PONSSE Scor­pion Giant — koke­mus vailla ver­taa

Vain koke­nut   metsäkoneenkuljettaja huo­maa, että Mag­nus Ber­gin ohjaa­massa koneessa on ennen­nä­ke­mät­tö­miä omi­nai­suuk­sia. Kone oli lajis­saan Ruot­sin ensim­mäi­nen, kaik­ki­aan koneen val­mis­tus­nu­mero oli neljä, ja Berg toimi uuden PONSSE Scor­pion Giant ‑har­ves­te­rin tes­ti­kul­jet­ta­jana.

Mag­nus Ber­gille PONSSE Scor­pion Giant ‑har­ves­te­riin tutus­tu­mi­nen oli eri­tyi­nen ja mie­luisa teh­tävä. Hän oli ollut kiin­nos­tu­nut Scor­pio­nista jo aiem­min, ja koska Ruot­sissa suu­rin osa puun­kor­juusta teh­dään järeässä met­sässä, Mag­nus halusi tehok­kaalla PONSSE H8 ‑har­ves­te­ri­päällä varus­te­tun koneen.

”Aina kun vaih­dan konetta, huo­maan, että uusi kone on pykä­lää ver­ran edel­listä parempi”, Mag­nus Berg sanoo.

Toi­miva yhdis­telmä

”Minusta Scor­pion Giant ‑har­ves­te­ri­malli ja H8 kuu­los­ti­vat toi­mi­valta yhdis­tel­mältä. Olen aiem­min    työs­ken­nel­lyt PONSSE Ergo ‑har­ves­te­rilla, jossa myös oli H8-har­ves­te­ri­pää.   Vaih­det­taessa kone­mal­lista toi­seen, joi­ta­kin toi­min­toja pitää ope­tella  uudel­leen, mutta pää­sin nopeasti kär­ryille. Uudessa koneessa pää­sin lähem­mäksi puita, mikä on mie­les­täni hyvä asia”, hän sanoo.

Mag­nus Berg työs­ken­te­lee usein järeässä met­sässä ja arvos­taa H8-har­ves­te­ri­päätä.

Ber­gin yri­tys, Uggle­reds Skog­sav­verk­ning AB,sijaitsee Ruot­sissa, Tim­me­lessä lähellä Ulrice­ham­nia Länsi-Götan­maalla. Mag­nus Berg siir­tyi yri­tyk­sen joh­toon vuonna 2004 työs­ken­nel­ty­ään siellä sitä ennen useita vuo­sia isänsä, yhtiön perus­ta­jan Stig Ber­gin kanssa. Yri­tyk­sen pää­asia­kas on met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Södra, ja toi­mek­sian­not sijait­se­vat  Ulrice­ham­nissa ja sen lähia­lu­eella.

”Aloi­tin työt yri­tyk­sessä vuonna 1986, ja olen teh­nyt uudis­tus­hak­kuita siitä läh­tien. Ensim­mäi­nen koneemme oli kak­si­kou­rai­nen”, ker­too Mag­nus Berg.

Tuol­loin, 20 vuotta sit­ten, Stig Berg ajoi kuorma-autoa ja kuor­mat­rak­to­rin aja­mi­seen pal­kat­tiin työn­te­kijä. Yri­tys otti var­hain käyt­töön niin sano­tun Dun­der­bygge-yhdis­tel­män, jota käy­tet­tiin laa­jasti sekä omien konei­den että mui­den yri­tys­ten konei­den kul­jet­ta­mi­sessa.

Ber­gille ei ollut itses­tään sel­vää, että hän siir­tyisi met­sä­alalle.

”Olin alun perin kiin­nos­tu­nut maan­vil­je­lystä, mutta isäni yri­tyk­sen kautta metsä vei voi­ton. En ole katu­nut tätä päi­vää­kään.”

