Graa­fi­kosta met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jaksi

Terry Hay­sin graa­fi­kon ura vaih­tui met­sä­töi­hin vuonna 2001. Alkuun nai­nen met­sä­ko­neen ohjai­missa herätti ihme­tystä ja epäi­lyjä, mutta Terry on voit­ta­nut asiak­kai­den luot­ta­muk­sen vah­valla ammat­ti­tai­dol­laan. PONSSE Wisen­tin ohjaa­mosta voi töi­den lomassa seu­rata myös luon­non ihmeitä.

Terry pää­tyi met­sä­ko­ney­rit­tä­jäksi sat­tu­mus­ten kautta. Ter­ryn isä omisti Lea­nard Bur­rows Forest Procuct­sin, jonka pal­ve­luk­sessa Ter­ryn puo­liso Ron työs­ken­teli. Vuonna 1995 Ron perusti Hays Tim­berwork­sin ja graa­fik­kona työs­ken­nel­lyt Terry tuli mukaan yhti­öön vuonna 2001 yri­tyk­sen ostet­tua ensim­mäi­sen kuor­mat­rak­to­rin.

Alun perin Ter­ryn piti työs­ken­nellä yri­tyk­sessä vain neljä vuotta, kun­nes kone olisi mak­settu. Mutta edel­leen Terry löy­tää itsensä kuor­mat­rak­to­rin ohjai­mista. Vuonna 2021 Ron jäi eläk­keelle ja tuol­loin Terry otti vas­tuun yri­tyk­sen joh­ta­mi­sesta.

“Tun­tuu hyvältä olla nai­nen met­sässä, vaik­ka­kin aluksi kyky­jäni epäil­tiin. Maa­no­mis­ta­jilta ja työn­joh­ta­jilta kysyt­tiin, onko ok, jos kul­jet­taja on nai­nen. Nyt asiat ovat toi­sin. Olen teh­nyt tätä tar­peeksi kauan, joten olen luul­ta­vasti voit­ta­nut luot­ta­muk­sen”, Terry sanoo nau­raen.

Myös Ter­ryn van­hem­mat ovat ylpeitä tyt­tä­rensä menes­tyk­sestä. Isä Lea­nard oli iloi­nen tyt­tä­rensä aloit­taessa met­sä­töissä, äiti Mar­ga­re­tin ollessa hie­man epäi­le­vämpi tyt­tä­rensä viih­ty­mi­sestä alalla. Äidin epäi­lyk­set ovat kui­ten­kin  karis­seet vuo­sien saa­tossa.

Suju­vaa yhteis­työtä

Ter­ryn toi­nen kuor­mat­rak­tori hänen met­su­ri­nu­ral­laan on PONSSE Wisent, joka on hänen mukaansa “mah­tava”, vaikka Active Cra­neen tot­tu­mi­nen vei hie­man aikaa. Terry naut­tii koneessa siitä, että sen ohjaamo on erit­täin mukava ja tilava ja kone toi­mii todella tasai­sesti. Iso­jen ikku­noi­den ansiosta näky­vyys on hyvä.

PONSSE Wisen­tin toi­mi­tuk­sen aikana Pons­sen käyt­tö­kou­lut­taja Brad Brown oli Ter­ryn apuna. “Brad on todella hyvä kou­lut­taja ja aut­ta­vai­nen. Kävin Bra­din kanssa läpi koko koneen ja hän vas­tasi kaik­kiin kysy­myk­siini. Kaikki Pons­sella oli­vat todella avu­liaita ja hei­dän kans­saan on oikein hyvä työs­ken­nellä.”

Metäs­työn ohella Terry haluaa olla aktii­vi­sem­min mukana Ponsse Ladie­sin toi­min­nassa ja tus­kin malt­taa odot­taa, että pää­see tutus­tu­maan ryh­män jäse­niin.

Lähellä luon­toa

“Työs­säni pää­sen seu­raa­maan läheltä luon­toa ja vil­lie­läi­miä”, Terry ker­too. Työ­uran var­rella vas­taan onkin tul­lut monen­lai­sia tapah­tu­mia.

”Kolme päi­vää ennen met­säs­tys­kau­den alkua neljä met­sä­peu­ra­puk­kia juoksi kohti met­sä­ko­netta jah­da­tes­saan naa­ras peu­raa. Lopulta isoin pukeista voitti ja ajoi muut pukit pois. Täl­laista pää­see näke­mään todella har­voin”. Terry ennätti kuvata tapah­tu­man puhe­li­mel­laan ja näyt­tää­kin usein videota maa­no­mis­ta­jille, jotka pel­kää­vät iso­jen met­sä­ko­nei­den pelot­ta­van met­sä­peu­rat pois. ”Yllä­tyk­sek­seen he saa­vat kuulla peu­ro­jen usein seu­raa­van koneita.”

Ter­ryn puhe­li­mesta löy­tyy myös kuva rie­kosta. Myrs­ky­tu­ho­jen jäl­jiltä Ter­ryllä oli kolme savot­taa lähellä toi­si­aan ja riekko seu­rasi työ­maalta toi­selle. Se jopa istui koneen kuor­ma­ti­lassa ja tuk­ki­pi­non päällä.