PONSSE Mana­ger 2.0 kokoaa digi­taa­li­set rat­kai­sut yhdelle alus­talle

PONSSE Mana­ger 2.0 on uuden suku­pol­ven digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den alusta ja met­sä­ko­nei­den hal­lin­ta­jär­jes­telmä. Asiak­kaat saa­vat sen kautta tie­toja muun muassa konei­den sijain­nista, tuot­ta­vuu­desta ja polt­toai­neen kulu­tuk­sesta. PONSSE Mana­ger seu­raa lei­mi­koi­den kehi­tystä ja suun­ni­tel­mien edis­ty­mistä. Sillä voi myös hal­lita konei­den kul­je­tusta, seu­rata konei­den tuo­tan­to­mää­riä puu­ta­va­ra­la­jin mukaan ja tulos­taa mit­taus­to­dis­tuk­sia.

”Nyky­ajan nopeasti muut­tu­vassa maa­il­massa mei­dän on käsi­tel­tävä val­ta­via tie­to­mää­riä joka päivä. Oikean tie­don etsi­mi­nen muis­tut­taa­kin usein neu­lan etsi­mistä hei­nä­suo­vasta. Uusi PONSSE Mana­ger ‑alusta edis­tää kes­tä­väm­pää digi­taa­lista met­sä­ta­loutta täy­sin uudella tavalla”, ker­too digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen myyn­ti­pääl­likkö Pet­teri Tuo­misto.

Käyt­täjä pää­see jäl­leen puik­koi­hin

Pons­sen IT- ja digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den joh­taja Miika Soi­ni­nen toteaa: ”Haluamme tukea asiak­kai­demme menes­tyk­se­kästä lii­ke­toi­min­taa.” Tämä peri­aate ohjasi uuden PONSSE Mana­ger ‑alus­tan suun­nit­te­lua. Kehi­tys­työ perus­tui asiak­kai­den palaut­tee­seen ja tar­pei­siin, joita kerät­tiin eri puo­lilta maa­il­maa.

Digi­taa­li­sella Ponsse Mana­ger 2.0 ‑alus­talla käyt­tä­jät voi­vat luoda rää­tä­löi­dyn aloi­tus­si­vun, jossa olen­nai­sim­mat tie­dot ovat saa­ta­villa heti. Kaikki tär­keä tieto näkyy nopeasti ja muu­tok­set havai­taan hel­posti. Näin käyt­täjä voi tehdä kor­jaa­vat toi­men­pi­teet välit­tö­mästi. Kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen käy­tet­tä­vissä ovat kaikki digi­taa­li­set rat­kai­sut, joilla paran­ne­taan toi­min­nan tehok­kuutta ja tuot­ta­vuutta – yhdessä verkko-osoit­teessa. PONSSE Mana­ger ‑alus­talta käyt­tä­jät saa­vat ajan­ta­sai­set tie­dot konei­densa tuot­ta­vuu­teen vai­kut­ta­vista teki­jöistä ja voi­vat siten tehos­taa toi­min­taansa. 

Eräs uusista avain­toi­min­noista mah­dol­lis­taa kaik­kien raport­tien lataa­mi­sen esi­mer­kiksi las­ken­ta­tau­luk­koon, jossa ne voi­daan yhdis­tää mui­hin tie­toi­hin ja tuot­taa hyö­dyl­li­siä ana­lyy­seja toi­min­noista. Mobii­li­so­vel­luk­sia voi myös ladata ilmai­seksi omasta sovel­lus­kau­pasta. ”Mobii­li­so­vel­lusta on helppo käyt­tää työ­maalla, ja siinä ovat kaikki toi­min­not, joita eri teh­tä­vissä työs­ken­te­le­vät ammat­ti­lai­set tar­vit­se­vat”, ker­too digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen tuo­teo­mis­taja Jenni Pulk­ki­nen.

Ponsse kehit­tää digi­taa­li­sia rat­kai­su­jaan yhdessä asiak­kai­densa kanssa. Digi­taa­li­set inno­vaa­tiomme vie­vät eteen­päin juuri oikeita asioita ja tuke­vat sekä työ­maalla työs­ken­te­le­viä että kalus­ton jous­ta­vasta ja tehok­kaasta hal­lin­nasta vas­taa­via ammat­ti­lai­sia.

Ponsse Stu­dio: PONSSE Mana­ger 2.0 (youtube.com)