”Kun asiak­kaamme menes­ty­vät, niin Pons­se­kin menes­tyy”

Mar­ras­kuun alusta läh­tien Etelä-Poh­jan­maan alue­myyn­ti­pääl­lik­könä toi­mi­nut Juha Val­kea­lahti on teh­nyt huol­to­so­pi­mus­kaup­paa yli 15 vuotta. ”Uudessa pes­tissä aloi­tus tun­tuu todella hyvälle, kun saan olla entistä enem­män asiak­kai­den kanssa”, ker­too Juha ensim­mäi­sistä kuu­kausis­taan.

Val­kea­lahti on pit­kän lin­jan pons­se­lai­nen. Työ­vuo­sia tulee ensi syk­synä täy­teen pyö­reät 20. Vuonna 2004 taloon tul­lut Juha on aloit­ta­nut Sei­nä­joen huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sella asen­ta­ja­har­joit­te­li­jana. Tämän jäl­keen hom­mat jat­kui­vat asen­ta­jana ja myö­hem­min Juha toimi pit­kään huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sen ”kymp­pinä”. Tällä het­kellä työn­te­ki­jöitä on huol­lossa, myyn­nissä, varao­sissa ja kou­lu­tuk­sessa yhteensä 15.

”Asiak­kail­lemme riit­tää töitä ja se on meille tär­keää”

”Etelä-Poh­jan­maan mark­ki­na­ti­lanne näyt­tää todella hyvälle. Olemme pit­kään olleet noin 40 pro­sen­tin mark­ki­nao­suu­dessa, mutta nyt ollaan jo lähem­pänä 50 pro­sent­tia. Maa­il­man met­sä­ta­lous­mark­ki­nan tilanne on juuri nyt haas­tava, mutta minulla on silti hyvä ja luot­ta­vai­nen olo tule­vai­suu­teen”, ker­too Val­kea­lahti.

”Met­sä­ko­neille on kysyn­tää ja asiak­kail­lemme riit­tää töitä. Se on meille tär­keää”, jat­kaa Juha.

Aktii­vi­sia met­sä­ko­neita Etelä-Poh­jan­maan alu­eella on noin 200 kap­pa­letta. Kone­kauppa Juhalla on läh­te­nyt liik­keelle hyvin. Mar­ras­kuun alusta läh­tien hän on myy­nyt maa­il­man par­haita met­sä­ko­neitä jo puo­li­sen kym­mentä kap­pa­letta. Osa on tehty yhteis­työssä eläk­keelle jää­neen Reijo Pus­kan kanssa. Myös vaih­to­ko­ne­kauppa alu­eella on käy­nyt hyvin.

Ammat­ti­lai­sia oman alu­een oppi­lai­to­syh­teis­työn kautta

Pons­sen ja alu­een oppi­lai­tos­ten yhteis­työ on hyvällä mal­lilla. Yleensä Sei­nä­joen ammat­ti­kou­lun ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun SeAMKn jokai­sesta vuo­si­kurs­sista on har­joit­te­li­joita talossa. ”Mei­dän huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sen nykyi­sistä työn­te­ki­jöistä työ­elä­mään on tul­lut noin puo­let alu­een oppi­lai­to­syh­teis­työn kautta”, toteaa Val­kea­lahti.

Vapaa-aika Juhalla menee per­heen ja har­ras­tus­ten parissa. Juuri nyt aikaa halu­taan antaa nel­jän las­ten har­ras­tuk­sille, mutta välillä Juha läh­tee myös kalaan, met­sälle tai viet­tää aikaa moot­to­ri­pyö­ränsä parissa.