Har­ves­te­ri­paan 360 asteen kier­ron mah­dol­lis­tava PONSSE HH360 ‑rotaat­tori

Chi­len Expocorma-mes­suilla ylei­sölle esi­telty HH360-rotaat­tori, joka mah­dol­lis­taa har­ves­te­ri­pään rajoi­tuk­set­to­man kier­ron, on herät­tä­nyt pal­jon mie­len­kiin­toa asiak­kai­den kes­kuu­dessa. Uusi, yhdessä Black Brui­nin kanssa kehi­tetty rotaat­tori, on inno­va­tii­vi­nen rat­kaisu, jonka ansiosta har­ves­te­ri­pää voi kään­tyä vapaasti ympäri täy­det 360 astetta. Rotaat­to­rin avulla nos­tu­rista kul­ke­vat let­kut pysy­vät kiin­teästi pai­kal­laan ja har­ves­te­ri­pää voi kään­tyä vapaasti ilman odot­ta­mat­to­mia tuo­tan­non kes­key­tyk­siä, jotka aiheu­tu­vat kier­ty­vistä let­kuista. ”Läh­dimme kehit­tä­mään tätä rat­kai­sua asiak­kai­tamme tar­peita kuun­nel­len. Ympä­ri­pyö­rivä har­ves­te­ri­pää nopeut­taa run­ko­jen käsit­te­lyä, hel­pot­taa kul­jet­ta­jan työtä ja vähen­tää let­kui­hin liit­ty­viä ongel­mia”, ker­too har­ves­te­ri­päistä vas­taava tuo­te­pääl­likkö Janne Lopo­nen. ”Kil­pai­li­joi­demme tuot­tei­siin ver­rat­tuna rat­kai­summe on vankka, teho­kas ja ennen kaik­kea ener­gia­te­ho­kas, ja Pons­sella on yksi­noi­keus tuot­tee­seen met­sä­ko­ne­käy­tössä”, Lopo­nen jat­kaa. Rotaat­tori on saa­ta­vana Pons­sen har­ves­te­ri­pää­mal­lei­hin H6, H7, H8, H7 HD, H8 HD, H7 HD Euca ja H8 HD Euca irto­har­ves­te­ri­pää asen­nuk­sina.

“Meillä on ollut uusi rotaat­tori nyt käy­tössä yli viisi kuu­kautta ja olemme jo nyt saa­neet huo­mat­ta­via etuja yllä­pi­to­kus­tan­nuk­sissa. Uusi PONSSE HH360 ‑rotaat­tori vapaasti pyö­ries­sään aut­taa vähen­tä­mään let­ku­jen kier­ty­mistä, ja näin paran­taa har­ves­te­ri­pään suo­ri­tus­ky­kyä ja vähen­tää met­sän­kor­juu­kus­tan­nuk­sia.”

José Clau­dio Sta­nieski,
Fore­stry Mana­ger at Flo­res­tal Segundo Pla­nalto, the fore­stry branch of Brazi­lian plywood Ber­neck.