Neljä vuo­si­kym­mentä yhteis­työs­työtä Pons­sen kanssa 

Kun­nos­taes­saan van­haa har­ves­te­ri­aan 80-luvulla Rolf Nyström valitsi sii­hen Pons­sen har­ves­te­ri­pää .  Tuol­loin alkoi yhteis­työ, joka on jat­ku­nut tähän päi­vään saakka. Rolf muis­te­lee 40 vuot­taan met­sä­alalla ja yhteis­työtä Pons­sen kanssa. 

Rolf Nyström on seu­ran­nut läheltä met­sä­ko­nei­den kehi­tystä – ensin työn­te­ki­jänä ja  myö­hem­min ura­koit­si­jana. Tällä het­kellä kone­kan­taan kuu­luu PONSSE Cobra ‑har­ves­teri ja PONSSE Buf­falo ‑kuor­mat­rak­tori. Koneet ovat käy­tössä kah­dessa vuo­rossa Joku­mu­kan ja sen ympä­ris­tön uudis­hak­kuilla.

Nyströ­millä on käy­tös­sään  har­ves­teri, mutta aiem­min hän työs­ken­teli myös  kak­si­kou­rai­sella har­ves­te­rilla.  

”Tek­niikka on kehit­ty­nyt val­ta­vasti. Hydrau­liikka, meka­niikka, mate­ri­aa­lit, elekt­ro­niikka, ergo­no­mia ja kul­jet­ta­jan työym­pä­ristö, eli oikeas­taan kaikki. Nyky­ään tuot­ta­vuus on suuri, samoin käyt­tö­var­muus. Tänä päi­vänä  on jo itses­tään­sel­vyys, että kaikki toi­mii.” 

Jos Rolf Nyström ei ole har­ves­te­rin ohjai­missa tai hoi­ta­massa yri­tyk­sensä asioita, hän suun­taa met­säs­tä­mään tai kalas­ta­maan.  

Rolfs Skogs­mas­ki­ner AB tekee töitä lähinnä Sveas­ko­gille.  Met­sä­maat ovat Poh­jois-Ruot­sille tyy­pil­listä, lähes yksi­no­maan män­tyä.  Pui­den kes­ki­ti­la­vuus 0,20–0,25 kuu­tio­met­riä

Vuonna 2019 yri­tyk­sessä otet­tiin käyt­töön ensim­mäi­nen har­ves­teri. Se oli Ruot­sissa ensim­mäi­nen uuden suku­pol­ven PONSSE Cobra. PONSSE Buf­falo otet­tiin käyt­töön vuo­den 2023 syys­kuussa. Yri­tyk­sellä on ollut aiem­min käy­tössä myös van­hem­man suku­pol­ven Cobra. 

Tark­kaan har­kittu kone­ketju 

Rolf Nyström viih­tyy hyvin Cobran ohjaa­mossa ja arvos­taa Buf­fa­lon moni­puo­li­sia omi­nai­suuk­sia. Yhdessä ne ovat toi­mek­sian­toi­hin hyvin sopiva kone­ketju. 

”Har­ves­te­rilla on pal­jon tun­teja taka­naan, joten vaihto uuteen voi pian olla ajan­koh­tai­nen”, ker­too Rolf Nyström, joka on nyt kat­sel­lut PONSSE Scor­pion ‑har­ves­te­ria. 

Opis­ke­luai­ko­jensa lop­pu­puo­lella Rolf Nyström har­kitsi val­tion­met­sän­hoi­ta­jan työtä, mutta tie­dossa oleva per­heen­li­säys sai hänet valit­se­maan koti­ken­tän.  

”Met­sä­ta­lous on luon­teva osa seu­tua, enkä ole kos­kaan katu­nut valin­taani tehdä työtä met­sä­ko­neilla.” 

Rolf Nyströ­min alkuai­koina alalla oli taval­lista, että koneet oli­vat erit­täin pit­käi­käi­siä. Niitä korjattiin,hitsattiin ja moot­to­reita sekä vaih­de­laa­ti­koita ja hydrau­li­pump­puja  vaih­det­tiin. Juuri täl­lai­sen kun­nos­tus­työn vuoksi hän oli aikoi­naan ensim­mäi­sen ker­ran yhtey­dessä Pons­seen. 

