Erkki Tar­vai­sen ja Lauri Uuk­susen muis­tolle

Pons­sen his­to­rian alku­vai­heet ulot­tu­vat 1960-luvun lopulle, jol­loin ensim­mäi­nen pro­to­kone Dino val­mis­tui. Näissä het­kissä eli­vät Einari Vidgre­nin rin­nalla hänen luot­to­mie­hensä Erkki Tar­vai­nen ja Lauri Uuk­su­nen. Pons­sen tarina on saa­nut alkunsa tämän kol­mi­kon käsistä. Nyt he kaikki ovat kui­ten­kin poissa, kun Erkin ja Lau­rin maal­li­set savo­tat lop­pui­vat vuo­den 2023 vaih­teessa. Tämän kol­mi­kon perintö elää kui­ten­kin his­to­rias­samme ja hei­dän muis­toa tulemme vaa­li­maan, kun jat­kamme Pons­sen tari­naa eteen­päin.

Lassi tun­net­tiin läpi työ­uran erit­täin tark­kana ja täs­mäl­li­senä työn­te­ki­jänä. Tuolla työn­tark­kuu­den vaa­ti­muk­sella hän loi laa­dun teke­mi­sen mer­ki­tyk­sel­li­syy­den tuo­tan­toon – hit­saus­sau­mat piti olla just eikä mel­kein koh­dil­laan.

Kylä­seppä Kauko Väi­sä­sen pajalla oli kevät-tal­vella 1969 huis­ketta. Nuori hit­saaja Lauri ”Lassi” Uuk­su­nen hit­sasi kokoon met­sä­ko­ney­rit­täjä Einari Vidgre­nin mie­les­sään suun­nit­te­le­maa ajo­ko­netta. Pii­rus­tuk­sia ei ollut ja Eina­rin ohjeis­tus oli lähes yksi­no­maan ilmaan piir­ret­tyjä vii­voja siitä mil­lai­nen kone tulisi koota kau­ha­kuor­maa­jan etu­run­gosta. 

Tuosta het­kestä alkoi Ponsse Dinon vael­lus yhdeksi aika­kau­tensa par­haaksi kuor­maa kan­ta­vaksi met­sä­ko­neeksi ja samalla Las­sin työ­ura Pons­sen ensim­mäi­senä hit­saa­jana.

Lassi osal­lis­tui myös Pons­sen ensim­mäi­seen ja mer­kit­tä­vim­pään met­sä­ko­ne­näyt­te­lyyn Hel­sin­gin Myl­ly­pu­rossa 1972, joka oli menes­tys ja koho­kohta sil­loi­selle hen­ki­lö­kun­nalle.

Lassi tun­net­tiin läpi työ­uran erit­täin tark­kana ja täs­mäl­li­senä työn­te­ki­jänä. Tuolla työn­tark­kuu­den vaa­ti­muk­sella hän loi laa­dun teke­mi­sen mer­ki­tyk­sel­li­syy­den tuo­tan­toon – hit­saus­sau­mat piti olla just eikä mel­kein koh­dil­laan.

Lassi koki pal­jon jo lap­suu­dessa – hän oli syn­ty­nyt Kar­ja­lassa Sor­ta­va­lan kylässä ja hän menetti isänsä jat­ko­so­dan ensim­mäi­sissä tais­te­luissa. 

Sodan jäl­keen tuli muutto äidin ja isä­puo­len kanssa Vie­re­mälle ja se oli askel uuteen elä­mään. Isä­puoli oli kylän vaat­turi, per­hee­seen syn­tyi sisar­puoli Leena ja elämä aset­tui uomiinsa Sot­kun lam­men ran­nalle, aivan Rien­to­lan vie­reen. Lassi kävi Vie­re­mältä käsin sotaor­po­jen ammat­ti­kou­lua Mynä­mäellä. Työ ja sen vaa­ti­muk­set tuli­vat Las­sille jo lap­suu­dessa eteen – ja tuon tin­ki­mät­tö­myy­den teke­mi­sen osalta hän piti itsel­lään elä­mänsä lop­puun saakka. 

