Pons­sen toi­mit­ta­ja­päivä: Vuo­den toi­mit­ta­jaksi Kau­ko­kiito Kan­tola & Koramo Oy

Pons­sen toi­mit­ta­ja­päivä jär­jes­tet­tiin Vie­re­män Rien­to­lassa kes­ki­viik­kona 10.4.2024. Toi­mit­ta­jat koti­maasta saa­pui­vat koolle kuu­le­maan Pons­sen suunta, stra­te­giaa ja odo­tuk­sia toi­mit­ta­ja­ver­kos­tolle.

Ponsse jär­jes­tää vuo­sit­tain toi­mit­ta­ja­päi­vät niin koti­maan toi­mit­ta­jille kuin kan­sain­vä­li­sille tava­ran­toi­mit­ta­jille. ”Haluamme pitää tii­vistä yhteyttä toi­mit­ta­ja­ver­kos­toon ja tava­ran­toi­mit­ta­jiemme kanssa. Yksi hyväksi koettu tapa ovat vuo­sit­tai­set toi­mit­ta­ja­päi­vät Vie­re­mällä. Tapah­tu­mien yhtey­dessä käymme läpi mark­ki­na­ti­lan­netta ja suun­taa”, ker­too  Procu­re­ment and Logis­tics Mana­ger Tuo­mas Yli-Mart­tila.

Vuo­den toi­mit­ta­jaksi valit­tiin Kul­je­tus­liike Kan­tola & Koramo Oy, joka on toi­mi­nut Pons­sen sopi­mus­rah­ti­kump­pa­nina yli 20-vuo­den ajan. Pit­kään jat­ku­neen yhteis­työn lisäksi valin­nan perus­te­luina oli­vat paran­tu­nut Pons­sen kil­pai­lu­ky­kyä tukeva kus­tan­nus­te­hok­kuus, jat­ku­vasti kehit­ty­nyt toi­mi­tus­var­muus, yhteis­työn jous­ta­vuus muut­tu­vissa tilan­teissa sekä asiak­kuu­den hal­linta.

Kan­tola  & Koramo on mer­kit­tävä logis­tii­kan yhteis­työ­kump­pani ja hoi­taa ison osan Pons­sen logis­tii­kasta koti­maassa.  Tule­van tava­ra­lii­ken­teen lisäksi yri­tys hoi­taa mer­kit­tä­vän osan huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sille toi­mi­tet­ta­vasta varao­sa­lii­ken­teestä.

Kuvassa Tuo­mas Yli-Mart­tila, Ville Koramo, Anssi Hat­tu­nen ja Pons­sen toi­mi­tus­ket­jun joh­taja Tommi Vää­nä­nen.

Pal­kin­toa oli­vat vas­taa­not­ta­massa yhtiön alue­joh­taja Anssi Hat­tu­nen ja toi­mi­tus­joh­taja Ville Koramo.

”Olemme todella otet­tuja ja iloi­sia pal­kin­nosta. Pit­kän yhteis­työmme aikana olemme kas­va­neet yhdessä Pons­sen kanssa ja kehit­tä­neet toi­min­taa aktii­vi­sesti yhdessä,” toteaa Anssi Hat­tu­nen.

”Haluan kiit­tää Pons­sea, Ans­sia ja koko Kau­ko­kiito-ket­juamme tästä pal­kin­nosta”, sanoo Ville Koramo. ”Asia­kas­ko­ke­muk­sen kehit­tä­mi­nen on meillä toi­min­nan kes­kiössä. Tässä työssä hyö­dyn­nämme uusia tek­no­lo­gioita, jotka muun muassa aut­ta­vat kehit­tä­mään toi­min­taamme entistä proak­tii­vi­sem­maksi. Tär­keintä on pal­ve­lun laatu ja ihmis­ten väli­nen yhteis­työ.”  

Kan­tola & Koramo Oy on per­hey­ri­tys, jolla on yli 50 vuo­den koke­mus kul­je­tusa­lalta. Yri­tys kuu­luu val­ta­kun­nal­li­seen Kau­ko­kiito-ket­juun, jonka myötä tii­vis yhteis­työ­ver­kosto takaa toi­mi­tuk­set tehok­kaasti ympäri Suo­mea. Lii­ken­nöin­tia­lue käsit­tää Poh­jois-Savon lisäksi Koil­lis­maan, Kai­nuun, Poh­jois-Kar­ja­lan ja Etelä-Savon talous­a­lu­eet.