Joen­suu on vuo­den koti­maan pal­ve­lu­kes­kus

Pons­sen koti­maan vuo­den 2023 huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­seksi nousi Joen­suu.  Arviointi perus­tuu asia­kas­pa­laut­tee­seen, toi­min­nan- ja tur­val­li­suu­den kehi­tyk­seen sekä kan­nat­ta­vuu­teen. Tämän lisäksi pal­ve­lu­kes­kus­ten toi­min­nan kehi­tystä arvioi Pons­sen asian­tun­ti­ja­raati. Läm­pi­mät onnit­te­lut koko Joen­suun tii­mille!

“Vuo­den 2023 valinta oli tällä ker­taa yllät­tä­vän selvä ja Joen­suu venytti pis­te­joh­tonsa tasai­sen var­malla teke­mi­sellä his­to­rial­li­sen suu­reksi. Pit­kä­jän­tei­nen työ varas­ton­hal­lin­nassa ja yhtiön tavoit­tei­den nou­dat­ta­mi­nen oli­vat var­masti vah­vasti tämän tulok­sen taus­talla”, kom­men­toi Olli Kol­jo­nen varaosa- ja mark­ki­noin­ti­pääl­likkö. 

Itä-Suo­men PONSSE-met­sä­ko­nei­den määrä on kas­va­nut alu­eella tasai­sesti ja huol­to­pal­ve­luita hyö­dyn­ne­tään aktii­vi­sesti.  Joen­suun pal­ve­lu­kes­kus on täy­den pal­ve­lun toi­mi­piste. Sieltä löy­ty­vät kenttä- ja tie­to­jär­jes­tel­mä­huolto, varaosa- ja kone­myynti, tek­ni­nen tuki sekä lisäksi myös reilu varao­sa­va­rasto ja Ponsse Shop. Huol­to­kor­jaamo ja varao­sa­va­rasto samoissa tiloissa var­mis­ta­vat huol­to­jen lyhyen läpi­me­noa­jan. Työn­te­ki­jöitä Joen­suun pal­ve­lu­kes­kuk­sessa on 14.

“Joen­suussa on kehi­tytty pal­jon ja meillä on koko­nai­suu­des­saan melko uutta huol­to­hen­ki­lös­töä. He ovat teh­neet hyvää työtä ja oppi­neet vauh­dilla tur­val­li­suu­desta tin­ki­mättä. Asiak­kai­den luot­ta­mus pai­kal­li­seen toi­min­taan näkyy hyvin esi­mer­kiksi vah­vasti lisään­ty­nei­den huol­to­so­pi­mus­ten myötä”, ker­too Marko Iiva­nai­nen, alue­huol­to­pääl­likkö, Itä-Suomi.