Las­sin elä­ke­vuo­det sujui­vat Iisal­messa, jossa hänellä oli oma ker­ros­ta­lo­huo­neisto. Viime vuo­sia var­jos­ti­vat sai­ras­te­lut, joi­den joh­dosta elä­män­lanka sam­mui kevä­tal­vella 2024. Las­sin muisto elää vah­vana Pons­sen teh­taalla ja his­to­ria­ti­lassa, jossa tari­nat hänen elä­män­työs­tään siir­ty­vät eteen­päin vie­rai­li­joille ja uusille työn­te­ki­jöille.

Kii­tos Lassi.

Erkin mer­ki­tys oli todella suuri, sillä ilman niitä luke­mat­to­mia huol­to­reis­suja pit­kin Lap­pia, ja Kai­nuun ja Savon salo­maita, ei Einari eikä Ponsse olisi kos­kaan pääs­syt kas­va­maan ja saa­maan asiak­kai­den luot­ta­musta.

Pieni ja kapea kär­ry­tie alkoi Kaa­rak­ka­lan­tien kupeesta ja meni veh­reän Kytö­leh­don kautta Här­kä­ahoon. 

Siellä oli Erkin ja hänen van­hem­pansa Viljo ja Hilja Tar­vai­sen koti, pien­vil­je­li­jän maa­tila, jossa hän vietti lap­suu­tensa ja nuo­ruu­tensa vuo­det 1940- ja 1950-luvulla.

Työ oli aina läsnä maa­ti­lalla ja sisa­rus­ten kanssa kas­vaen se muok­kasi Erkistä tasa­pai­noi­sen ja kaik­kia huo­mioi­van luon­teen, johon oli helppo luot­taa.

Sotien jäl­kei­sen suku­pol­ven tavoin Erkki kävi supis­te­tun kan­sa­kou­lun Vie­re­män kun­nan Nie­mi­sen kylä­kou­lulla. Oppi­laita oli syr­jä­ky­lillä niin pal­jon ja opet­ta­jia taas vähän, joten kou­lua käy­tiin vain puo­let niin syk­syi­sin kuin keväi­sin. Tämä toi tul­les­saan pal­jon töitä koti­ti­lalla, mutta kyllä se vei myös Erkin luon­non pariin, mil­loin met­säs­tyk­sen tai kalas­tuk­sen kautta, mil­loin myös vain naut­ti­maan itse savo­lai­sen salo­seu­dun kau­neu­desta. Met­sä­työt oli­vat maa­seu­dulla joka­vuo­ti­nen urakka pien­vil­je­li­jöille, sinne vei Erkin tie myös jo nuo­ruus­vuo­silla ja sille tielle hän myös pää­tyi elä­män­työnsä osalta.

Här­kä­ahon naa­pu­rissa oli Mäke­län tila ja siellä nuo­ruu­den kou­lu­ka­veri Einari Vidgren, jonka kanssa met­sä­työt alkoi­vat olla jo pää­työ maa­ti­lan töi­den jää­dessä vähem­mälle 1960-luvun puo­li­vä­lissä. Nuo­ret mie­het oli­vat ahneita työlle, mutta osa­si­vat käydä toki nuor­ten tapaan lava­tans­seissa. Tans­si­taito oli heillä koh­dil­laan ja rait­tiina nuo­rina mie­hinä hei­dät erotti eduk­seen vuo­sien mit­taan luke­mat­to­milla tans­si­la­voilla Ylä-Savon alu­eella.

Maa­ta­lou­den eri­lais­ten konei­den kanssa Erkki löysi pian mie­len­kiin­toi­sen maa­il­man, kuinka näitä koneita kor­ja­taan ja kuinka näitä saisi vielä parem­maksi? Nie­mi­sen kylällä oli useita tai­ta­via kylä­sep­piä – sep­pien toi­mesta oli tehty jo tuu­li­myl­lyjä, saha­lin­joja ja päre­sa­hoja, osat­tiin myös kor­jata trak­to­reita, autoja tai rekka-auto­ja­kin, jos vain osia löy­tyi.

