Met­sä­sa­la­po­lii­si­päi­vässä luo­daan poh­jaa lap­sen met­sä­suh­teelle 

Siellä täällä Suo­messa on jo havaittu kou­lu­jen lähi­met­siin ilmes­ty­nyt uusi par­vei­leva laji, met­sä­hii­ren pikku apu­lai­nen. Pikku apu­lai­set näyt­tä­vät ulkoi­sesti ylei­sesti tavat­ta­vilta esi­kou­lui­käi­siltä tai 1.–2.-luokkalaisilta lap­silta. Sala­po­lii­si­teh­tä­vissä ole­van pikku apu­lai­sen voi kui­ten­kin tun­nis­taa kädessä ole­vasta suu­ren­nus­la­sista tai iloi­sesta hih­kai­susta, jonka apu­lai­nen pääs­tää löy­täes­sään hyp­py­hän­täi­sen tai kova­kuo­riai­sen. Toi­si­naan lajin voi tavata sam­mal­mät­täällä istu­massa ja syö­mässä ret­kie­väitä tai juo­massa pil­li­me­hua. Yksi­löi­den käyt­täy­ty­mistä näyt­tää ohjaa­van kou­lu­tettu Met­sä­sa­la­po­lii­sien ohjaaja. Tämän uuden lajin odo­te­taan edel­leen yleis­ty­vän eri puo­lilla Suo­mea tämän vuo­den aikana. 

Jos näet kuvauk­seen sopi­via met­sä­hii­ren pikku apu­lai­sia sala­po­lii­si­teh­tä­vissä, olet onnis­tu­nut osu­maan pai­kalle Met­sä­sa­la­po­lii­sit-met­sä­päi­vään.  Met­sä­sa­la­po­lii­sit-met­sä­päivä on Suo­men 4H-lii­ton tuot­teis­tama toi­min­ta­malli esi­kou­lu­lais­ten ja ala­kou­lun 1–2‑luokkalaisten las­ten met­sä­suh­teen vah­vis­ta­mi­seksi. Päivä on raken­nettu tari­nal­li­seksi ja kou­lu­jen ope­tusta tuke­vaksi 2,5 tun­nin mit­tai­seksi tapah­tu­maksi, joka voi­daan toteut­taa kou­lun lähi­met­sässä. Päi­vän ohjaa 4H-jär­jes­tön kou­lut­tama ohjaaja. 

Met­sä­sa­la­po­lii­sit töissä. Kuva: Mar­jaana Mal­ka­mäki

Päi­vän tavoit­teena on antaa lap­sille roh­keutta met­sässä liik­ku­mi­seen, intoa uuden oppi­mi­seen ja ymmär­rystä met­sän eri mer­ki­tyk­sistä.  

“Me haluamme omalla toi­min­nal­lamme tukea näitä näkö­kul­mia, jotta lapsi saa moni­puo­li­sen kivi­ja­lan, jonka päälle hän voi sit­ten vuo­sien aikana raken­taa ja rikas­tut­taa omaa met­sä­suh­det­taan”, ker­too kehi­tys­pääl­likkö Sampo Juha­joki Suo­men 4H-lii­tosta. 

Met­sä­sa­la­po­liisi-päi­viä on kehi­tetty ja pilo­toitu vuo­sien 2022–23 aikana. Jo aiem­min 4H-toi­min­nassa on ollut Met­sä­sa­la­po­liisi-tee­ma­ker­hot ja nii­den poh­jalta on kehi­tetty tätä kou­lu­yh­teis­työ­hön sopi­vaa yhden päi­vän met­sä­ret­ken mal­lia. 

Tänä vuonna päi­viä on jo jär­jes­tetty 38 paik­ka­kun­nalla 48 kou­lu­luo­kan kanssa. Näi­hin met­sä­ret­kiin on osal­lis­tu­nut tänä vuonna jo noin 1300 lasta. Syk­syllä päi­viä on tar­koi­tus jär­jes­tää lisää eri kou­luilla. “Pai­kal­li­set 4H-yhdis­tyk­set ovat odot­ta­neet tätä innok­kaasti. Meille liit­toon on tul­lut luke­mat­to­mia kyse­lyitä pai­kal­li­silta yhdis­tyk­siltä, koska he saa­vat tämän käyt­töön.”

