PONSSE Opti 5G

Päi­vi­tetty ohjel­mis­to­ver­sio pal­ve­lee kul­jet­ta­jaa entis­tä­kin parem­min.

Ponsse Opti 5G:n päi­vi­tetty ohjel­mis­to­ver­sio (2.0.18) on otettu tuo­tan­toon kesä­kuussa 2023. Ohjel­mis­to­ver­sio sisäl­tää useita uusia ja paran­nel­tuja tuo­teo­mi­nai­suuk­sia, joi­den jäl­keen esi­mer­kiksi:

Kaikki paran­nuk­set ja uudet tuo­teo­mi­nai­suu­det hel­pot­ta­vat kul­jet­ta­jan työtä ja teke­vät kul­jet­ta­jan työs­ken­te­lystä entis­tä­kin tehok­kaam­paa ja tuot­ta­vam­paa. 

Tällä het­kellä Ponsse Opti 5G kat­taa har­ves­te­rien osalta kaikki Pons­sen mark­kina-alu­eet. Ver­sio 2.0 päi­vi­te­tään kaik­kiin 5G:llä toi­mi­tet­tui­hin PONSSE-met­sä­ko­nei­siin.