PONSSE Ladyt juh­li­vat Suo­messa ja Yhdys­val­loissa

Ponsse Lady­jen toi­minta on täynnä posi­tii­vi­sia aja­tuk­sia, muka­via ihmi­siä, yhteis­hen­keä ja innos­tusta.

Klu­bin toi­minta-aja­tuk­sena on yhdis­tää PONSSE-met­sä­ko­neilla ura­koi­vien yrit­tä­jien puo­li­sot sekä nais­puo­li­set met­sä­ko­ney­rit­tä­jät ja tar­jota heille mah­dol­li­suus ver­kos­toi­tua yhtei­sen toi­min­nan myötä. Jokai­sen klu­bi­lai­sen taus­talla on tavalla tai toi­sella metsä ja sii­hen liit­tyvä yrit­tä­jyys. Puo­li­sot ovat usein myös itse vah­vasti mukana puun­kor­juu­yri­tyk­sen toi­min­nassa ja arjessa.

Klubi aloitti toi­min­tansa Finn­Metko-mes­suilla vuonna 2004, ja tänä vuonna juh­li­taan­kin jo 20. toi­min­ta­vuotta. Suo­messa toi­min­nassa on mukana lähes 270 hen­ki­löä ja toi­minta on laa­jen­tu­nut use­aan eri maa­han.

Kaik­kia ladyjä yhdis­tää halu jakaa niin työ­hön kuin vapaa-aikaan­kin liit­ty­viä koke­muk­sia ja aja­tuk­sia. Yhtei­set kou­lu­tuk­set, yhdessä koettu ja jaettu on kehit­tä­nyt klu­bi­lais­ten amma­til­lista osaa­mista ja vah­vis­ta­nut ver­kos­toja.

Suo­men lady­jen toi­min­taa vetä­vät Pia Kai­nu­lai­nen, Piia Vidgren ja kohta vuo­den mukana ollut Eve­liina Virk­ku­nen.

Suo­messa Lady­jen toi­min­toja ohjaa Pia Kai­nu­lai­nen, Eve­liina Virk­ku­nen ja Piia Vidgren.

Parasta antia Ladyt toi­min­nassa ovat myös lähei­set ystä­vyys­suh­teet, joita on tul­lut vuo­sien var­rella.

”Tapaa­mi­sia on 1–3 ker­taa vuo­dessa ja yhteyttä pide­tään tapaa­mis­ten välil­lä­kin ja tässä poru­kassa, jos missä, ymmär­re­tään met­sä­ko­ney­rit­tä­jien arkea. Nauru ja puheen­so­rina kuu­lu­vat jo kauas, kun ladyt koh­taa­vat toi­sensa”, Piia Vidgren kom­men­toi.

Pia ja Piia ovat olleet toi­min­nassa mukana alusta saakka ja muis­te­le­vat­kin läm­möllä yhdessä teh­tyjä reis­suja ulko­maille.

”Kuli­na­ris­ti­set elä­myk­set ovat reis­su­jen koho­koh­tia; muis­toja on ker­ty­nyt mm. Pär­nusta, jossa sepän­pa­jalla nau­tit­tiin mul­gi­puu­roa. Ruot­sin Yxta­hol­min linna oli hulp­pea ja ker­ras­saan ainut­laa­tui­nen koke­mus oli Ron­dele Ranc­hillä USA:n Ponsse Lady­jen vie­raana! Lasin­pu­hal­lusta Nor­jassa, säk­ki­pil­lit Skot­lan­nissa, Pra­han Kaar­len­silta, Irlan­nin vih­reät num­met, Sak­san vie­railu kah­teen ottee­seen, Ponsse Ladies Inter­na­tio­nal Mee­ting Por­tu­ga­lin Évo­rassa yhdessä USA:n, Ruot­sin ja Sak­san Lady­jen kanssa, kuu­lui­sat koh­teet, mm. his­to­riaa huo­ku­vat Kii­nan muuri ja Tai­vaal­li­sen rau­han aukio, Ere­mi­taasi sekä Eif­fel-torni. Olemme kävel­leet pit­kin Champs-Élysées’tä Rie­mu­kaa­relle ja ris­teil­leet Sei­nellä. USA:ssa näimme Vapau­den­pat­saan ja koimme Man­hat­ta­nin lop­pu­mat­to­man syk­keen, Times Squa­ren välk­ky­vät valot ja kak­sois­tor­nien hil­jai­seksi vetä­vät rau­niot. Saimme myös lou­nas­taa Suo­men New Yor­kin pää­kon­su­lin resi­dens­sissä Cent­ral Par­kin kupeessa, muu­ta­mia koh­teita mai­ni­tak­semme. Tämän kai­ken lisäksi olemme saa­neet tie­toa pai­kal­li­sesta puun­kor­juusta ja met­sän­hoi­dosta vie­rail­les­samme koh­de­maan tytä­ryh­tiössä tai jäl­leen­myy­jällä.”