Myös opet­ta­jat ovat kiin­nos­tu­neet mal­lista. Met­sä­sa­la­po­lii­sit-päi­vää esi­tel­tiin muun muassa tam­mi­kuussa opet­ta­jien Educa-mes­suilla. 

“Kiin­nos­tu­neita opet­ta­jia oli val­tava määrä, kun meillä on val­mis malli, joka on aja­teltu koulu‑, lapsi- ja oppi­mis­läh­töi­sesti. On otettu huo­mioon kou­lu­jen ope­tus­suun­ni­tel­mat ja nii­den perus­teet.” 

Kuva: Mar­jaana Mal­ka­mäki

“Kun meiltä tulee pereh­ty­nyt ohjaaja, joka ohjaa päi­vän, opet­ta­ja­kin voi kes­kit­tyä tapah­tu­maan ja saada siitä kim­mok­keita ja uutta oppia. Madal­le­taan kyn­nystä sen lähi­met­sän hyö­dyn­tä­mi­seen ope­tuk­sessa, kun meiltä on val­miiksi suun­ni­teltu reitti, sisäl­löt ja eväs­paikka. Lisäksi meiltä on käyty läpi tur­val­li­suus­asiat.”

Suo­men 4H-liit­toon kuu­luu 184 pai­kal­lista 4H-yhdis­tystä, jotka toteut­ta­vat las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taa ja kou­lu­yh­teis­työtä. Jär­jes­tön toi­min­nan kolme tär­keää tee­maa ovat metsä, käden­tai­dot ja ruoka.  

“Ker­ho­toi­min­nassa suo­si­tuin teema on ruoka, Saf­ka­san­kari-ker­hot ovat super­suo­sit­tuja. Mutta yli puo­let mei­dän kou­lu­yh­teis­työs­tämme on met­sä­ai­heista”, Juha­joki ker­too. 

Kou­luille 4H tar­joaa eri­lai­sia met­sä­ai­hei­sia tuot­teita eri ikä­luo­kille. Met­sä­sa­la­po­lii­si­päivä on suun­nattu esi­kou­lu­lai­sille ja 1–2‑luokkalaisille met­sä­suh­teen poh­jus­ta­mi­seksi. Sen jäl­keen on mah­dol­lista jat­kaa met­sä­suh­teen raken­ta­mista pala ker­ral­laan.  

“7–9‑luokkalaisille meillä jo on ylä­kou­lu­lais­ten met­sä­päi­vät, joissa me puhumme eri­tyi­sesti siitä, että sata­pro­sent­tia puusta hyö­dyn­ne­tään. Puhu­taan ilmas­to­vai­ku­tuk­sista ja puun kas­vusta, puu­poh­jai­sista tuot­teista sekä suo­ma­lai­sen met­sän käy­tön parissa ole­vista opis­kelu- ja työ­mah­dol­li­suuk­sista.”

Juha­joki ker­too, että met­säe­lin­kei­not ovat yhtenä osana 4H:n met­sä­suh­teen raken­ta­mis­po­lulla. 

“Met­säe­lin­kei­not ovat moni­puo­li­sesti osa tätä punaista lan­kaa. Mukana ovat kaikki ne laa­jat vai­ku­tuk­set, mitkä suo­ma­lai­sen met­sän käy­töllä on mei­hin ihmi­siin, puhu­taan sit­ten hen­ki­lö­koh­tai­sesta hyvin­voin­nista tai mei­dän koko Suo­men hyvin­voin­nista.”

Miten pää­see mukaan?  

Jos Met­sä­sa­la­po­lii­si­päivä tai muu kou­lu­yh­teis­työ kiin­nos­taa, opet­ta­jat voi­vat olla yhtey­dessä pai­kal­li­seen 4H-yhdis­tyk­seen. Yhdis­tys­ten tie­dot löy­ty­vät sivuilta www.4h.fi