Einari Vidgrén Sää­tiö pal­kitsi met­sä­alan osaa­jia

Einari Vidgrén Sää­tiö pal­kitsi ansioi­tu­neita met­sä­alan osaa­jia jo 19. ker­ran Vie­re­män Rien­to­lassa jär­jes­te­tyssä pal­kit­se­mis­ti­lai­suu­dessa. Osaa­jia pal­kit­tiin yhteensä 180 000 eurolla. Sää­tiön pää­huo­mio­no­soi­tus Eina­rin Pal­kinto myön­net­tiin Roger Lejeu­nelle, jonka met­sän­kor­juu­yri­tys CC BOIS on toi­mi­nut jo yli 30 vuotta. Lisäksi tun­nus­tuk­sia jaet­tiin nel­jässä eri kate­go­riassa: elä­män­työ­pal­kin­not, tun­nus­tus­pal­kin­not, kul­jet­ta­ja­pal­kin­not ja opis­ke­li­jas­ti­pen­dit

Einari Vidgrén Sää­tiö pal­kitsi ansioi­tu­neita met­sä­alan osaa­jia Vie­re­män Rien­to­lassa 4.6.2024.

EINA­RIN PAL­KINTO

Roger Lejeune aloitti Met­sä­ko­neu­ra­koin­nin yli 30 vuotta sit­ten Bel­giassa. Näin hän pääsi hyö­dyn­tä­mään ker­ryt­tä­määnsä laa­jaa koke­musta ja tie­tä­mys­tään Euroo­pan met­sä­alasta:  puun ostosta, kor­juusta, kul­je­tuk­sesta, myyn­nistä ja käy­töstä sekä eri mai­den puu­kau­pan ja puun­mit­tauk­sen eroista.

Eina­rin pal­kin­non saaja Roger Lejeune

Vuo­den 1989 lopulla myrsky tuhosi met­sää Lejeu­nen yri­tyk­sen toi­minta-alu­eella ja hän palk­kasi suo­ma­lai­sia ja ruot­sa­lai­sia yri­tyk­siä myrs­ky­pui­den kor­juuseen. Suo­ma­lai­set ja ruot­sa­lai­set kul­jet­ta­jat ja hak­kuu­ko­neet teki­vät suu­ren vai­ku­tuk­sen ja hän osti tuol­loin ensim­mäi­sen oman hak­kuu­ko­neensa. Tämä oli yri­tyk­sen ensias­kel puun­kor­juu­toi­min­nan moder­ni­soi­mi­seksi skan­di­naa­vis­ten stan­dar­dien mukai­seksi.

Tava­ra­la­ji­me­ne­tel­män ja koneel­li­sen puun­kor­juun tehok­kuus teki vai­ku­tuk­sen Lejeu­neen. Hänen täy­tyi vakuut­taa myös pai­kal­li­set met­sä­alan toi­mi­jat asiasta. Lejeune osti yhteis­työ­kump­pa­nin kanssa met­sää ja jär­jesti näy­tök­sen. He näyt­ti­vät, että koneet eivät vahin­goita met­sää, kun konetta käyt­tää ammat­ti­tai­toi­nen kul­jet­taja.

Lejeu­nen yri­tyk­sen vah­vuu­det ovat aina olleet ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suus, hyvä työn laatu ja oikeat mitat ja mää­rät. Lejeune kes­kit­tyy lukui­hin ja dataan, joilla hän seu­raa tar­koin kus­tan­nuk­sia ja mää­riä.

ELÄ­MÄN­TYÖ­PAL­KIN­NOT

Elä­män­työ­pal­kin­not jaet­tiin kah­delle pit­kän lin­jan yrit­tä­jälle, joita molem­pia yhdis­tää into­himo met­sä­ko­nea­lan työ­hön vielä vuo­si­kym­me­niä pit­kän työ­uran jäl­keen. Työn laatu ja luon­nossa liik­ku­mi­nen on ollut heille sisä­syn­tyistä jo nuo­ruu­den savo­toista. Elä­män­työ­pal­kin­non sai­vat Tapio Lahi­kai­nen ja Ari Sil­tala.  

Tapio Lahi­kai­sen teke­mi­sessä täy­tyy olla jotain tai­kaa. Hil­jai­nen ja vaa­ti­mat­to­man oloi­nen met­sä­ko­ney­rit­täjä on ollut monelle nuo­relle amma­tin esi­ku­vana. Monet pie­net pojat ovat seu­rail­leet Tapion työs­ken­te­lyä met­sässä, ja moni on met­sä­alan yrit­tä­jäksi pää­ty­nyt­kin. 

