Met­sä­ko­ne­si­mu­laat­to­rit oppi­mi­sen tukena

Rova­nie­men kou­lu­tus­kun­tayh­tymä, REDU, on Lapin suu­rin amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­täjä, jonka toi­minta-alu­eena on koko Lapin maa­kunta. Rova­nie­men Jän­kä­tien yksi­kössä kou­lu­te­taan muun muassa tule­via met­sä­alan osaa­jia ja oppi­lai­tos on panos­ta­nut han­ke­toi­min­nan avulla moni­puo­lis­ten oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen ja ‑väli­neis­tön kehit­tä­mi­seen. Yhtenä esi­merk­kinä han­ke­toi­min­nan tulok­sista ovat käy­tössä ole­vat moni­puo­li­set Pons­sen met­sä­ko­ne­si­mu­laat­to­rit. Tapa­simme ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joita ja pää­simme kysy­mään koke­muk­sia simu­laat­to­reista.

Ponsse Full Simu­la­tor.

Mikä sai tei­dät kiin­nos­tu­maan met­sä­alasta? 

”Papal­lani oli puun­kor­juu­yri­tys, myös isäni on aja­nut koneita. Molem­mat ovat olleet esi­ku­viani ja kun pää­sin mukaan näke­mään työs­ken­te­lyä, aja­tus met­sä­alan opin­noista vah­vis­tui”, ker­too Viivi Posti. 
 
Myös Tommi Pek­ka­lan opis­ke­lu­pai­kan valin­nan taus­talla on perhe. ”Enoni ajoi konetta. En tien­nyt mihin haluan opis­ke­le­maan ja eno suo­sit­teli met­sä­alaa ja otti mukaan met­sään. Siitä kiin­nos­tus heräsi. Kävin uudes­taan kokei­le­massa koneella ajoa, ja myös met­su­ri­hom­missa”.  

Inka Rou­nela ja Eeli Tuisku kiin­nos­tui­vat alasta, koska molem­mat viih­ty­vät luon­nossa ja har­ras­ta­vat met­säs­tystä. Molem­mat ovat myös kiin­nos­tu­neita met­sä­ko­neista ja met­su­rin töistä.  

Viivi Posti ja Inka Rou­nela Ponsse Multi Simu­la­to­rin ohjai­missa.

Mil­laista simu­laat­to­reilla oppi­mi­nen on? 

”Simu­laat­to­rien avulla oppii aluksi kaikki ”napit ja vivut”, sillä perus­ju­tut ovat samat koneessa ja simu­laat­to­rissa”, totea­vat Viivi ja Eeli.  ”Simu­laat­to­reilla ope­tel­lessa on myös enem­män varaa vir­heille kuin oikealla koneella”, jat­kaa Viivi.  
 
Inkalla ei ollut aiem­paa koke­musta koneella aja­mi­sesta ennen simu­laat­to­reita. ”Kun menin aja­maan oikeaa konetta, oli hyvä, että oli jo hie­man koke­musta siitä, mil­laista koneella aja­mi­nen on.”  ”Kyl­lä­hän se aluksi hel­potti, kun lähti met­sään koneella aja­maan ja tiesi, miten kone suun­nil­leen toi­mii”, lisää Tommi.  

”Nyt kun on pääs­syt aja­maan oikeaa konetta, niin simu­laat­tori voi olla jopa haas­ta­vampi ajet­tava”, nau­rah­ta­vat Eeli ja Tommi.  

Eeli Tuisku ja Tommi Pek­kala.

Onko teillä tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mia met­sä­alalla? 

”Jos kou­lun kautta opet­te­lee myös moton niin tule­vai­suu­dessa suo­raan motoa aja­maan. Jos ei motoa opet­tele, niin sit­ten ajo­ko­ne­hom­miin”, toteaa Tommi. Myös Eelin suun­ni­tel­missa on moton aja­mi­nen.  
 
Inkalla siin­tää toi­veissa työt met­sä­alalla. ”Jos­sain koh­taa haa­veena olisi myös jat­ko­kou­lut­tau­tu­mi­nen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa”.  

”Toi­vot­ta­vasti työl­lis­tyn, ehkä myös yri­tyk­sen voisi perus­taa”, haa­vei­lee Viivi.  

Ponsse simu­laat­to­rilla met­sä­ko­neen kul­jet­taja tai sel­lai­seksi aikova pys­tyy käte­västi sisäis­tä­mään työn­teon olen­nai­sim­mat vai­heet ja saa­maan arvo­kasta käy­tän­nön tun­tu­maa koneen käy­töstä. Simu­laat­tori on teho­kas ja eko­lo­gi­nen tapa saada oppia tosi­ti­lan­teista.

Voit tutusta eri­lai­siin simu­laat­to­ri­vaih­toeh­toi­hin https://www.ponsse.com/fi/tuotteet/simulaattorit#/