Huip­puunsa viri­tet­tyä tii­mi­työtä Väs­ter­norr­lan­din met­sissä

On mah­tava tunne, kun homma rul­laa – kaikki yri­tyk­sessä voi­vat hyvin, eivätkä koneet tuota yllä­tyk­siä. Kun aurin­ko­kin alkaa vielä läm­mit­tää, kevät­tal­vesta on vai­kea pis­tää parem­maksi. Tätä mieltä ovat vel­jek­set Mat­tias ja Mar­kus Pers­son, jotka toi­mi­vat met­sä­ura­koit­si­joina Bred­by­nissä.

Pons­se­lais­ten vie­rai­lun aikaan läm­pö­tila on pii­run ver­ran nol­lan ala­puo­lella, mutta koneet ovat kyl­mem­piä yön ja var­hai­saa­mun jäl­jiltä. Ei kui­ten­kaan kestä kauaa, kun sula­nut lumi alkaa tipah­della siir­toa var­ten kuor­ma­tun ja kiin­ni­te­tyn koneen päältä. Kevät­tal­vea, jota jos­kus myös vii­den­neksi vuo­de­na­jaksi kut­su­taan, on jo odo­tettu. 

”Joo, se on hie­noa aikaa. Päi­vät pite­ne­vät ja läm­pe­ne­vät, mutta lunta riit­tää vielä suk­sien ja moot­to­ri­kel­kan alle”, tuu­maa Mar­kus Pers­son. 

Brö­derna Pers­sons Skogs­mas­ki­ner Ab:llä on kolme kone­ket­jua: yksi har­ven­nuk­sia ja kaksi uudis­tus­hak­kuita var­ten. Pian on tulossa myös kuor­mat­rak­tori hak­kuu­täh­tei­den keruuseen. Suu­rin osa ura­koista sijait­see 50 kilo­met­rin säteellä. Pers­so­nin vel­jek­sillä on pitkä kump­pa­nuus­suhde Hol­men-met­sä­kon­ser­nin kanssa. Asiak­kuus alkoi jo yri­tyk­sen perus­ta­mis­vuonna 1961.

Kalusto on kas­va­nut urak­ka­mää­rien mukana ja vakiin­tu­nut samalle tasolle 2010-luvun puo­li­vä­lin jäl­keen. Kone­kaup­poja on vireillä tuon tuos­ta­kin.

”Koneet sito­vat pal­jon pää­omaa. Se herät­tää toki kun­nioi­tusta, mutta olen­naista on, että kalusto on laa­du­kasta, toi­mii luo­tet­ta­vasti ja pitää toi­min­nan tuot­ta­vana.”

”Tie­ten­kin tek­niikka kiin­nos­taa myös itses­sään. Seu­raamme kehi­tystä tark­kaan, ja mei­dän met­sä­ura­koit­si­joi­den mie­li­pi­teet ja aja­tuk­set tun­tu­vat kiin­nos­ta­van myös konei­den val­mis­ta­jia”, Mar­kus Pers­son sanoo.

Yri­tyk­sen ensim­mäi­nen Ponsse oli Bear-har­ves­teri, joka han­kit­tiin vuonna 2020 uudis­tus­hak­kuita var­ten. Seu­raa­vaksi saa­pui Scor­pion-har­ves­teri har­ven­nus­ko­ne­ket­juun.

”Bear on ver­taansa vaille järeässä met­sässä, mutta tulossa ei ole kovin pal­jon sen tyyp­pi­siä ura­koita”, ker­too Mar­kus Pers­son.

Pian yri­tyk­sellä on jo kolme Pons­sen konetta. Har­ven­nus­ko­ne­ket­juun kuu­lu­van har­ves­te­rin lisäksi on tulossa kaksi kuor­mat­rak­to­ria: Elep­hant King uudis­tus­hak­kuu­ket­juun ja lisäksi Buf­falo. Vii­meksi mai­nit­tua on tar­koi­tus käyt­tää ennen kaik­kea hak­kuu­täh­teen kor­juuseen.

”Pons­sen kuor­mat­rak­to­rit teke­vät debyyt­tinsä meillä”, Mar­kus Pers­son toteaa.

Hän koros­taa, että kaik­kein tär­keintä on kone­toi­mit­ta­jan myyn­nin jäl­keis­ten pal­ve­lui­den toi­mi­vuus.

”Kaikki koneet vaa­ti­vat huol­toa välillä, ja kun niin käy, sei­sonta-aika on saa­tava mah­dol­li­sim­man lyhyeksi. Konei­den täy­tyy käydä. Tämä on sekä mei­dän että toi­mek­sian­ta­jiemme vaa­ti­mus.”

