Hal­lit­seva nuor­ten maa­il­man­mes­tari Niko Ant­tola mukaan Pons­sen tii­miin

Met­sä­ko­neyh­tiö Ponsse Oyj on sol­mi­nut moni­vuo­ti­sen yhteis­työ­so­pi­muk­sen maas­to­hiih­don MM-mita­lis­tin, ProSki Oulua edus­ta­van Niko Ant­to­lan kanssa. Ant­tola pää­see näin ollen samaan Pons­sen kump­pa­ni­tii­miin Iivo ja Kerttu Nis­ka­sen kanssa.

Ponsse ja Ant­tola ovat molem­mat edel­lä­kä­vi­jöitä omilla aloil­laan

Ponsse on pit­kän his­to­riansa aikana mul­lis­ta­nut met­sä­ko­nea­lan kor­juu­tek­no­lo­giaa, tuo­den sii­hen huip­puo­saa­mista inno­va­tii­vi­sine rat­kai­sui­neen. Ant­tola on puo­les­taan tul­lut tun­ne­tuksi ele­gan­tista ja tehok­kaasta hiih­to­tek­nii­kas­taan ja mää­rä­tie­toi­sesta teke­mi­ses­tään kohti maa­il­man huip­pua. Ant­tola on hal­lit­seva nuor­ten maa­il­man­mes­tari ja Suo­men kautta aiko­jen nuo­rin mies­ten hiih­don arvo­ki­sa­mi­ta­listi. Ant­tola ank­ku­roi viime tal­vena Pla­nican MM-kil­pai­luissa Suo­men vies­ti­jouk­ku­een hopealle 34 vuo­den tauon jäl­keen.

Pons­sen spon­so­roin­ti­vas­taava Juha Vidgren oli pai­kan päällä todis­ta­massa mies­ten vies­ti­ne­li­kon MM-hiih­toa Pla­nicassa. ”Kyl­lä­hän se oli mel­koi­sen kyl­mä­päi­nen veto. Jo ennen vies­tiä Niko oli hiih­tä­nyt hie­nosti, mutta ihan täl­laista ank­ku­rio­suutta ei moni­kaan usko­nut näke­vänsä. Se oli hieno päivä hiih­dolle”, kuvai­lee Vidgren.

“On erit­täin hie­noa päästä Pons­sen tii­miin. Pons­sella on pit­kät perin­teet tukea suo­ma­laista huippu-urhei­lua ja työyh­tei­sössä arvos­te­taan urhei­lua. Oli mukava myös päästä tutus­tu­maan teh­taa­seen. Haluan kehit­tyä koko ajan parem­maksi ja täh­täin on vielä kor­keam­malla. Hui­pulle ei kui­ten­kaan pääse yksin, tämä on jouk­kue­pe­liä, vaikka läh­tö­vii­valla olen­kin yksin”, sanoo Niko Ant­tola.

“Niko on meille erin­omai­nen yhteis­työ­kump­pani, sillä hän edus­taa uutta urhei­lusu­ku­pol­vea perin­teik­käässä suo­ma­lai­sessa menes­tys­la­jissa. Uskomme, että Niko Ant­tola on vasta alussa ural­laan ja tulemme näke­mään häneltä vielä pal­jon upeita suo­ri­tuk­sia. Me tar­vit­semme nyt Suo­messa enem­män kuin kos­kaan hyviä esi­ku­via nuo­rille, jotta lii­kunta tulisi heille mukaan arkeen.  Olemme innois­samme siitä, että saamme olla mukana tuke­massa Nikon tai­valta hiih­tour­hei­lussa”, toteaa Pons­sen Juha Vidgren.

Lisä­tie­dot:

Juha Vidgren, Ponsse Oyj, joh­taja, yhteis­kun­ta­suh­teet 040 518 6286

Aki Paju­noja, Niko Ant­to­lan mana­geri 040 7424927