Tapio Lahi­kai­sen mukana pal­kin­toa oli­vat vas­taa­not­ta­massa tytär Tarja Lahi­kai­nen-Kiuru (kes­kellä) sekä Aleksi ja Anni-Maria Kiuru.

Tapio Lahi­kai­nen on ollut omassa toi­veam­ma­tis­saan yli 60 vuotta ja jat­kaa met­sät­rak­to­rilla puun ajoa yhä edel­leen. ”Jos­sain vai­heessa aja­tuk­sena oli jo lope­tella kone­hom­mia, mutta kun tyt­tä­ren poika Aleksi lähti alalle, hom­mat jat­kui­vat”, Tapio ker­too.

Lahi­kai­nen aloitti oma yri­tys­toi­min­nan vuonna 1962. Hänen uransa on sen mit­tai­nen, että alkuai­ko­jen ensim­mäi­set pää­te­hak­kuut kas­va­vat jo pit­kää puuta. Samoille pai­koille pää­see jo uudel­leen puun­kor­juuseen. Kii­tol­li­nen hän on myös siitä, ettei työtä ole tar­vin­nut tehdä yksin. Asioita on tehty yhdessä per­heen kanssa ja per­heen avulla. ”Yksin ei pär­jää, jos ei ole tukea per­heestä”.

Suu­rin tuki yri­tyk­sen alusta läh­tien on ollut vaimo Lahja. Tapio sai kes­kit­tyä met­sä­työ­hön ja Lahja piti huolta kodin ja yri­tyk­sen talou­desta. Hän teki ter­veel­li­set eväät Tapiolle met­sään ja aut­toi tar­vit­taessa jopa kone­re­mon­teissa.  Tapio on kii­tol­li­nen juuri myön­ne­tystä elä­män­työ­pal­kin­nosta ja haluaa omis­taa sen viime syk­synä edes­men­neelle Lahja-vai­mol­leen. Surun kes­kellä metsä on tuo­nut Tapiolle loh­tua. Surut ja ilot ovat aina mah­tu­neet met­sään.

Sil­tala aloitti met­sä­työt 1970-luvulla maa­ti­lan pojalle tut­tuun tapaan isänsä apu­rina. Ensim­mäi­nen hak­kuu­kone tuli 1989 ja enim­mil­lään yri­tyk­sen palk­ka­lis­toilla oli seit­se­män miestä. Tuol­loin yri­tyk­sessä oli kaksi hak­ku­ko­netta ja yksi ajo­kone. Tällä het­kellä on menossa 14. met­sä­kone ja sillä Sil­tala ura­koi met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­selle.

Ari Sil­tala vas­taa­notti Elä­män­työ­pal­kin­non

Sil­ta­lasta piti tulla alun perin maa­ta­lous­yrit­täjä. Koti­ti­lalla oli 25 leh­mää, ja sil­loin näytti, että sillä olisi vielä elä­nyt. Pari­kymp­pi­senä sat­tu­nut tapa­turma rik­koi Sil­ta­lan vasem­man lon­kan ja samalla vaih­tui ura­suun­ni­telma met­sä­ko­ney­rit­tä­jäksi.

”50 vuotta olen met­sässä ollut, eikä ole muu­alle halua, kun ter­veyttä pii­saa. Töi­hin lähtö ei ole ikinä tym­pässy”, toteaa Sil­tala.  Puun­kor­juu on Sil­ta­lan mie­lestä edel­leen var­sin muka­vaa. Alalla pär­jää­mi­nen ei ole help­poa. Nuo­rille met­sä­ko­ne­töistä haa­vei­le­ville Sil­ta­lalla on yksi ohje. ”Jos met­tään hin­kuu, se pit­tää se pölökky kat­keta, jos mei­naa, että ele­tään.”

TUN­NUS­TUS­PAL­KIN­NOT

Sää­tiö pal­kit­see vuo­sit­tain koneel­li­seen puun­kor­juuseen liit­ty­viä tut­ki­mus- ja tuo­te­ke­hi­tys­ta­hoja, alan kou­lu­tuk­sen kehit­tä­jiä sekä alan tun­net­tuutta ja arvos­tusta nos­ta­neita tahoja eri­suu­rui­silla Eina­rin Tun­nus­tus­pal­kin­noilla. Tänä vuonna pal­kit­tiin yhdek­sän tahoa, joista yhtenä  4H-liitto, Las­ten Met­sä­sa­la­po­lii­sit-met­sä­päi­vät.