”Koti­maan koh­teissa meillä on myös aina jotain toi­min­taa vaik­kapa väria­na­lyy­sista, liuk­kaan kelin ajo­har­joit­te­lusta zum­baan ja kun­to­nyrk­kei­lyyn. Hel­mi­kuussa Vie­re­män vie­rai­lun yhtey­dessä tutus­tuimme taas uuteen lajiin – mat­to­pi­la­tek­seen.”

”Tapaa­mi­set koti­maan eri koh­teissa ovat jää­neet pysy­västi mie­leen. Vie­rai­lut mm. Jär­vi­sy­dä­messä, Pun­ka­har­julla, Epecillä ja Lup­po­lin­nassa, Bent­leyllä ajo Mäke­lässä, Pieni kar­hun­kier­ros Rukalla ja revon­tu­li­retki Ylläk­sellä, jol­loin mökin pihalle kop­sut­teli poroja meitä ihmet­te­le­mään.”

”Korona vai­kutti mei­dän­kin toi­min­taamme, mutta onneksi pää­simme taas vih­doin reis­suun 2023 ja vie­rai­limme Puo­lan Kra­ko­vassa. Siellä tutus­tuimme maa­il­man­his­to­riamme mer­kit­tä­vim­piin mat­kai­lu­koh­tei­siin, Unescon maa­il­man­pe­rin­tö­lis­talla ole­vaan museoon ja Oscar Schind­le­rin elo­ku­vas­ta­kin tutulle teh­taalle sekä Wie­licz­kan suo­la­kai­vok­selle. Kut­suimme ladyt myös Vie­remä-päi­vään ja Run­nin kyl­py­lään”, Pia Kai­nu­lai­nen kiteyt­tää vii­me­ai­kai­sia tapah­tu­mia.

Juh­la­vuonna on Vie­remä-päi­vän lisäksi luvassa odo­tettu reissu Etelä-Rans­kaan ja juh­la­vuo­den hui­pen­nus tie­tysti syk­syllä Finn­Metko-mes­suilla. Sil­loin pyö­reät 20 vuotta tule­vat viral­li­sesti täy­teen.

YHDYS­VAL­LOISSA LADYT OVAT TOI­MI­NEET JO KYM­ME­NEN VUOTTA

Ponsse Lady­jen yhteistä mat­kaa muis­te­le­vat Diana Olkowski ja Demi Litke. 

”Ponsse Ladies perus­tet­tiin Yhdys­val­loissa vuonna 2014, ja ensim­mäi­nen tapah­tu­mamme jär­jes­tet­tiin Scor­pion King ‑har­ves­te­rin lan­see­rauk­sen yhtey­dessä. Läh­dimme vene­ret­kelle Wiscon­sin­joelle, ja siitä yhtei­nen mat­kamme alkoi. Kuu­limme, että Suo­messa toi­mii vas­taava klubi, joka kokoaa yhteen met­sä­ko­nea­lalla työs­ken­te­le­viä nai­sia. Niinpä pää­timme perus­taa oman.”

”Halusimme, että alalla työs­ken­te­le­vät nai­set voi­si­vat kokoon­tua yhteen jaka­maan koke­muk­si­aan ja tari­noi­taan, tuke­maan toi­si­aan ja raken­ta­maan yhteistä muis­toja. Emme kos­kaan unis­sam­me­kaan osan­neet aja­tella, mil­lai­sia ystä­vyys­suh­teita olemme luo­neet ja mil­lai­sia haus­koja het­kiä olemme yhdessä koke­neet ja tulemme koke­maan myös jat­kossa.”