Huol­lon lähei­syys pai­noi vaa­ka­ku­pissa, kun Pers­so­nin vel­jek­set kal­lis­tui­vat Pons­sen puo­leen. Lähin Pons­sen toi­mi­paikka on Örns­kölds­vi­kissä 45 kilo­met­rin päässä, ja myös Åse­len kor­jaamo on koh­tuul­li­sen mat­kan päässä. Tämä mah­dol­lis­taa niin varao­sien kuin huol­to­hen­ki­lös­tön nopean saa­ta­vuu­den.

”Me olemme vie­lä­kin etuoi­keu­te­tum­massa ase­massa, sillä lähi­seu­dulla asuu pari Pons­sen työn­te­ki­jää. Apua ja varao­sia on siis eri­tyi­sen helppo saada.”

Myös oma koneen­kul­je­tus­la­vetti on yri­tyk­selle tär­keä etu.

”Se lisää itse­näi­syyt­tämme. Konei­den siir­tä­mi­nen onnis­tuu hel­posti omin voi­min”, sanoo Mar­kus Pers­son. 

Vielä hil­jat­tain yri­tyk­sen toi­mia­laan kuu­lui myös maan­muok­kaus, ja tuol­loin koneita siir­rel­tiin nykyis­tä­kin tiheäm­pään tah­tiin. 

Kaksi vuotta sit­ten Pers­so­nit pys­tyt­ti­vät rei­lun kokoi­sen kone­hal­lin. 

”On mel­koi­nen etu voida ajaa koneet ja huol­toauto hal­liin. Olisi pitä­nyt inves­toida sii­hen jo aiem­min”, Mar­kus toteaa hymyssä suin. 

Mar­kus ja isä Mats fir­man oman kone­hal­lin ulko­puo­lella.

Yri­tyk­sen his­to­ria ulot­tuu vuo­teen 1961. Tuol­loin­kin yrit­tä­jinä oli kaksi Pers­so­nin vel­jestä: Rolf ja Mats (nykyi­sen vel­jes­pa­rin isä). Nuo­ret vel­jek­set oli­vat kas­va­neet maa­ti­lalla, joten aja­tus met­sästä työ­paik­kana tun­tui luon­te­valta. Rolf oli jopa ehti­nyt olla apuna savo­tassa, kun kuor­mia ajet­tiin vielä hevo­sella. 

Koneel­lis­tu­mi­nen oli lap­sen ken­gissä 60-luvun alku­puo­lella. Pers­so­nin vel­jek­set aloit­ti­vat asen­ta­malla isänsä Ernfri­din maa­ta­lous­trak­to­riin – mal­lia Volvo BM 320 Bus­ter – puo­li­te­lat, jotka paran­si­vat huo­mat­ta­vasti ajet­ta­vuutta met­sässä. Puut kaa­det­tiin moot­to­ri­sa­halla ja kuor­mat­tiin käsin. Seu­raa­vassa trak­to­rissa, joka oli hitusen uudempi, isompi ja vah­vempi, oli nos­turi. 

Vähi­tel­len kuvaan tuli­vat kuor­mat­rak­to­rit: pie­nempi har­ven­nusta ja isompi uudis­tus­hak­kuuta var­ten. Pian yri­tys aloitti maan­muok­kaus­toi­min­nan, johon käy­tet­tiin aluksi hinat­ta­vaa muok­kainta. Ensim­mäi­seen har­ves­te­riin vel­jek­set inves­toi­vat 1990-luvun puo­li­vä­lissä. Mat­tias aloitti yri­tyk­sessä samoi­hin aikoi­hin.

Kalusto on pit­kään koos­tu­nut har­ves­te­reista ja kuor­mat­rak­to­reista. Myös maan­muok­kausta on tehty vuo­si­kausia. Vuonna 2004 han­kit­tiin yhdis­tel­mä­kone yhteis­työssä Hol­me­nin kanssa, jotta voi­tiin tes­tata kysei­sen tek­nii­kan käy­tön edel­ly­tyk­siä. Myö­hem­min se vaih­tui hak­kuu­täh­teen kor­juuseen sovel­tu­vaan kuor­mat­rak­to­riin, ja yri­tys inves­toi myös hak­ku­riin.

”Bio­ener­gia­mark­ki­nat ovat sahan­neet ylös ja alas. Meillä oli 15 vuotta sit­ten kone­ketju, johon kuu­lui hak­kuri ja kaksi kuor­mat­rak­to­ria hak­kuu­täh­teelle. Kun bio­ener­gia­mark­ki­nat eivät vetä­neet­kään, hak­kuri sai läh­teä ja tilalle han­kit­tiin yksi har­ves­teri lisää. Buf­falo-kuor­mat­rak­to­rin myötä palaamme taas näille mark­ki­noille.”

