Osaa­mi­sen päi­vi­tys­pa­ketti

Kun asiak­kaalle toi­mi­te­taan uusi met­sä­kone, niin Pons­sen käyt­tö­kou­lut­taja suo­rit­taa käyt­töön­ot­to­kou­lu­tuk­sen. Tämä on tyy­pil­li­nen kou­lu­tus­tii­min kon­takti asiak­kaa­seen. Koneen toi­mi­tuk­sen yhtey­dessä huo­leh­di­taan, että asiak­kaalla on kaikki tar­peel­li­nen tieto koneen tur­val­li­seen ja tehok­kaa­seen käyt­tä­mi­seen. Käyt­töön­ot­to­kou­lu­tus on yleensä ensim­mäi­nen kerta, kun asia­kas ja Pons­sen kou­lu­tus­tiimi koh­taa­vat.

Puhu­taanko kou­lut­ta­mi­sesta vai osaa­mi­sen päi­vit­tä­mi­sestä?

Met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jan työ on hyvin pit­källe toi­min­taa päi­vit­täis­ten rutii­nien varassa. Kul­jet­taja voi jutella puhe­li­messa tai kuun­nella radiota / podcas­teja samalla kun työ rul­laa omalla pai­nol­laan. Rutiini syn­tyy pit­kän ajan koke­muk­sen kautta. Työssä opi­tut tai­dot ovat muut­tu­neet rutii­neiksi. Rutii­nit tuke­vat päi­vit­täistä työs­ken­te­lyä.

Kui­ten­kin tek­niikka kehit­tyy. Kul­jet­ta­jaa tuke­vaa ja työtä hel­pot­ta­vaa auto­maa­tiota on yhä enem­män uusissa koneissa. Tässä pii­lee vaa­ran paikka, jos omaa osaa­mista ei päi­vi­tetä vas­taa­maan työs­ken­te­lyä tämän päi­vän koneilla, niin työ voi olla enem­män rasit­ta­vaa kuin on tar­koi­tus.

Konei­den tek­no­lo­gia kehit­tyy ja uusia rat­kai­suja kul­jet­ta­jan jak­sa­mi­seen ja tehok­kaa­seen työs­ken­te­lyyn kehi­te­tään jat­ku­vasti. Tämä näkyy Pons­sella uusina inno­va­tii­vi­sina tuo­te­uu­tuuk­sina sekä jat­ku­vana ohjel­mis­to­jen kehi­tyk­senä. Tämä tar­koit­taa myös samalla, että ruti­noi­tu­neita työs­ken­te­ly­ta­poja tulee tar­kas­tella ter­veen kriit­ti­sesti ja tut­kia, onko omassa työs­ken­te­lyssä jotain, mitä voi muut­taa tai tehdä toi­sin aja­tuk­sella ”vähem­män on enem­män”.

Teho­kas ei aina tar­koita suurta mää­rää teh­tyä työtä. Tämän päi­vän met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jalta vaa­di­taan pal­jon: asiak­kai­den toi­veet, met­säyh­tiöi­den vel­voit­teet ja ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set vaa­ti­vat aina yhä enem­män huo­miota kul­jet­ta­jalta.

Kone­val­mis­ta­jana Ponsse haluaa hel­pot­taa kul­jet­ta­jan työs­ken­te­lyä kehit-tämällä tuot­tei­taan jat­ku­vasti. Digi­taa­li­set pal­ve­lut anta­vat yhä enem­män infor­maa­tiota konei­den kun­nosta ja tuot­ta­vuu­desta. Datan perus­teella yrit­täjä voi ana­ly­soida yri­tyk­sensä toi­min­taa ja kehit­tää sitä.

Pons­sen kou­lu­tus­tiimi

Pons­sen kou­lu­tus­tiimi kou­lut­taa niin Suo­messa kuin ulko­mailla. Kou­lu­tuk­sen avulla asiak­kaat saa­vat par­haan mah­dol­li­sen hyö­dyn koneista sekä kul­jet­ta­jien työ­päi­vät ovat mah­dol­li­sim­man suju­via.

Pons­sen val­miista kou­lu­tus­pa­ke­teista voi­daan rää­tä­löidä asiak­kaan tar­peet täyt­tävä koko­nai­suus. Kou­lu­tus voi­daan jär­jes­tää Pons­sen toi­mi­pis­teessä, asiak­kaan tiloissa tai koneella. Joi­ta­kin kou­lu­tuk­sia voi­daan tehdä myös etäyh­tey­den avulla.

Pons­sen kou­lu­tus­tiimi on val­miina, jotta sinä voit saada käyt­töösi vii­mei­sim­mät vin­kit Pons­sen met­sä­ko­neilla työs­ken­te­lystä.

Lisää tie­toa Ponsse-kou­lu­tuk­sista löy­dät osoit­teesta
www.ponsse.com / Pal­ve­lut / Ponsse Aca­demy