PONSSE Mam­moth ja Scor­pion Giant 

Uutuus­rat­kai­sut vas­tuul­li­seen met­sän­kor­juuseen ovat saa­neet hyvän vas­taan­o­ton ympäri maa­il­maa. PONSSE Scor­pion Giant ‑har­ves­te­reita ja Mam­moth-kuor­mat­rak­to­reita on toi­mi­tettu jo yli kym­me­neen maa­han. Tuot­ta­vuus, käy­tet­tä­vyys ja asiak­kailta saa­dut kehi­ty­si­deat ovat olleet rat­kai­su­jen kehi­tyk­sen läh­tö­koh­tana.

Ponsse Mam­moth

Por­taat­to­malla CVT-ajo­voi­man­siir­rolla ja K121 ‑kuor­mai­mella varu­tel­lulla PONSSE Mam­mot­hilla isot run­got liik­ku­vat vai­vat­to­masti haas­ta­vis­sa­kin maa­soissa. Tuot­ta­vuu­del­taan Mam­moth on par­haim­mil­laan pit­killä ajo­mat­koilla: ajo­mää­rät vähe­ne­vät, kun ker­ralla saa­daan kul­je­tet­tua enem­män puuta. 

Kuor­mat­rak­to­rissa met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jan ergo­no­mia on huo­mioitu kai­kessa kehi­tyk­sessä. Yksi näky­vim­mistä uutuuk­sista on valin­nai­sena saa­tava PONSSE Active Seat, joka on met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jien toi­veista kehi­tetty ergo­no­mi­aan ja käy­tet­tä­vyy­teen kes­kit­tyvä huippu-uutuus. Uusi Active Seat paran­taa käy­tet­tä­vyyttä, koska istuin kään­tyy ja seu­raa nos­tu­rin liik­keen mukaan työym­pä­ris­töä. 

Mam­mot­hissa on Pons­sen kehit­tämä, raken­teel­taan yksin­ker­tai­nen ja toi­miva ohjaa­mon vai­men­nus­jär­jes­telmä Active Cabin, joka vai­men­taa ohjaa­moon koh­dis­tu­vat rasi­tuk­set. 

Työs­ken­te­ly­mu­ka­vuutta paran­taa myös Active Crane ‑kuor­mai­men hal­lin­ta­jär­jes­telmä, jolla kul­jet­taja ohjaa yksit­täis­ten toi­min­to­jen sijaan kah­ma­rin lii­kettä. 


GUN­NAR FILT­VEDT 
GM SKOGSDRIFT, RENA, NORWAY 

Gun­nar Filt­vedt ker­too, että vaikka he eivät vielä ole pääs­seet hyö­dyn­tä­mään Mam­mot­hin kaik­kia omi­nai­suuk­sia, niin nyt on jo sel­vää, että kyseessä on var­si­nai­nen met­sien peto! Kone on eri­tyi­sen hyvä haas­ta­vissa maas­toissa.

Gunnar Ponsse-lippis ja kuulosuojaimet päässään.

Gun­na­rin yhtiö­kump­pani Tommi Nys­tuen ker­too, että Mam­moth on erit­täin teho­kas kuor­mat­rak­tori, jossa on suuri veto­voima, se kul­kee tasai­sesti ja muka­vasti eri­lai­sissa maas­toissa ja siinä on erit­täin vahva nos­turi. Tommy on myös tyy­ty­väi­nen ohjaa­moon, joka on suuri ja tilava. Ohjaamo on mukava paikka viet­tää päi­vää! Tommy on myös ollut posi­tii­vi­sesti yllät­ty­nyt Mam­mot­hin polt­toai­neen­ku­lu­tuk­sesta, vaikka aje­taan isoja kuor­mia ja on pal­jon ylä­mä­kiä, niin silti ajo on teho­kasta.


JORGE LUIS BUR­GUI FEBLEX
PHE­LOX , URU­GUAY

”Olen toi­mi­nut met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jana vuo­desta 2006, ja olen aina aja­nut Pons­sen koneita. Olen työs­ken­nel­lyt nyt kaksi kuu­kautta PONSSE Mam­moth ‑kuor­mat­rak­to­rilla.

Aiem­piin PONSSE-kuor­mat­rak­to­rei­hin ver­rat­tuna Mam­mot­hin myötä tuli kaksi mer­kit­tä­vää muu­tosta, joista yksi on koneen kan­ta­vuus. Kuor­maan mah­tuu pal­jon enem­män puuta, ja vielä enem­män, kun aje­taan tasai­sessa maas­tossa. Lisäksi tämä kone kul­kee pal­jon nopeam­min kuin aiem­mat aja­mani. Toi­nen mer­kit­tävä muu­tos on Active Cabi­nilla varus­tettu ohjaamo, joka tar­joaa työ­päi­vään ylel­listä muka­vuutta, eivätkä epä­va­kaan maas­ton iskut juuri tunnu. Nämä kaksi muu­tosta teke­vät tuot­ta­vuu­den tasosta häm­mäs­tyt­tä­vän!”


VAL­DINE LIMA DE AMO­RIM NETO 
SUZANO, BRA­SI­LIA 

”Ope­roimme täällä São Pau­lon yksi­kössä Bra­si­liassa. Han­kimme PONSSE Mam­moth ‑kuor­mat­rak­to­rin viime vuo­den lopulla, joten se on ollut käy­tös­sämme seit­se­män kuu­kautta erin­omai­sin tulok­sin. Uusi kuor­mat­rak­tori on vah­vis­ta­nut kil­pai­lu­ky­kyämme met­sän­kor­juussa. 

