Huolla työ­vaat­teet oikein

Kuten lait­teet myös työ­vaat­teet tar­vit­se­vat huol­toa pysyäk­seen kun­nossa. Työ­vaat­tei­den oikea hoi­ta­mi­nen on tär­keää, sillä se piden­tää nii­den käyt­töi­kää ja rasit­taa siksi myös vähem­män lom­pak­koa. Eri­tyi­sesti vaat­tei­den veto­ket­jut jou­tu­vat koe­tuk­selle sekä mekaa­ni­sen rasi­tuk­sen, että lian, kuten hie­kan ja muun maa-ainek­sen vuoksi. Työ­vaa­te­val­mis­ta­jat toi­vo­vat­kin käyt­tä­jien pese­vän vaat­teita usein, jotta veto­ket­jut pysyi­si­vät kunnossa.Oikeanlainen hoito on tär­keää myös siksi, että vaat­teet toi­mi­vat kuten on suun­ni­teltu. Hei­jas­ta­vissa vaat­teissa hei­jas­ta­vien pin­to­jen likai­suus hei­ken­tää näky­vyyttä, joka taas hei­ken­tää vaat­tei­den tur­val­li­suuso­mi­nai­suuk­sia. Palo­suo­ja­tuissa vaat­teissa lika huo­non­taa palo­suo­jaa. Lisäksi vaat­tei­den puh­tau­desta huo­leh­ti­mi­nen lisää hygie­ni­syyttä.

Hyvin hoi­dettu työ­vaate toi­mii käy­tössä par­hai­ten!

PESE
Tutustu pesu­la­pussa ole­vaan pesuoh­jee­seen ennen vaat­teen pesua. Pesuohje ker­too esi­mer­kiksi oikean pesu­läm­pö­ti­lan, jota tulee nou­dat­taa, jotta vaate ei vahin­goitu. Mate­ri­aali mää­rit­te­lee osin millä tuot­teilla vaa­tetta voi pestä ja eten­kin polyes­te­ri­set, softshell- ja kuo­ri­vaat­teet eivät kestä huuh­te­luai­netta. Huuh­te­luaine sitou­tuu vaat­teen kui­tui­hin ja huo­non­taa muun muassa sen kos­teutta siir­tä­viä omi­nai­suuk­sia. Nes­te­mäi­nen pesuaine on ylei­sesti parempi väril­li­sille vaat­teille, sillä se liu­ke­nee pesussa parem­min ja huuh­tou­tuu tehok­kaam­min. Muista nou­dat­taa annos­te­luoh­jetta, jotta väl­tyt pesuai­ne­jää­miltä.

Pesua ennen vaate kan­nat­taa kään­tää nurin­päin, joka vähen­tää vaat­teen kulu­mista ja se pysyy parem­pana pidem­pään. Jos vaate on eri­tyi­sen likai­nen se kan­nat­taa pestä oikein päin. Veto­ket­jut ja tar­rat tulee sul­kea ennen pesua, jol­loin ne eivät tartu mui­hin vaat­tei­siin.

Pese ainoas­taan täy­siä koneel­li­sia, koska mekaa­ni­nen han­kaus on osa pesuoh­jel­maa ja täysi koneel­li­nen sääs­tää ener­giaa. Älä kui­ten­kaan täytä konetta liian täy­teen, jol­loin vaat­teet eivät peseydy ja huuh­toudu kun­nolla.

Muista myös, että ainoas­taan puh­das pyyk­ki­kone takaa puh­taat vaat­teet. Vaat­teista pesussa irtoava lika kerään­tyy konee­seen ajan kanssa eten­kin mata­lissa läm­pö­ti­loissa, joten on tär­keää huol­taa pesu­ko­netta val­mis­ta­jan ohjei­den mukai­sesti. Likai­sen pesu­ko­neen tun­nis­taa esi­mer­kiksi sen epä­miel-lyt­tä­västä hajusta.

KUI­VAA
Vaat­teen pesu­lappu ker­too myös ohjeet kui­vauk­seen ja silit­tä­mi­seen. Moni tuote sopii rum­pu­kui­vat­ta­vaksi mutta ripus­tus­kui­vaus on usein paras vaih­toehto, koska se ei kutista tai vahin­goita vaat­teita. Lisäksi ripus­tus­kui­vaus sääs­tää ener­giaa. Oiko­malla tuot­teen kos­teana var­mis­tat, että suu­rem­pia ryp­pyjä ei jää.

KOR­JAA
Hie­man vahin­goit­tu­neet työ­vaat­teet kan­nat­taa kor­jata, koska se on talou­del­li­nen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen tapa. Lisäksi kor­jaa­malla sääs­tyt sopi­van uuden vaat-teen met­säs­tä­mi­seltä. Pie­net kor­jauk­set, kuten pien­ten rei­kien paik­kauk­set ja irron­nei­den nap­pien kiin­ni­tyk­set voi tehdä itse mutta suu­rem­mat työt kan­nat­taa teet­tää ompe­li­jalla – muista kui­ten­kin pestä tai peset­tää vaate ennen kor­jausta! Pahasti rik­kou­tu­nut vaate ei myös­kään suo­jaa käyt­tä­jää yhtä hyvin kuin ehjä vaate.

Jos kui­ten­kin on aika päi­vit­tää työ­vaat­teet,
Ponsse Col­lec­tion ‑työ­vaa­te­mal­listo
sisäl­tää sopi­vat ver­meet moneen tar­pee­seen.

Tar­joamme myös työ­vaat­tei­den merk­kaus­pal­ve­lun,
jolla saat työ­vaat­teet omilla logoilla ja nimi­koi­tuna.
Pyydä tar­jous säh­kö­pos­tilla: ponsseshop@ponsse.com!