PONSSE MAM­MOTH – vaa­ti­ville savo­toille

PONSSE Mammoth -kuormatraktori varmistaa tuottavan puunkorjuun myös kaikkein vaativimmilla savotoilla. Portaattomalla CVT-ajovoimansiirrolla ja PONSSE K121 -kuormaimella varustetun Mammothin järeiden runkorakenteiden ja väkivahvan hydrauliikan ansiosta isot rungot ja raskaat kuormat liikkuvat vaivattomasti haastavissakin maastoissa. PONSSE Mammoth -kuormatraktorissa metsäkoneenkuljettajan ergonomia on otettu huomioon kaikessa kehityksessä, ja se on varustettavissa kuljettajan työergonomiaa parantavilla uutuusominaisuuksilla, Active Cabinilla ja Active Seatilla.

PONSSE Mam­moth ‑kuor­mat­rak­tori var­mis­taa tuot­ta­van puun­kor­juun myös kaik­kein vaa­ti­vim­milla savo­toilla. Por­taat­to­malla CVT-ajo­voi­man­siir­rolla ja PONSSE K121 ‑kuor­mai­mella varus­te­tun Mam­mot­hin järei­den run­ko­ra­ken­tei­den ja väki­vah­van hydrau­lii­kan ansiosta isot run­got ja ras­kaat kuor­mat liik­ku­vat vai­vat­to­masti haas­ta­vis­sa­kin maas­toissa. PONSSE Mam­moth ‑kuor­mat­rak­to­rissa met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jan ergo­no­mia on otettu huo­mioon kai­kessa kehi­tyk­sessä, ja se on varus­tet­ta­vissa kul­jet­ta­jan työ­er­go­no­miaa paran­ta­villa uutuuso­mi­nai­suuk­silla, Active Cabi­nilla ja Active Sea­tilla.

PONSSE ACTIVE CABIN

Pons­sen kuor­mat­rak­to­rit Biso­nia lukuu­not­ta­matta voi­daan nyt varus­taa Pons­sen kehit­tä­mällä, raken­teel­taan yksin­ker­tai­sella ja hyvin toi­mi­valla ohjaa­mon  vai­men­nus­jär­jes­telmä PONSSE Active Cabi­nilla. Sen avulla metsäkoneenkuljettaja jak­saa parem­min pit­kän­kin työ­vuo­ron, kun jär­jes­telmä vai­men­taa ohjaa­moon koh­dis­tu­vat rasi­tuk­set. Active Cabin on saa­ta­vana Buffalo‑, Elephant‑, Elep­hant King- ja Mam­moth ‑kuor­mat­rak­to­rei­hin. PONSSE Bison on varus­tettu Pons­sen edis­tyk­sel­li­sellä Active Frame ‑ohjaa­mon leve­loin­ti­jär­jes­tel­mällä.

PONSSE ACTIVE SEAT

on met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jien toi­veista kehi­tetty istui­men toi­minto. Uusi Active Seat  paran­taa käy­tet­tä­vyyttä, koska istuin kään­tyy ja seu­raa nos­tu­rin liik­keen mukaan puo­min kär­keä ja tekee näin met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jan työstä tuot­ta­vam­paa. PONSSE Active Seat on saa­ta­villa optiona kaik­kiin PONS­SE­kuor­mat­rak­to­rei­hin, joissa on PONSSE Active Crane ‑kuor­mai­men hal­lin­ta­jär­jes­telmä.

PONSSE ACTIVE CRANE

on kuor­mat­rak­to­rin kuor­mai­men hal­lin­ta­jär­jes­telmä, jolla kul­jet­taja ohjaa yksit­täis­ten  toi­min­to­jen ase­mesta kah­ma­rin lii­kettä ja jonka ansiosta kul­jet­taja voi tehok­kaasti kes­kit­tyä kuor­main­työs­ken­te­lyyn. Active Cra­nea hal­li­taan hel­posti kah­della ohjain­vi­vulla, joista toi­sella ohja­taan kah­ma­rin kor­keutta maasta ja toi­sella liik­keen suun­taa.

PONSSE FORWAR­DER EXTRA DISPLAY

on kuor­mat­rak­to­rin lisä­näyttö. Se pei­laa ohjaa­moon asen­ne­tun Opti-näy­tön näky­män, joka moot­to­rin suun­taan ajet­taessa jää kul­jet­ta­jan selän puo­lelle. Lisä­näy­tön ansiosta kul­jet­taja voi seu­rata Opti-näyt­töä suju­vasti myös ajo­suun­nan muut­tuessa.