy myös reaa­liai­kai­sesti osien saa­ta­vuus­tie­dot ja hin­nat. Lisäksi pal­ve­lusta löy­tyy hyö­ty­tie­toa, kuten varao­sa­kir­jat ja käyt­tö­op­paat, ja sinne voi kir­jata kone­koh­tai­sia muis­tiin­pa­noja.

Parts Online ‑verk­ko­kauppa toi­mii tällä het­kellä Suo­messa, Ruot­sissa, Nor­jassa, Tans­kassa, Yhdis­ty­neessä kunin­gas­kun­nassa, Irlan­nissa, Rans­kassa, Sak­sassa ja Yhdys­val­loissa.

PONSSE Mana­ger Satel­lite ja Satel­lite Report
KONEEN­KÄY­TÖN AVAIN­TIE­DOT KAI­KILTA TYÖ­MAILTA

PONSSE Mana­ger Satel­lite ‑pal­velu paran­taa koneen yhteyk­siä. Mana­ger Satel­lite lähet­tää tekoa­lu­een tuo­tan­non, koneen sijain­nin ja käyn­ti­tun­nit sekä polt­toai­neen kulu­tus­tie­dot pal­ve­li­melle ja näin var­mis­taa hyvän rapor­toin­nin. Tie­don­siir­rossa hyö­dyn­ne­tään koneen Opti-tie­to­jär­jes­tel­mää, satel­liit­ti­pal­ve­lua ja Con­nec­ti­vity Unit ‑tele­ma­tiik­kayk­sik­köä. Satel­liit­ti­pal­ve­lun avulla kone voi kom­mu­ni­koida satel­liit­tiyh­tey­den kautta alueilla, joissa ei ole mat­ka­pu­he­lin­verk­koa. Pons­sen omis­ta­man tek­no­lo­giayh­tiö Epec Oy:n kehit­tämä Con­nec­ti­vity Unit ‑yksikkö ja PONSSE Opti ‑tie­to­jär­jes­telmä toi­mi­vat täy­sin auto­maat­ti­sesti ilman eril­li­siä toi­men­pi­teitä.

PONSSE Mana­ger Satel­lite ‑rapor­toin­ti­työ­kalu ker­too tava­ra­la­jit­tei­set tuo­tan­to­mää­rät konei­den, kul­jet­ta­jien ja tekoa­luei­den mukaan. Rapor­toin­ti­työ­ka­lun avulla yrit­täjä tie­tää kone­tun­nit ja kumu­la­tii­vi­sen polt­toai­neen kulu­tuk­sen, olipa met­sä­työ­maa missä tahansa. Tieto kerä­tään ja toi­mi­te­taan ker­ran päi­vässä osana PONSSE Mana­ge­rin tuot­ta­maa koko­nais­ra­port­tia. PONSSE Mana­ger Satel­lite ‑rapor­toin­ti­työ­ka­lulla kone­tie­to­jen siirto onnis­tuu alueilla, joissa ei ole mat­ka­pu­he­lin­verk­koa.

PONSSE Data API
VAR­MIS­TAA TIE­DOLLA JOH­TA­MI­SEN

Data API:n ansiosta met­sä­ko­nei­den tuot­ta­maa dataa voi­daan hakea suo­raan pil­vestä. Pal­ve­lua voi­daan hyö­dyn­tää siten, että puun­kor­juusta saa­tuja tuo­tos­tie­toja tar­kas­tel­laan hak­kuu­ope­raa­tioi­den las­ku­tuk­sen tai pal­kan­mak­sun tukena. Pal­ve­lusta on hyö­tyä myös esi­mer­kiksi logis­tii­kassa, kun toi­min­taa suun­ni­tel­laan reaa­lia­jassa hak­kuu­ope­raa­tioi­den aikana. Dataa voi­daan käyt­tää myös läh­teenä eri­lai­sissa sovel­luk­sissa, tai asia­kas voi jopa raken­taa datan poh­jalta omia sovel­luk­si­aan.

Pal­ve­lun avulla met­sä­ko­nei­den tuot­ta­man datan hyö­dyn­tä­mi­nen on mer­kit­tä­västi hel­pom­paa ja edul­li­sem­paa, ja se tuo tie­dolla joh­ta­mi­sen entistä useam­man yrit­tä­jän saa­ta­ville. Data API:n voi hank­kia osaksi PONSSE Mana­ger-koko­nai­suutta.

PONSSE Active Manual
OPAS­TAA JA OHJAA VIDEOI­DEN AVULLA

PONSSE Active Manual on videoita sisäl­tävä käyttö- ja huolto-ohje­pal­velu met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jan päi­vit­täi­sen työn tueksi. Visu­aa­li­nen PONSSE Active Manual on mobii­lissa toi­miva käyttö- ja huolto-ohje­pal­velu, joka tar­joaa videoita käyt­tö­oh­je­kir­jan rin­nalle. PONSSE Active Manual löy­tyy Applen ja Androi­din sovel­lus­kau­poista.

Pons­sella digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den kehi­tystä ohjaa­vat vah­vasti asiak­kailta saatu palaute ja vas­tuul­li­suus­ta­voit­teet.