Siir­toe­täi­syy­det ovat täällä istu­tus­met­sissä lyhyem­piä, ja tuot­ta­vuus on jo nyt kor­kea ver­rat­tuna mui­hin val­mis­ta­jiin. Odo­tamme myös hyviä tulok­sia, kun pää­semme tes­taa­maan met­sä­ko­netta pidem­millä siir­toe­täi­syyk­sillä. Uskom­me­kin sen lisää­vän enti­ses­tään kuor­mat­rak­to­rin poten­ti­aa­lia. 

Nyky­ään ajat­te­lemme met­sän­kor­juussa ener­gia­te­hok­kuutta, joka kom­pen­soi tuot­ta­vuutta polt­toai­ne­ku­lui­hin. Tätä nykyä suu­rim­pia kulue­riä met­sän­kor­juussa on polt­toaine. Mam­moth on sel­keästi vas­taus kysyn­tään, koska sen tuot­ta­vuus on erin­omai­nen ja polt­toai­neen kulu­tus alhai­nen. Mam­moth tekee met­sän­kor­juusta entis­tän kil­pai­lu­ky­kyi­sem­pää.”

Scor­pion Giant

Scor­pion Giant sisäl­tää tuo­te­per­heestä tut­tuja, edel­leen kehi­tet­tyjä rat­kai­suja, kuten entistä voi­mak­kaam­man C50+-nosturin, joka haa­ruk­ka­puo­minsa ansiosta tar­joaa erin­omai­sen näky­vyy­den hak­kuu­työ­maalle, aktii­vi­sen level­lointi- ja vakau­tus­jär­jes­tel­män sekä suu­rem­man veto- ja nos­to­te­hon. Scor­pion Giant voi­daan varus­taa joko H8-har­ves­te­ri­päällä tai millä tahansa Pons­sen pie­nem­mällä har­ves­te­ri­päällä. 

Scor­pion Gian­tin ohjaa­mossa on yksio­sai­nen etuik­kuna, joka yltää ohjaa­mon katolle saakka tar­jo­ten entis­tä­kin parem­man näky­vyy­den ja tur­val­li­sen työs­ken­te­lyn kai­ken­lai­sissa olo­suh­teissa. Ohjaa­mon käy­tän­nöl­li­nen ja hil­jai­nen mai­se­ma­kont­tori on kehi­tetty kul­jet­ta­jien viih­ty­vyyttä ja jak­sa­mista aja­tel­len. 

Uutuus­har­ves­te­rissa on myös mark­ki­noi­den nyky­ai­kai­sin Opti 5G ‑käyt­tö­liit­tymä. Yhdessä Opti 8 ‑tie­to­ko­neen kanssa se nos­taa PONSSE-met­sä­ko­nei­den tie­to­jär­jes­tel­mien käy­tet­tä­vyy­den täy­sin uudelle tasolle. Voi­ma­kas C50+-nosturi yhdis­tet­tynä Opti 5G ‑tie­to­jär­jes­tel­mään mah­dol­lis­taa PONSSE Har­ves­ter Active Crane ‑nos­tu­rin hal­lin­ta­jär­jes­tel­män, joka tuo har­ves­te­rei­hin uuden tavan hal­lita nos­tu­ria ja tehos­taa työs­ken­te­lyä.


STEP­HEN ”TOMMY” THOMP­SON
ELLIOT HEN­DER­SON, SKOT­LANTI

”Olen ope­roi­nut Scor­pion Gian­tia nyt kuusi kuu­kautta, ja tun­tuma on erit­täin hyvä! Har­ves­te­rilla työs­ken­tely jyr­kissä rin­teissä on suju­vaa. Vah­vem­man nos­to­voi­man ja H8-har­ves­te­ri­pään ansiosta har­ves­te­rilla voi käsi­tellä iso­ja­kin run­koja hel­posti ja ulot­tuma sivulle on myös hyvä.

Aloi­tet­tuani Elliot Hen­der­so­nilla olen työs­ken­nel­lyt ensin Ergolla ja Bea­rilla, ja sit­ten vuonna 2014 sain ensim­mäi­sen Scor­pio­nin ajet­ta­vaksi. Tämä vaih­tui vuonna 2019 Scor­pion Kin­giin ja kulu­vana vuonna Scor­pion Gian­tiin.”


MIC­HAEL ALDRIAN
GERALD KOCH GMBH, SCHWAN­BERG, ITÄ­VALTA

Mic­hael Aldrian on ope­roi­nut noin kuusi kuu­kautta PONSSE Scor­pion Gian­tilla Itä­val­lassa. Har­ves­teri toi­mi­tet­tiin hänelle kulu­van vuo­den huh­ti­kuussa, ja konee­seen on ker­ty­nyt jo yli 600 työ­tun­tia. 

”Har­ves­te­rista löy­tyy pal­jon hyviä omi­nai­suuk­sia nos­tet­ta­vaksi kuten erin­omai­nen näky­vyys har­ves­te­ri­päälle, ja työ­alu­eelle. Scor­pion Giant on myös erit­täin vakaa kone työs­ken­nellä. PONSSE H7 ‑har­ves­te­ri­pää on nopea ja vahva pie­nem­mästä puusta mak­si­mi­ko­koi­seen puu­hun. Lisäi­sin vielä, että Opti 5G ‑tie­to­kone on help­po­käyt­töi­nen ja sel­keä.”