Myös maan­muok­kausta on välillä tehty, välillä ei. Vuonna 2014 se aloi­tet­tiin uudel­leen 20 vuo­den tauon jäl­keen. Kau­den ulko­puo­lella kone toimi kul­je­tus­puo­len lisä­re­surs­sina.

”Jotta meillä olisi enem­män kul­je­tet­ta­vaa maan­muok­kaus­kau­den ulko­puo­lella, han­kimme vielä yhden har­ves­te­rin. Maan­muok­kaus­kau­della har­ves­teri sei­soi, ja sen kaksi kul­jet­ta­jaa siir­tyi­vät suun­nit­te­lu­puo­lelle.” 

On mel­koista pala­pe­liä saada ura­kat pyö­ri­mään par­haalla mah­dol­li­sella tavalla päi­västä toi­seen ja myös pidem­mällä aika­vä­lillä. Vel­jek­sistä Mar­kus on pää­vas­tuussa resurs­sien suun­nit­te­lusta ja yri­tyk­sen hal­lin­nol­li­sista asioista. Hän hoi­taa myös konei­den kul­je­tuk­set. Mat­tias suun­nit­te­lee sulan maan aikana ja ajaa muina vuo­de­nai­koina har­ves­te­ria.

Mar­kus hoi­taa konei­den siir­rot ja yri­tyk­sen hal­lin­nol­li­set asiat.

Mar­kuk­selle ja Mat­tiak­selle on sydä­me­na­sia saada tii­mi­työ toi­mi­maan, tar­jota kai­kille mah­dol­li­suus osal­lis­tua ja pitää mieli aina avoi­mena asioille, jotka voi­daan tehdä vielä hie­man parem­min. 

”Mitä parem­min koko­nai­suus toi­mii, sitä parem­min sel­viämme yllät­tä­vistä lisä­haas­teista, kun niitä ilme­nee.”

Mat­tiasta ja Mar­kusta yhdis­tää suuri kiin­nos­tus tek­niik­kaan ja konei­siin. Perus­kou­lun jäl­keen Mat­tias lähti opis­ke­le­maan kone- ja tuo­tan­to­tek­niik­kaa, Mar­kus puo­les­taan kul­je­tusa­laa. Mat­tias aloitti per­hey­ri­tyk­sessä heti val­mis­tut­tu­aan, kun taas Mar­kus ajoi esi­mer­kiksi tuk­ki­rek­kaa ennen kuin liit­tyi mukaan.

Mitä teistä olisi tul­lut isona, jos ei met­sä­ko­ney­rit­tä­jiä?

”Haha, vai­kea kysy­mys! Tällä seu­dulla elämä pyö­rii pit­kälti met­sän ympä­rillä, ja se tar­joaa monen­lai­sia työ­ti­lai­suuk­sia. Oli­sin var­masti pää­ty­nyt teke­mään jotain konei­den tai kuorma-auto­jen parissa”, Mar­kus tuu­maa. 

Mat­tias on samaa mieltä. 

”Viih­dyn met­sässä todella hyvin. Siellä minä asun, työs­ken­te­len ja vie­tän vapaa-aikaani.”

Mat­tiak­sella on vaimo ja kaksi lasta. Per­heessä on kova into­himo met­säs­tyk­seen: ennen kaik­kea hir­ven, mutta myös kar­hun. Per­heessä on viisi koi­raa, joista neljä on har­maita nor­jan­hir­vi­koi­ria ja uusin tulo­kas itä­si­pe­rian­laika. Nekin jaka­vat isän­tänsä kiin­nos­tuk­sen met­sään ja met­säs­tyk­seen. Lisäksi Mat­tias on itse­kin met­sä­no­mis­taja. 

Myös Mar­kuk­sella ja hänen avo­puo­li­sol­laan on kaksi lasta, jotka har­ras­ta­vat muun muassa hiih­toa, rat­sas­tusta, tans­sia ja jää­kiek­koa. Avo­puo­liso toi­mii val­men­ta­jana hiih­don ja Mar­kus jää­kie­kon puo­lella. Mar­kuk­sen omiin into­hi­moi­hin kuu­luu myös len­tä­mi­nen. Hänellä on kak­si­paik­kai­nen ult­ra­ke­vyt amfi­bio­len­to­kone, jossa on työn­tö­pot­ku­rit. Maan kama­ralla hän har­ras­taa moot­to­ri­kelk­kai­lua. 

”Aika ei riitä lähi­main­kaan kaik­keen, mutta viih­dyn har­ras­tus­teni parissa ja minulla on haus­kaa. Se on tär­keää”, Mar­kus toteaa.

BRÖ­DERNA PERS­SONS SKOGS­MAS­KI­NER AB