Erkin ja kylä­sep­pien osaa­mi­selle tuli pian tar­vetta, kun naa­pu­rin Einari alkoi kehit­tä­mään ensim­mäistä kuor­maa kan­ta­vaa met­sä­ko­netta, siitä tuli Mehu-Maija. Kone ei kui­ten­kaan kes­tä­nyt met­sä­töissä ja se jäi pois käy­töstä, mutta oppi­ra­hat oli sen teke­mi­sen osalta jo mak­settu. Eina­rin kehi­tys­työ jat­kui ja 1969 oli jo vuo­rossa seu­raava yri­tys, jossa Erkillä oli tär­keä rooli – raken­net­tiin Pons­sen Dino met­sä­kone, josta tuli menes­tys. Tuon koneen joh­dosta perus­tet­tiin Ponsse Oy, joka alkoi kes­kellä pahinta lamaa ja maa­seu­dun raken­ne­muu­tosta, raken­ta­maan met­sä­ko­neita Vie­re­mällä vuonna 1970.

Einari palk­kasi Pons­selle töi­hin ensim­mäi­senä Erkin. Tar­vit­tiin ammat­ti­tai­toi­nen huol­to­mies ja ennen kaik­kea luo­tet­tava ja työtä pel­kää­mä­tön ystävä tuke­maan yri­tyk­sen alku­vai­heita. Erkin mer­ki­tys oli todella suuri, sillä ilman niitä luke­mat­to­mia huol­to­reis­suja pit­kin Lap­pia, ja Kai­nuun ja Savon salo­maita, ei Einari eikä Ponsse olisi kos­kaan pääs­syt kas­va­maan ja saa­maan asiak­kai­den luot­ta­musta. Työ oli ras­kasta ja siinä ei kel­loon kat­sottu – Pons­sen asia­kas­pal­ve­lun ja huol­lon hyvä maine syn­tyi Erkin työn kautta.

Ras­kaan työn rin­nalla oli perhe – vaimo Annukka ja lap­set Hannu ja Anne toi­vat sisäl­töä ja mer­ki­tyk­sel­li­syyttä elä­mään. Oma koti val­mis­tui Vie­re­män kir­kon­ky­lälle 1970-luvulla ja siellä oli myös oma huone Erkin kehi­tys­vam­mai­selle vel­jelle Eskolle. Oman vel­jen hoi­ta­mi­nen oli yksi esi­merkki huo­len­pi­dosta toi­sia ihmi­siä koh­taan, joka oli Erkille omi­naista läpi elä­män. Hän osal­lis­tui Annu­kan kanssa vapaa­eh­toi­sena luke­mat­to­miin tapah­tu­miin, mil­loin tuo­den polt­to­puita, kah­via keit­täen tai muu­rin­poh­ja­pan­nua virit­täen, jotta pääs­tiin syö­mään Annu­kan her­kul­li­sia muu­rin­poh­ja­let­tuja.

Erkin ajan­vie­tettä oli kalas­tus, met­säs­tys sekä mök­keily omalla Suo­mus­sal­men erä­maa­mö­killä Annu­kan kanssa. Lap­sen­lap­sille Erkki opetti myös tai­dot, joilla luon­nossa saat­toi kul­kea ja saada riis­taa evääk­seen. Vie­re­män kylällä Erkki tun­net­tiin myös hänen suu­resta into­hi­mosta len­to­pal­loa koh­taan – se oli ollut hänen nuo­ruu­den kylä­peli, jota hän jat­koi vielä 80-vuo­ti­aaksi saakka ja Erkki todella osasi pelata. Erkin peliä lei­masi iloi­suus ja aina pilke sil­mä­kul­massa, kenet hän jujut­taisi ver­kolla sor­mi­lyön­nillä seu­raa­vaksi, oli jokai­sen peli-illan odo­tettu hetki.

Erkin pois­meno oli äkil­li­nen ja jätti suu­ren surun jäl­keensä. Suu­rena loh­du­tuk­sen on ollut kau­nis muisto Erkistä ja hänen tavas­taan koh­data elä­män eri­lai­set haas­teet ja toi­set ihmi­set. Avoi­mesti ja arvos­taen.

Kii­tos Erkki.