4H met­sä­sa­la­po­lii­sit
Kuva: Mar­jaana Mal­ka­mäki

Met­sä­sa­la­po­lii­sit-met­sä­päivä on Suo­men 4H-lii­ton tuot­teis­tama toi­min­ta­malli esi­kou­lu­lais­ten ja ala­kou­lun 1–2‑luokkalaisten las­ten met­sä­suh­teen vah­vis­ta­mi­seksi. Päivä on raken­nettu tari­nal­li­seksi ja kou­lu­jen ope­tusta tuke­vaksi 2,5 tun­nin mit­tai­seksi tapah­tu­maksi, joka voi­daan toteut­taa kou­lun lähi­met­sässä. Päi­vän ohjaa 4H-jär­jes­tön kou­lut­tama ohjaaja.

Päi­vän tavoit­teena on antaa lap­sille roh­keutta met­sässä liik­ku­mi­seen, intoa uuden oppi­mi­seen ja ymmär­rystä met­sän eri mer­ki­tyk­sistä.

”Me haluamme omalla toi­min­nal­lamme tukea näitä näkö­kul­mia, jotta lapsi saa moni­puo­li­sen kivi­ja­lan, jonka päälle hän voi sit­ten vuo­sien aikana raken­taa ja rikas­tut­taa omaa met­sä­suh­det­taan”, ker­too kehi­tys­pääl­likkö Sampo Juha­joki Suo­men 4H-lii­tosta.

Met­sä­sa­la­po­liisi-päi­viä on kehi­tetty ja pilo­toitu vuo­sien 2022–23 aikana. Jo aiem­min 4H-toi­min­nassa on ollut Met­sä­sa­la­po­liisi-tee­ma­ker­hot ja nii­den poh­jalta on kehi­tetty tätä kou­lu­yh­teis­työ­hön sopi­vaa yhden päi­vän met­sä­ret­ken mal­lia.

Tänä vuonna päi­viä on jo jär­jes­tetty 38 paik­ka­kun­nalla 48 kou­lu­luo­kan kanssa. Näi­hin met­sä­ret­kiin on osal­lis­tu­nut tänä vuonna jo noin 1300 lasta. Syk­syllä päi­viä on tar­koi­tus jär­jes­tää lisää eri kou­luilla.

GLO­BAL CTL — HUEQUECURA, CHILE
”Kan­sain­vä­li­sen tava­ra­la­ji­me­ne­tel­män edis­tä­mi­sen osalta sää­tiö halusi pal­kita chi­le­läi­sen yri­tyk­sen Huequecu­ran, joka on teh­nyt erit­täin sys­te­maat­tista ja laa­du­kasta puun­kor­juuta Chi­lessä. On tär­keätä huo­mata, kuinka poh­jois­mai­nen tava­ra­la­ji­me­ne­telmä ete­nee maa­il­malla,” toteaa Juha Vidgren.

EINA­RIN KUL­JET­TA­JA­PAL­KIN­NOT

Kul­jet­ta­ja­pal­kin­to­jen pal­kit­se­mis­pe­rus­teina ovat kor­kea­laa­tui­nen ja asia­kas­läh­töi­nen työ, tin­ki­mä­tön asenne työn laa­tuun sekä hyvä yhteis­työ ja kom­mu­ni­kointi met­sä­no­mis­ta­jien ja mui­den sidos­ryh­mien kanssa. Eina­rin aja­tus Kul­jet­ta­ja­pal­kin­non perus­teista oli aikoi­naan sel­keä: laa­duk­kaan työn teki­jät, joilla on hyvä asenne ja taito pal­vella asiak­kaita, ovat pal­kin­tonsa ansain­neet. Sää­tiö pal­kitsi tänä vuonna 41 kor­kea­laa­tui­sen työn teki­jää Eina­rin Kul­jet­ta­ja­pal­kin­nolla.

Leh­dis­tö­tie­dote: https://www.evsaatio.fi/uutiset/einari-vidgrn-sti-palkitsi-metsalan-osaajianbspnbspnbsp
Voit tutus­tua Einari Vidrgrén sää­tiön toi­min­taan https://www.evsaatio.fi/