”En tun­te­nut sil­loin lain­kaan Pons­sea yri­tyk­senä, mutta nyt tun­nen”, hän sanoo hymyil­len iloi­sena siitä, että on saa­nut seu­rata suo­ma­lai­sen met­sä­ko­ne­val­mis­ta­jan työtä jo 1980-luvulla. 

Pit­käi­käi­sistä koneista puhut­taessa Rolf muis­te­lee tapausta vuo­delta 2005: Gudrun-myrs­kyn jäl­keen hän osal­lis­tui met­sä­töi­hin myrs­kyn mur­jo­malla alu­eella, ja pää­tyi sil­loi­sella PONSSE Ergol­laan vain muu­ta­man kym­me­nen kilo­met­rin pää­hän kun­nos­ta­mas­taan har­ves­te­rista, johon hän oli asen­ta­nut PONSSE-har­ves­te­ri­pään useita vuo­sia aiem­min. 

”Koneen uusi omis­taja oli iloi­nen saa­des­saan minuun yhtey­den, koska koneessa otet­tiin käyt­töön useita eri­kois­rat­kai­suja sinä aikana, kun se oli omis­tuk­ses­sani.” 

Huol­to­so­pi­mus selvä valinta 

Rolf Nyströ­mille PONSSE Active Care ‑huol­to­so­pi­mus oli selvä valinta. 

”Voin olla varma siitä, että huolto tulee teh­dyksi – oikealla tavalla ja oike­aan aikaan. Lisäksi Ponsse saa kaik­kien konei­den huol­to­tie­dot, mistä on hyö­tyä vaih­don yhtey­dessä.” 

Lähim­mälle PONSSE-huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­selle on melko pitkä matka, mutta tar­vit­ta­vat varao­sat toi­mi­te­taan kui­ten­kin nopeasti. 

”Aamulla tilattu osa saa­puu illalla linja-auton mukana.”  

Ylei­sesti ottaen erin­omai­nen käyt­tö­var­muus mer­kit­see pal­jon, sanoo Rolf Nyström, joka mie­luum­min met­säs­tää ja kalas­taa kuin ras­saa koneita. Hän arvos­taa työn vapautta ja met­sää työ­paik­kana. Paras vuo­den­aika on kesä, mutta myös kevät­talvi on mie­lui­nen. Hän pär­jäisi kui­ten­kin koko­naan ilman joulu-hel­mi­kuuta. 

Ahke­rat ja arvos­te­tut työn­te­ki­jät 

Rolf Nyström arvos­taa työn­te­ki­jöi­tään pal­jon. Lars Olof Eng­man on työs­ken­nel­lyt vuo­sien ajan Buf­fa­lolla. Anders Sten­man on uudempi työn­te­kijä kuor­mat­rak­to­rin kul­jet­ta­jana. Rolf Nyström jakaa har­ves­te­rin yhdessä poi­kansa Wil­liam Jöns­so­nin kanssa, joka aloitti yri­tyk­sessä vuonna 2008. 

Wil­liam Jöns­son työs­ken­te­lee sekä har­ves­te­rilla että kuor­mat­rak­to­rilla.

”Osaa­vat met­sä­ko­nei­den kul­jet­ta­jat ovat kul­lan arvoi­sia. Emme pysty miten­kään kil­pai­le­maan kai­vo­sa­lan kanssa pal­koissa, mutta met­sällä on toi­vot­ta­vasti muita arvoja. 

Rolf Nyströ­min mie­lestä hänen yri­tyk­sensä on juuri sopi­van kokoi­nen. 

”Minulla on ollut aiem­min kaksi kone­ket­jua, mutta nykyi­nen on hel­pom­min hal­lit­ta­vissa ja edel­lyt­tää myös minulta pal­jon tun­teja har­ves­te­rilla. Se on minulle mie­luista.” 

Rolf Nyströ­mille ja hänen pojal­leen Wil­liam Jöns­so­nille metsä on mie­luisa työym­pä­ristö. Tässä he ovat vie­rai­lulla Ponsse AB:llä, kun yri­tys juh­listi 30 vuot­taan Ruot­sissa.