Toi­mek­sian­not ovat tul­leet alusta saakka Ulrice­ham­nin seu­dulta. Jon­kin aikaa yri­tyk­sellä oli kaksi kone­ket­jua, mutta tällä het­kellä yri­tyk­sellä on yksi kone­ket­juja yksi kuor­mat­rak­tori, kaikki Pons­seja. Suo­ma­lai­sen val­mis­ta­jan ensim­mäi­nen kone oli yksi­kou­rai­nen PONSSE HS 15 ‑har­ves­teri, jossa oli H60-har­ves­te­ri­pää. Se tuo­tiin Ruot­siin, Ulrice­ham­niin vuonna 1994, samana vuonna kuin Pons­sen ruot­sa­lai­nen tytä­ryh­tiö Ponsse AB perus­tet­tiin. Seu­raa­vaksi oli vuo­rossa HS 16 ‑har­ves­teri, jossa oli H73-har­ves­te­ri­pää. Siitä läh­tien kaikki har­ves­te­rit ovat olleet Pons­seja.

”Minulla on lois­tava met­sä­kone, hieno työ­paikka ja ahke­rat työn­te­ki­jät”, Mag­nus Berg ker­too.

Lisä­ar­voa Active Care ‑huol­to­so­pi­muk­sella

Nykyi­set kaksi kuor­mat­rak­to­ria ovat PONSSE Bison ja PONSSE Buf­falo. Bison on näistä kah­desta suu­rempi ja kuor­maa puu­ta­va­ran har­ves­te­rin jäl­jessä. PONSSE Buf­falo ei ole vain lisä­re­surssi har­ves­te­rin perässä,  vaan sitä käy­te­tään myös oksien ja muun hak­kuu­täh­teen kerää­mi­seen sekä mui­hin teh­tä­viin.  Molem­pia kuor­mat­rak­to­reita kul­jet­ta­vat Jes­per Sun­din ja Tony Bengts­son.

Mag­nus Berg on erit­täin tyy­ty­väi­nen Pons­sen konei­siin ja jäl­ki­mark­ki­noin­tiin.

”Sitä oppii ajan myötä tun­te­maan sekä koneet että huol­to­tek­ni­kot. Jäl­ki­mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu­jen toi­mi­vuus on suo­ras­taan rat­kai­se­van tär­keää, ja siitä meillä on hyviä koke­muk­sia.”

Mag­nus Berg on valin­nut PONSSE Active Care ‑huol­to­so­pi­muk­sen.

”Sopi­mus on erit­täin jous­tava. Sen ansiosta tie­dän, että koneet ovat kun­nossa, ja voin pitää vapaa­päi­väni hyvillä mie­lin. Toi­nen etu on tie­tysti se, että Pons­sen huolto-orga­ni­saa­tio on täy­sin perillä yri­tyk­seni koneista ja nii­den huol­to­his­to­riasta.”

Mag­nus Berg muis­te­lee 30-vuo­tista yhteis­työ­tään Pons­sen kanssa, joista hän on itse toi­mi­nut 20 vuotta  met­sä­alan yrit­tä­jänä.

Vapau­den arvos­tus

Jokai­sella kul­jet­ta­jalla on ”oma” koneensa, mikä suju­voit­taa työn teke­mistä.

”Suu­rin etu on, että kaikki voi­vat jär­jes­tää työnsä itsel­leen par­hai­ten sopi­valla tavalla. Olemme eri­lai­sia ja meillä kai­killa on eri­lai­set elä­män­ti­lan­teet ja näin voimme pitää työn ja yksi­tyi­se­lä­män parem­min tasa­pai­nossa. ”

Yri­tyk­sellä on nyky­ään myös oma lavetti, joka hel­pot­taa konei­den kul­jet­ta­mista. Jos aikaa jää, yri­tys ottaa  vas­taan kul­je­tus­toi­mek­sian­toja muil­ta­kin.

Mag­nus Berg kuvai­lee itse­ään met­sä­nör­tiksi. Jos hän ei ole met­sässä har­ves­te­rin ohjai­missa, hän on met­säs­tä­mässä tai hoi­ta­massa omaa met­säänsä.

”Kyllä, olen met­sässä var­maan 350 päi­vänä vuo­dessa”, hän sanoo myhäil­len.

PONSSE Scor­pion ‑har­ves­te­rin työs­ken­te­ly­olo­suh­teet ovat hyvät. Tosin, tila on hie­man on pie­nempi kuin mihin olen aiem­min tot­tu­nut, mutta kul­jet­ta­jalla on entistä erin­omai­sem­mat  olta­vat”, Mag­nus Berg ker­too.