”Ponsse Ladies kokoon­tuu ker­ran vuo­dessa, ja jokai­nen tapah­tuma on hyvin suun­ni­teltu. Pidäm­me­kin aina mie­lessä, että klu­bin kokoon­tu­mi­sissa mei­dän pitäisi joko oppia jotain uutta tai lah­joit­taa aikaamme mui­den aut­ta­mi­seksi. Olemme esi­mer­kiksi kerän­neet rahaa Ame­ri­kan syö­päyh­dis­tyk­selle, aut­ta­neet meren­ran­to­jen puh­dis­ta­mi­sessa, aja­neet PONSSE-koneita ja oppi­neet ver­kos­tomme toi­min­nasta. Usein kuu­le­mamme lause on: ’Ei ole väliä, minne menemme tai mitä teemme. Kyse on siitä ajasta, jonka vie­tämme yhdessä.’

Klu­bimme jäse­net ovat par­haita, eikä meillä olisi tätä ryh­mää ilman heitä.”

”Olemme mat­kus­ta­neet moniin paik­koi­hin, kuten Suo­meen, Espan­jaan ja Por­tu­ga­liin, ja Yhdys­val­loissa olemme käy­neet Flo­ri­dassa, Wiscon­si­nissa, Illi­noi­sissa, New Yor­kissa, Mary­lan­dissa ja Mon­ta­nassa. Olemme teh­neet reis­sun yhdessä Suo­men Ponsse Lady­jen kanssa myös Rhi­ne­lan­de­riin, Wiscon­si­niin ja New Yor­kiin!”

”Ladyt kokoon­tu­vat vuonna 2024 elo­kuussa, jol­loin tulee tasan 10 vuotta, kun tapa­simme ensim­mäi­sen ker­ran elo­kuussa 2014. Tapah­tuma jär­jes­te­tään Gay­lor­dissa, Mic­hi­ga­nissa, missä vie­tämme muu­ta­man päi­vän yhdessä. Pelaamme gol­fia, nau­timme tois­temme seu­rasta ja osal­lis­tumme ja tuemme ensim­mäistä ker­taa jär­jes­tet­tä­vää Mic­hi­gan Tim­ber­men Forest Pro­ducts Show’ta. Olemme iloi­sia voi­des­samme juh­lia 10 vuo­den ystä­vyyttä!”

”Mitä tule­vai­suus mah­taa­kaan tuoda tul­les­saan. Olemme innois­samme siitä, mihin se mei­dät vie!”

”Ponsse Ladies ‑tapah­tu­mat ovat ollee­tan­toi­sim­pia het­kiä yli 20 vuo­den aikana, jonka olen työs­ken­nel­lyt Ponsse NA:lla.”

”Olemme oppi­neet niin pal­jon toi­sil­tamme vii­mei­sen 10 vuo­den aikana. Meillä on mah­tava joukko nai­sia, joilla on niin monia samoja kiin­nos­tuk­sen koh­teita ja har­ras­tuk­sia. On häm­mäs­tyt­tä­vää, kuinka toi­miala ja yri­tys voi­vat tuoda mei­dät yhteen.” Diana Olkowski, Ponsse Ladie­sin ja mark­ki­noin­nin joh­taja.

”Ponsse Ladie­sin toi­minta on ollut erit­täin haus­kaa ja antoi­saa aikaa. Kaikki het­ket ja tari­nat, joita voimme jakaa yhdessä, anta­vat työl­lemme mer­ki­tyk­sen. Me Ponsse Ladie­sit sanomme aina, että olemme perhe, ja nämä koke­muk­set teke­vät siitä totta.” Demi Litke, Ponsse Ladie­sin joh­taja ja IT/tuotetukiasiantuntija.

”On ollut mah­ta­vaa olla Ponsse Lady ja saada mat­kus­taa ryh­män kanssa. Rakas­tan uusia paik­koja, ja on ollut todella hie­noa tutus­tua ympä­ris­töi­hin, joissa Pons­sen met­sä­ko­neet toi­mi­vat. On ollut vir­kis­tä­vää tavata nai­sia, jotka ymmär­tä­vät, mil­laista on olla met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jan vaimo tai tytär.