Pons­sen 20 000. met­sä­kone val­mis­tui

Pons­sen Vie­re­män teh­taalla juh­li­taan tänään 11. jou­lu­kuuta 20 000. met­sä­ko­neen val­mis­tu­mista. Juh­lan jäl­keen PONSSE Bear ‑har­ves­teri, joka on varus­tettu PONSSE H8 ‑har­ves­te­ri­päällä, mat­kaa nor­ja­lai­selle asiak­kaalle Lågen Skogsdrift AS:lle.

”On hie­noa, että 20 000. met­sä­kone mat­kaa Nor­jaan asiak­kaalle, jonka kanssa meillä on hyvä ja toi­miva yhteis­työ. Mark­ki­nao­suu­temme Nor­jassa kas­vaa ja tästä vuo­desta tulee­kin meille uusi ennä­tys­vuosi. Bear-har­ves­teri on vai­kut­tava met­sä­kone ja nyt entistä tehok­kaampi, kun se on varus­tettu uudella H8-har­ves­te­ri­päällä. Tämän koneen myötä olemme vah­voja Nor­jan vaa­ti­vim­mis­sa­kin puun­kor­juu­olo­suh­teissa”, sanoo Carl-Hen­rik Ham­mar, Ponsse AB:n ja Ponsse AS:n toi­mi­tus­joh­taja.

Lågen Skogsdrift AS:n yrit­tä­jillä on vuo­si­kym­men­ten koke­mus puun­kor­juusta

Lågen Skogsdrift AS on kah­den vel­jek­sen, Harald ja Gun­nar Evjun omis­tama yri­tys. Yri­tys sijait­see Etelä-Nor­jassa, Svars­ta­dissa. Lågen Skogsdrift AS:n toi­minta-alue on Låge­nin laakso ja osissa Vest­fol­din, Tele­mar­kin ja Bus­ke­ru­din lää­niä. Harald ja Gun­nar Evju ope­roi­vat met­sässä joka toi­nen viikko ja lepää­vät joka toi­nen viikko.

Vel­jek­set ovat Pons­sen pit­kä­ai­kai­sia asiak­kaita, ja tämä on hei­dän kah­dek­sas Ponsse-met­sä­ko­neensa. Harald osti ensim­mäi­sen Ponsse HS 15 ‑har­ves­te­rin vuonna 1996. Hän aloitti met­sä­työt moot­to­ri­sa­halla jo vuonna 1978. Hänen ensim­mäi­nen har­ves­te­rinsa oli vuonna 1993 ostettu Log­man. Vuonna 2001 vel­jek­set osti­vat yhdessä ensim­mäi­sen met­sä­ko­neensa, joka oli kuusi­pyö­räi­nen PONSSE Ergo varus­tet­tuna H73-har­ves­te­ri­päällä.

”Kii­tos luot­ta­muk­sesta myös minun puo­lel­tani. Toi­mi­timme ensim­mäi­sen PONSSE Bear ‑har­ves­te­rin Haral­dille ja Gun­na­rille tam­mi­kuussa 2008, ja tänään luo­vut­ta­mamme kone on hei­dän vii­des PONSSE Bear ‑har­ves­te­rinsa”, sanoo Tom Sundby, Ponsse AS:n myyjä Etelä- ja Länsi-Nor­jasta. ”Luu­len, että Harald on teh­nyt eni­ten puun­kor­juuta uransa aikana Nor­jassa. Hän on tähän men­nessä kor­jan­nut puuta 1,1–1,2 mil­joo­nan kuu­tion välillä”, Sundby jat­kaa.

PONSSE Bear – vaa­ti­vaan puun­kor­juuseen

PONSSE Bear on mal­li­sar­jan vah­vin har­ves­teri. Teho­kas moot­tori, vankka nos­turi, kaksi teho­kasta työ­pump­pua ja vahva H8-har­ves­te­ri­pää teke­vät siitä ket­te­rän jät­ti­läi­sen suu­rille puille ja met­sille. Uusi PONSSE H8 ‑har­ves­te­ri­pää on varus­teltu Active Speed ‑toi­min­nolla, joka nos­taa tehok­kuu­den ja tuot­ta­vuu­den aivan uudelle tasolle, oli puun hal­kai­sija mikä tahansa. Bea­rin ja H8:n yhdis­telmä on kan­nat­tava rat­kaisu puun­kor­juuseen alhai­silla elin­kaa­ri­kus­tan­nuk­silla.

Tun­nel­mia juh­la­päi­västä